โครงการวันสันติภาพสากล
International Day of Peace
21 Sept,23
หนังสือเชิญวันสันติภาพ
หลักการและเหตุผล
สร้างโลกที่สวยงามด้วยความเงียบสงบ
Create a Beautiful world thought Silence


ประวัติ Sr.Gopi Patel

เตรียมจัดรายการครั้งแรก

การตอบรับเพื่อจัดรายการจากน้องใหม่(โบล์ลิ่ง)

Om Shanti
Dear BK Gopi patel,

I hope this email finds you well and in high spirits. My name is Nicharat Seneechai (Bowling). I am reaching out to you on behalf of "Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited. Currently I am working as a Training Specialist - Assistant Vice President in the Human Resources Department.

I personally have joined Brahma Kumaris in Thailand since last year. The world has been totally changed to me after knowing "Raja Yoga" and "Having Baba" in my heart and living in the connection of guidance. I feel more Free JOY, Peace and Happiness easily in everything by having Knowledge, Virtue and Yoga to fight with Maya in this uncertain world. Unlocking the question of "Who I am" that I was asking this to myself from the past consequently I can stay in the sense of human- being and spiritual spirit changed me a lot in term of self development and keep practicing and learning.

By having Sister Lah who is the key instrument of BK here in Thailand. She is my role model in terms of spiritual and leadership, who inspires me by sharing the Truth of God and Knowledge to me especially when she gives the answer to me in a practical way that awakens me a lot as well as her leading by example
(คลิกอ่านต่อ)

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.