ราชาโยคะ
การเชื่อมต่อกับสิ่งสูงสุด
ที่มา
พระเจ้าได้สอนราชาโยคะไว้ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กีตะ โบราณ (Gita)
เมื่อเวลาผ่านไปหลายศตวรรษ พระเจ้าผู้ให้ความรู้นี้ ได้เลือนหายไปจากความทรงจำ
ของมนุษย์ ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างมนุษย์ และพระเจ้าจึงขาดหายไป ในคัมภีร์กีตะ
พระเจ้าได้ให้คำสัญญาว่า “เมื่อใด ที่โลกไร้ศีลธรรม ฉันจะลงมาจุติ
เพื่อวางรากฐานของศีลธรรม และทำลาย อธรรม ฉันจะมาสอนราชาโยคะ” เวลานี้ พระเจ้าได้ลงมา
เพื่อทำตามสัญญาของท่าน โดยใช้ร่างมนุษย์ คือ ท่านประชาบิดาบราห์มา (Prajapita Brahma)
เป็นตัวกลางสำหรับถ่ายทอดความรู้ราชาโยคะ และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าขึ้นมาอีกครั้ง

จุดมุ่งหมาย
ราชาโยคะ เป็นการสอนชั้นสูงสุด มีจุดมุ่งหมาย คือความสมบูรณ์พร้อม (Perfection) ไมใช่การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
เพียงเล็กน้อย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพทั้งหมด โดยมุ่งขจัดลักษณะนิสัยที่ไม่ดี ที่ครอบงำ
มนุษย์มาเป็นเวลายาวนาน พร้อมกับเสริมสร้างคุณสมบัติที่ดีงามและความสูงส่งเช่นเทพให้กลับคืนมาอีกครั้ง

วิธีการ
ราชาโยคะ เน้นสาระสำคัญคือการมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณและการมีความสัมพันธ์กับดวงวิญญาณสูงสุด
ในการติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์ หรือแม้แต่กับผู้นำศาสนา หรือผู้นำสาสน์ของศาสนาต่างๆ ไม่สามารถทำให้เรา
พัฒนาตนเองจนถึงระดับสูงสุดได้ แต่ในความสัมพันธ์กับดวงวิญญาณสูงสุด เราได้รับพลังจากผู้เป็นแหล่งแห่งพลัง
ทำให้สามารถทำลายข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ของตนเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่สูงสุด
ของท่าน เพื่อให้เราก้าวไปสู่ความสมบูรณ์พร้อม

สภาพที่สมบูรณ์พร้อม
คือ สภาพที่ดวงวิญญาณปราศจากกิเลส ปราศจากความชั่วร้าย และ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมที่ดีงามอย่างแท้จริง
ไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงใด ๆ ทุกการกระทำเต็มไปด้วยศิลปะในการดำเนินชีวิตที่สูงส่ง