ส ร้ า ง พ ลั ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ    

พ ร้ อ ม ใ จ กั น

ส ง บ นิ่ ง 1 น า ที

เ ที่ ย ง วั น 2 1 กั น ย า ย น

วั น สั น ติ ภ า พ ส า ก ล


ขอเชิญทุกท่านร่วมรายการ

ส ง บ ภ า ย ใ น
สู่ สั น ติ ภ า พ โ ล ก

อาทิตย์ 21 กันยายน 2546 เวลา 9.30-18.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ ถ.โยธี กทม.

จิตใจที่สงบไม่เพียงแต่ปกป้องเราจากความไม่สงบ ภายนอก แต่ยังเป็นรากฐานที่สำคัญของสันติภาพที่ยั่งยืน ของมนุษยชาติ ความสงบในจิตใจเปรียบเหมือนทุนสำรอง ของคุณธรรม คุณค่า ทัศนคติ และความคิดที่ดีงาม เป็นสภาพจิตที่มีความเคารพต่อตนเอง เคารพต่อผู้อื่น มีความเข้าใจ ความอดทน การให้อภัย และความรับผิดชอบ ความสงบจึงไม่ได้เป็นเพียงภาวะที่ไม่มีสงคราม หรือความ เป็นศัตรูภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาวะที่ไม่มีความขัดแย้ง ความโกรธ ความกลัว ความเกลียดชัง การแบ่งแยก หรือวิถีทางใดๆ ที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงทางร่างกาย

ดังนั้นความสงบในจิตใจ จึงเปรียบเช่นเมล็ดพันธุ์ แห่งสันติภาพโลก หากเราปรารถนาที่จะสร้างวัฒนธรรม สันติภาพที่แท้จริง ในที่ซึ่งเราอาศัยอยู่นี้ ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน ในครอบครัว ชุมชน ประเทศ หรือสังคมโลก เราต้องอาศัย ความร่วมมือของทุกคนที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หากเราแต่ละคนร่วมใจกัน ในแต่ละวัน แต่ละความคิด วัฒนธรรมสันติภาพก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

กิจกรรมในรายการวันที่
2 1 กั น ย า ย น วั น สั น ติ ภ า พ ส า ก ล

09.30 ลงทะเบียน
10.00 แนะนำโครงการสงบพบโลกใหม่
กล่าวเปิดงานโดย พลตรีจำลอง ศรีเมือง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนายกรัฐมนตรี
10.40 ความหมายของสัญญลักษณ์โครงการ โดย ท่านจันทร์ มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน
11.10 ความสงบภายใน (Inner Peace)
โดย ดร.เนอร์มาลา คาจาเรีย ผู้อำนวยการ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
ประจำภาคพื้นออสเตรเลีย และเอเซียแปซิฟิก
11.40 เตรียมเข้าสู่ความสงบ
12.00 สงบนิ่ง 1 นาที
12.05 ประสบการณ์ของความสงบภายใน
โดย ตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ในบรรยากาศของเสียงดนตรีจาก พิณแก้ว
12.30 พักกลางวัน กิจกรรมเพื่อสันติ
13.30 ศานติคีตา โดย อ.เตือนใจ ศรีมารุต เจ้าของรายการโลกใบจิ๋ว
14.00 การเสวนา พลังความคิดสร้างชีวิตและโลก (Power of Visions)
 - คริสโตเฟอร์ เดรก ผู้แทนของบราห์มา กุมารี ประจำองค์การสหประชาชาติ
 - บาทหลวง วิชัย โภคทวี ประธานคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อความยุติธรรมและสันติ
 - พล.อ.ต. นพ. บุญเลิศ จุลลเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพล
 - ศุภพงษ์ กฤษณกาญจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด
15.10 จากเสียงสู่ความสงบ (From Sound to Silence)
โดย รามจิตติ หงสกุล, ลีโอ พุฒ, ทูน หิรัญทรัพย์, วีระพงศ์ ทวีศักดิ์, ป่าน~นิด วง Hot Chilli และนักร้องกิตติมศักดิ์
16.30 เสียงแห่งความเงียบ (Sound of Silence)
17.00 การสงบจิตเพื่อโลก (World Meditation)
17.30 จุดแสงแห่งสันติ
18.00 จบรายการ


ขอเชิญร่วม...
กิจกรรมในรายการ

 1. คุณธรรมหนุนนำสันติภาพ
  การใช้คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต คือหลักประกันอันแน่แท้สำหรับการได้มาซึ่ง ความสงบภายในตนเอง และการสร้างสันติภาพโลก กิจกรรมนี้เป็นเหมือนกระจกเงา ที่จะสะท้อนให้เราเห็นคุณธรรมภายในตนเอง รวมถึงการนำไปใช้ในวิธีการที่ง่ายดาย

 2. คิดดีมีพลัง~ร่วมสร้างสันติ
  การมองโลกในแง่ดี คือวิธีรักษาความสงบให้ยืนยาว การสร้างความคิดที่ดี เป็นวิธีแก้ไขปัญหาและเอาชนะอุปสรรค.. ในกิจกรรมนี้ เรามีสถานการณ์จำลอง ให้ท่านได้ทดลองคิดหาสันติวิธีที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่ขัดขวางหรือทำลาย สันติสุขในการอยู่ร่วมกัน

 3. ครอบครัวดวงดาว
  การฝึกฝนจิตสำนึกของการเป็น "ดวงดาว" กิจกรรมที่ให้ความหมายของการเป็น ครอบครัวเดียวกัน ให้แง่คิดและมุมมองที่ทำให้คงความสงบภายในเอาไว้ได้ แม้ว่า โลกจะยังเป็นเช่นกลางคืนที่ไร้แสงตะวัน พบกับความสนุกที่ให้สาระแห่งความสงบ

 4. ปิรามิดแห่งความสงบ
  เกมของนักเดินทาง ที่ผ่านเข้าไปในกาลเวลา เพื่อค้นพบสมบัติอันลํ้าค่า คือ ความสงบ ด้วยการสะสมคุณสมบัติที่ดีงาม ซึ่งเป็นเช่นบันไดให้ปีนป่ายขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทาง "มองชีวิตเป็นเช่นเกม แล้วอุปสรรคก็จะเป็นเพียงทิวทัศน์ข้างทางที่เราจะผ่านไป.."

 5. ศานติคีตา
  จริยศาสตร์การดนตรี ที่ไม่มีเสียงของความขัดแย้งใดๆ 5 ตัวโน้ตสอดประสานกันไป เป็นกระแสแห่งความปรารถนาดี ผ่านเสียงระฆังแห่งสันติ ที่ท่วงทำนองแห่งดนตรีนี้ จะถูกถ่ายทอดเป็นสีสันอันงดงาม

 6. เสียงสู่ความสงบ
  บทเพลงอันมีความหมายกับถ้อยทำที่ให้ทั้งสาระและประสบการณ์ หากคุณสงบ เพื่อจะรับฟัง...ก็อาจจะได้ยิน 'เสียงแห่งความเงียบ' ในหัวใจของตนเอง

 7. การสงบจิตเพื่อโลก
  การสะสมความคิดที่ดี ในแต่ละนาที แต่ละชั่วโมง ของเราแต่ละคน คือจุดเริ่มต้น ของสร้างโลกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อกระแสจิตได้มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทั่วโลก นั่นคือเวลาของการสร้างเครือข่ายทางจิตวิญญาณที่จะมีผลต่อการสร้าง สันติสุขอันจริงแท้

 8. พิณแก้ว
  เครื่องดนตรีโบราณที่สูญหายไปยาวนานกว่า 500 ปี กลับมาก้องกังวานอีกครั้งเพื่อ ร่วมสร้างสันติ โดย วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ 1 ใน 10 ของนักดนตรีพิณแก้ว ที่เดินทางไป ทั่วโลก เพื่อนำเอาความไพเราะอันน่าอัศจรรย์นี้ไปแบ่งปันให้กับผู้คนมากมาย

ติดต่อ...
มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
85/156-7 ม.ฟ้าหลวงวิลเลจ ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.27 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-573-8242, 02-573-7544 โทรสาร 02-573-7540
www.bkthai.com/peace