1. นุ๊ก การยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไร ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเสมอ เคารพในละครอย่างลึกล้ำ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดจากตนเอง ผู้อื่น สถานการณ์ใดๆ ว่าทุกอย่างนั้นดี และมีความศรัทธาที่จะทำตามคำแนะนำของบาบาอย่างสมบูรณ์ โดยคิดเสมอว่าบาบาเป็นผู้ดลใจให้เรากระทำ.
  2. อาม่า มีหัวใจและความรู้สึกที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นและทำให้เขาได้ดี และตนเองนั้นก็มีความสุข.
  3. ต้นกล้า การยอมรับปรับตัว ต้องเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการเคารพตนเอง.
  4. ปุ๋ย การยอมรับในสิ่งที่เราเป็น เคารพในตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริง ด้วยสายตาที่เห็นอะไรจริงแท้ เราก็พร้อมจะมองผู้อื่นอย่างที่เขาเป็น ยอมรับ เห็นคุณค่าของเขา เห็นความสวยงาม ความพิเศษ บทบาทของเขา ด้วยความรู้สึกยกย่อง ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ในขณะที่หัวใจของเราเปิดกว้าง ยอมรับทุกสิ่ง ทุกคนอย่างที่มันควรจะเป็น ปรับตัว ละวาง และพอใจกับตนเอง.
  5. แก้ว ขอบคุณบาบาที่ทำให้ลูกรู้จักกับการถ่อมตนของตนเอง โดยลดการประณาม เปรียบเทียบคนอื่นกับตนเอง หรือกล่าวเปรียบเทียบระหว่างใครกับใคร... ทำให้ลูกมีความสงบภายในตน อันเป็นหนทางแห่งความสุขที่แท้จริง.
  6. เหมียว ถ่อมตนที่จะเรียนรู้ และยอมรับปรับตัว ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองตามคำสอนของบาบา และคำชี้แนะของเครื่องมือ - senior อย่างไม่มีเงื่อนไข
  7. แชมป์ ถ่อมตน ในทัศนคติ คือ “ยอม” ให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างมีสติ.
  8. หน่อย ได้สัมผัสการกลับมาเป็นลูกที่เชื่อฟัง ทำตามที่พ่อสอน อยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับผู้อื่นได้ ยอมรับปรับตัวทำในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความสุขความสำเร็จร่วมกัน.
  9. คนอื่นๆ ให้ความหมายของความถ่อมตน จากประสบการณ์