ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


มองโลกในแง่ดี “Positive” (นิ)
The Father's love awakens you. The beginning of the day is elevated and the Father Himself calls you to celebrate a meeting! He has a heart to heart conversation with you and fills you with power. So the beginning of everyday is so elevated.(AVM. 7/05/2023)
ความรักของพ่อปลุกลูก ตอนเริ่มต้นของวัน นั้นสูงส่งมากและพ่อเองก็เรียกลูกให้เฉลิมฉลองการพบปะ ท่านมีการสนทนาจากใจถึงใจกับลูก ดังนั้นตอนเริ่มต้นของทุกวันจึงสูงส่งมาก

การไตร่ตรอง
ด้วยทัศนคติของการมองโลกในแง่ดี ความรักของพ่อปลุกลูกให้ตื่นตอนเริ่มต้นของวัน ในเวลาอมฤต ซึ่งเป็นเวลาที่บริสุทธิ์และสูงส่งมาก จาก 02.00-05.00 น. เป็นเวลาสนทนาจากใจถึงใจกับพ่อ มีความซาบซึ้งว่าฉันคือดวงวิญญาณ มีความปรารถนาดีและความคิด ความรู้สึกที่สะอาด บริสุทธิ์ต่อทุกดวงวิญญาณ

มองโลกในแง่ดี “Positive” (ศรี)
Become unshakeable and immovable and finish all questions and put a full stop by having the awareness of “nothing new”…Whenever anything happens, you children have the knowledge that it is nothing new, and that you have repeated every scene many times. With the awareness of “nothing new”, you can never have any upheaval and will remain constantly unshakeable and immovable.(SM. 31/5/23)
กลับมาไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนและจบสิ้นทุกคำถามและใส่จุดฟูลสต็อปโดยการมีสำนึกรู้ของ “ไม่มีอะไรใหม่”…เมื่อใดก็ตามที่สิ่งใดเกิดขึ้น ลูกๆมีความรู้ว่า “ไม่มีอะไรใหม่” (Nothing New) และลูกได้ซ้ำรอยทุกฉากมากมายหลายครั้ง ด้วยสำนึกรู้ของ “ไม่มีอะไรใหม่” ลูกไม่สามารถมีความปั่นป่วนใดๆได้ และจะอยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนอย่างสม่ำเสมอ

การไตร่ตรอง
จากความรู้ของวงจรละครโลกทำให้เราตระหนักว่า: อะไรที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตกำลังเกิดขึ้นซ้ำเดิมทุกประการ "ไม่มีอะไรใหม่" ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามละครที่ถูกกำหนดไว้แล้วจึงไม่มีความสงสัยหรือมีคำถามใดๆเกิดขึ้นในจิตใจ สามารถใส่จุด full stop กับทุกเหตุการณ์และทุกฉากของละครที่เกิดขึ้น อะไรที่เกิดขึ้นนั้นดีสำหรับเรา เพราะว่า…
  • ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นนั้นดี
  • อะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นนั้นดีกว่า
  • และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นดีที่สุด
ด้วยความมั่นใจและเข้าใจในละครที่ถูกกำหนดไว้แล้ว จึงอยู่อย่างเบาสบาย ไร้กังวล และไม่หวั่นไหวกับทุกสถานการณ์ที่ท้าทาย และสามารถเห็นคุณประโยชน์ในทุกฉากตอนของละคร

มีสัญชาตญาณ “Intuitive” (ต่าย)
The Father now says: Children, remember that if you don't become pure, then, no matter how much you listen, you will hear it through one ear and it will flow out of the other. First of all, make a promise for purity, otherwise the burden of sins will not be reduced. If you don't become pure, you will fall even more forcefully.(SM.15/5/23)
เวลานี้พ่อพูดว่า: ลูกๆ จดจำว่าหากลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์ และแล้วไม่ว่าลูกจะรับฟังมากเพียงไรก็ตาม ลูกจะรับฟังจากหูข้างหนึ่งและปล่อยให้ออกไปอีกข้างหนึ่ง ก่อนอื่นใดทำสัญญาเพื่อความบริสุทธิ์ มิเช่นนั้นภาระของบาปกรรมจะไม่ลดลงไป หากลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์ ลูกจะตกลงไปด้วยความแรงมากขึ้น

การไตร่ตรอง
ความบริสุทธิ์คือความสำคัญของชีวิตบราห์มิน เพราะเป็นรากฐานในการบรรลุผลทุกสิ่ง หากเรายังอยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ สติปัญญาจะปิดล็อค แม้จะรับฟังความรู้มากเพียงใด ก็จะไม่คงอยู่ในสติปัญญาที่จะนำไปไตร่ตรองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ปัญญาที่ลึกล้ำจากสัญชาตญาณภายในของเราและรับฟังสัญญาณจากบาบาด้วยการจดจำระลึกถึง เพื่อนำไปสู่ทิศทางที่ชัดเจนของการละบาปหรือกรรมที่ให้โทษ อันส่งผลให้มีความบริสุทธิ์ในสติปัญญาที่จะซึมซับคำสอนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของความคิด คำพูด และการกระทำให้บริสุทธิ์ตามหนทางที่บาบากำหนด
© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.