พบแรงศรัทธาในแสงสากล Universal Light
Hinduism(ศาสนาฮินดู)
พระพรหม แสงเห่งแสง อยู่ใจกลางดอกบัวที่สว่างไสว
Native American Faiths
(ความเชื่อของ
ชาวพื้นเมืองอเมริกัน)

แสงแห่ง วาคาน ทางก้า
อยู่เหนือผู้คน
Taoism(ลัทธิเต๋า)
ตามแสงไป -
ผู้รู้ดูแลเอาใจใส่ทุกชีวิต
Christianity
(ศาสนาคริสต์)

ฉันคือแสงที่เข้ามาสู่โลก
Sikhism(ศาสนาซิกห์)
พระเจ้าผู้เป็นสัจจะ
คือ แสงเดียวของทุกแสง
Affrican Faiths
(ความเชื่อของชาวอัฟริกัน)

พระเจ้า คือ ลำแสง
ส่องสว่างไปทุกหนแห่ง
Judaism(ศาสนายิว)
พระผู้เป็นเจ้า คือ แสงของฉัน แล้วฉันจะกลัวใคร?
Buddhism(ศาสนาพุทธ)
พระพุทธเจ้าแผ่รัศมี
ตลอดกาล
Islam(ศาสนาอิสลาม)
อัลลาห์ คือ แสงของสวรรค์
และโลก
Brahma Kumaris
ฉัน คือ จุดแหงแสง ที่เป็นอมตะ ไม่เปลี่ยนแปลง เต็มไปด้วยความปีติ คงอยู่ในโลกแห่งแสง ตลอดกาล