ฤดูกาลต้อนรับลูกๆ จากต่างชาติ


10 ต.ค.65
Welcome Program
12 ต.ค.65
Avyakt BapDada 12-10-2022
13 ต.ค.65
ทบทวนอะแวคมุร์ลี
โดย Sr.Jayanti
15 ต.ค.65
ทดลองมานซ่าเซว่าและสกาซ
โดย Sr.Meera
16 ต.ค.65
สร้างสภาพยุคทองสัมภาษณ์
Dr.Nirmala
18 ต.ค.65
การรวมกันรับแรงบันดาลใจจากซีเนียร์
สัมภาษณ์ดิดี้สุเดช
20 ต.ค.65
เปลี่ยนวิธีคิด กำหนดอนาคต
โดย Sr.Jayanti Br.Golo และ Raju bhai
29 ต.ค.65
Welcome Program
30 ต.ค.65
การร่ายรำของสันสการ์ของการอยู่ร่วมกัน
โดย Dr.Nirmala
31 ต.ค.65
การสร้างสภาพยุคทองของเรา
โดย Br.Charlie
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.