การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube
มธุบันได้จัดระบบการรับฟังประเด็นมูร์ลี ด้วยเป้าหมายในการสร้างพลังของการชุมนุม เพื่อเชื่อมโยงกับเมล็ดแห่งสัจจะ
พี่หล้าได้รับมอบหมายให้ไตร่ตรองมูร์ลีในแต่ละวันอาจเป็นภาพ(VDO) หรือเป็นเสียง แล้วส่งผ่านระบบ Gyan Sarovar เพื่อขึ้น Youtube
กรุณาคลิกที่ link เพื่อเปิดดู VDO ประกอบเสียงเดือนกันยายน ซึ่งสามารถกด subscribe ในการเป็นสมาชิกประจำ และสัมผัสคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์จากมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความดีในชีวิตประจำวัน ที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ ในการใช้สร้าง ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ร่วมกัน

♦ วันแรกของทุกเดือน 'พี่หล้า' รับผิดชอบในการเชื่อมโยงคุณธรรมประจำตัว
พอใจ (1/9/23) (คลิกฟังเสียง)

♦การสรุปคุณธรรมประจำตัวจากบันทึกเสียงเข้าสู่ระบบ Youtube ของแต่ละวัน

มีสัจจะ (หญิง) 10/9/23
เชื่อมโยงกับศรัทธาในทางจิตวิญญาณทำให้เราไว้วางใจในตนเองปล่อยวางอดีตและพบกับความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความหลอกลวงตนเองและสร้างความมั่นใจในทางที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่มีคำว่าสงสัย เราเพาะหว่านเมล็ดของสัจจะไว้แต่ถ้าเริ่มสงสัยก็เป็นไปได้ที่จะล้มเหลว ศรัทธาในจิตวิญญาณทำให้เรามีชัยชนะเสมอ ทุกย่างก้าวเปิดทางไปสู่ก้าวใหม่ ด้วยอิสระในการเรียนรู้อย่างไม่มีวันจบสิ้นสัจจะเป็นภาวะที่เรารู้ว่าเราเป็นใครเป็นสิ่งแรกและพ่อเป็นใครผู้เป็นสัจจะที่ทำให้เราเข้าใจว่าการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นเราต้องเผชิญกับปัญหาทุกสิ่งที่เราต้องกลับรวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง ในนามของสัจจะต้องอาศัยทัศนคติที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจต่อทุกสิ่ง โดยเฉพาะความกลัว ที่เกิดจากความหลงทะนง ความยิ่งยโสกับข้ออ้างมากมายจากความเกียจคร้าน การหลอกลวงตนเองและผู้อื่น การพึ่งพิงด้วยความอ่อนแอ เรียกร้องความสนใจให้รับการอภัย การยอมรับในทางที่ผิด จงมีสัจจะที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างไม่มีข้อแม้ต่อความอ่อนแอใด

เยือกเย็น (ปุ้ม) 12/9/23
เป็นการเชื่อมความรักกับสัจจะ เกิดจากความพอใจ ความเข้าใจ และยอมรับทุกสิ่ง ด้วยการมองเข้าไปข้างในตนเองและเปลี่ยนแปลงอย่างซื่อสัตย์ โดยไม่เกียจคร้าน กลัว หรือพึ่งพิงใดๆ ทำให้หลุดพ้นพร้อมกับมีความมั่นคงและความปลอดภัยที่ชัดเจน กับการไม่ยึดมั่นกับสิ่งที่จอมปลอม ทอดสมอเรือชีวิต เลือกที่จะอยู่อย่างเยือกเย็น มั่นคงภายใน ฝึกฝนการอยู่อย่างปราศจากร่าง กลับคืนสู่ราก กลับคืนสู่แหล่ง ที่เป็นรากฐานชีวิตที่แท้จริง

อารมณ์ขัน (นันท์) 17/9/23
อารมณ์ขันเป็นเรื่องของลิ้นที่มีความเมตตากรุณา มีคำพูดอ่อนหวานนุ่มนวล เยียวยาความรู้สึกจากหัวใจ คำพูดที่เต็มไปด้วยพร และความปรารถนาดี ดูดซับสัจจะรับพลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเติม เต็มพลังความเงียบสงบให้กับตนเองและผู้อื่น มีสายตาที่มองกันเป็นดวงวิญญาณด้วยความรักความเมตตา มีอารมณ์ขันกับความสนุกสนานที่เจตนาดี มีความคิด คำพูด และการกระทำ ที่ไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

ความเข้มแข็ง (อึ่ง) 23/9/23
ความเข้มแข็งเกิดขึ้น จากภายใน เมื่อเรามีความรู้ที่ถูกต้องของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด ด้วยการจดจำผู้ทรงอำนาจ ความทุกข์ทรมานของกรรมชาติแล้วชาติเล่าจะได้รับการสะสางจนถึงภาวะที่อยู่เหนือบ่วงกรรม จงมีศรัทธาในสติปัญญาโดยไม่มีความสงสัยใดๆ ให้เกิดความคิดไร้ประโยชน์ ลุกขึ้นมาสร้างพลังของการเป็นดวงวิญญาณและซึมซับทุกคำสอนเพื่อนำไปปฏิบัติ อยู่เหนือเสียงที่รบกวนจากจิตใจ ที่โหยหาทุกสิ่งในความอยากปรารถนาที่มีขีดจำกัด อิทธิพลเล่านี้ครอบงำเรา เราจึงต้องเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ เห็นสัจจะและเป็นอิสระจากศัตรูภายในจากความอ่อนแอที่เกิดจากความผูกพันยึดมั่นกับสิ่งที่ครอบครองเป็นเจ้าของ และในความสัมพันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์ ความรู้ทางจิตนำไปสู่ปัญญา เมื่อมีโยคะกับพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุด กรรมนั้นจะก่อให้เกิดการหลุดพ้นจากผลกรรม มีทัศนคติของการให้คุณประโยชน์ต่อทุกดวงวิญญาณ มีความเข้มแข็ง เรียนรู้ที่จะมีสมดุลต่อการใช้ชีวิต อยู่อย่างมั่นคง ไม่ขึ้นลงกับสิ่งใดภายนอกทั้งการยกย่องและการประณาม และเป็นความเข้มแข็งที่มาจากสำนึกรู้ในสภาวะดั้งเดิมที่สูงส่งของตนและมั่นคงอยู่ภายในกับการจดจำระลึกถึงผู้เป็นหนึ่งเดียวที่คงอยู่ตลอดไป

รอบรู้ (สุทธิ) 25/9/23
รอบรู้ในความรู้ของพ่อทางจิต ผู้ให้การหลุดพ้น นำมาซึ่งปัญญา ความสุขุมรอบคอบ ด้วยการเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อรู้จักตัวตนที่แท้จริง อุทิศตนให้กับพ่อเพื่อได้รับการหล่อเลี้ยงและได้รับผลรางวัลถึง 21ชาติเกิด จากพ่อผู้เป็นนักมายากล ผู้สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนาน นำความรู้ทั้ง 4 วิชา ไปสู่การปฏิบัติจริง ทำตามศรีมัท อุทิศตน เป็นทาปาสวี(Tapaswi) ที่มั่นคงสม่ำเสมอในการเพียรเผากิเลส จนเกิดเป็นปัญญาและเอาชนะมายา เข้าถึงสัจจะความจริงแท้ เป็นราชาผู้ให้ ผู้เติมเต็มความปราถนาผู้อื่น สู่การหลุดพ้นในชีวิต

เข้มแข็ง (ชิ้ง) 26/9/23
การจดจำระลึกถึงเป็นสิ่งบ่งชี้ของการฝึกจิต เติมพลังให้กับตนเอง ให้ความสงบแก่จิตใจ ให้ความกระจ่างชัดกับสติปัญญา พัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวก ด้วยความเข้าใจในความรู้ทำให้กลับสู่สภาวะดั้งเดิมของตนเอง ที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็ง ดึงดูดทุกสิ่งเข้าสู่ความบริสุทธิ์ ขจัดความอ่อนแอที่เกิดจากสันสการ์เก่าที่ผูกพันธ์ยึดมั่นในความสัมพันธ์ ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ นั่นคือการเอาชนะความอ่อนแอของตนพร้อมปรับเปลี่ยน และพัฒนา อีกรูปแบบหนึ่งของความอ่อนแอคือความหลงทะนงตน ในเปลือกนอกที่ติดยึด เอาชนะได้ด้วยสติปัญญาที่เข้มแข็ง อาศัยความถ่อมตนและกล้าหาญมองเข้าไปในตนเองอย่างซื่อสัตย์และยอมรับนิสัยหรือบุคลิกภาพที่ไม่ดีที่สะสมไว้ กลับมามีสำนึกรู้ ในสภาวะดั้งเดิม ฉัน คือ ดวงวิญญาณ ฉันสงบ ฉัน คือ ชีวิตทางจิตวิญญาณ นี่คือเอกลักษณ์ที่แท้จริงของฉัน

ยืดหยุ่น (พี่นิ) 29/09/2023
มีพลัง มุ่งมั่น สติปัญญาชัดเจน มีชีวิตอยู่บนสัจจะ ทำให้จิตใจมีพลังเพื่อได้รับการปลดปล่อยจากความกลัวความวิตกกังวล ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ไม่ให้สูญเสียสิ่งดีๆ ด้วยพลังสัจจะ มองเหนืออุปสรรค ปรับให้เป็นสิ่งท้าทาย ยืดหยุ่นในสำนึกรู้ว่า ทุกสิ่งดีและดีที่สุด มั่นคง ปลอดภัย รู้ค่าตนเอง ซึมซับสิ่งที่ดี มีความรัก เคารพ รู้ค่าตนเองและผู้อื่น มีสมดุลและยืดหยุ่น ในความสัมพันธ์ แบ่งปัน ปรับเปลี่ยนโลกที่แต่ละคนมีอยู่ภายใน พึ่งตนเองได้อย่างเป็นอิสระและพึ่งพาอาศัยกันและกัน หล่อเลี้ยง ซึมซับ รู้ค่าตนเองได้อย่างเป็นอิสระเพื่อโลกและอนาคตที่ดีขึ้น พอใจในการเชื่อมโยงกับทุกคน ยืดหยุ่น ถ่อมตน พร้อมกับอดทน ไม่เอนเอียงจากความจริงไม่คิดเอาประโยชน์ มีจุดยืนที่มั่นคง

♦ การแบ่งปันสาระสำคัญในบรรยากาศชั้นเรียนจากการบันทึกเสียง
  1. อังคาร 5 ก.ย (เช้า)...แบ่งปันคุณธรรม เยือกเย็น...พี่ศรี พี่เหมียว และพี่ปุ้ม (คลิกฟังเสียง)
  2. พฤหัส 7 ก.ย (เย็น)...คลาส Sr.Gopi การเป็นนายเหนือ 3 จุด...พี่ภา (คลิกฟังเสียง)
  3. เสาร์ 9 ก.ย (เย็น)...ความมหัศจรรย์ของ Silence...พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)
  4. อาทิตย์ 24 ก.ย (เช้า)...ความเพียรพยายามของพันดาวาส สำหรับชีวิตที่จะกลายเป็นเช่นเพชร...พี่ป้อม (คลิกฟังเสียง)
  5. เสาร์ 30 ก.ย (เย็น)...แบ่งปันคุณธรรม/ประสบการณ์ในการทำงานรับใช้พี่น้อง (คลิกฟังเสียง)

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.