ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


‘เป็นอิสระ Free’ (พี่หล้า)
Don’t allow your intellect to hang on to bodily beings. Remember the one bodiless Father and also remind others of the Father.
…and give the donation of life (SM. 1/11/22)
อย่าปล่อยให้สติปัญญา เกาะติดกับผู้มีร่างกายใดๆ จดจำพ่อผู้เดียวที่ปราศจากร่าง และเตือนผู้ อื่นถึงพ่อ...และให้ทานชีวิต (คลิกฟังเสียง)

พี่หล้าขอต้อนรับวันที่ 1 พฤศจิกายนด้วยคุณธรรม 'เป็นอิสระ' เพื่อแบ่งปันประเด็นมูร์ลีในวันที่ 1 และวันที่ 17 พ.ย. อีกครั้ง

อิสรภาพคือสภาพที่เป็นอิสระจากการจองจำในกรงขังของจิตสำนึกที่มีขีดจำกัด จึงอยู่อย่างผิด ธรรมชาติ มีความสงบสุขที่ผิวเผินจากความเจ็บปวดทางอารมณ์ : ไม่พอใจ หงุดหงิด ขุ่นเคือง โกรธ จึง ต้องถามตนเองว่าฉันได้สะสมความรู้อะไรไว้ ถ้าฉันไม่สามารถมีความสุข ความสงบ ไม่ให้อภัย หรือไม่ ควบคุมความโกรธของตนเอง

เป็นเวลาที่ต้องกลับมาสำรวจตนอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจิตใจของฉัน...
ความสงบหรือ(peace) คือสิ่งที่ฉันต้องการภายใน ความเงียบสงบ(Silence) คือการออก จากโลกภายนอกเข้าสู่ภายในตนเอง จนกระทั่งฉันสามารถพบความสงบที่สูญหายไปอีกครั้ง...หนทาง นั้นมีอยู่เสมอ...ฉันเพียงแต่ต้องมีแสงแห่งความเงียบสงบ (Light of Silence) ส่องทาง... (คลิกอ่านต่อ)


‘กรุณา Compassionate’ (ต่าย)
In order to remove your intellect’s yoga from all illusions, follow shrimat. (SM. 2/11/22)
ในการที่จะนำโยคะสติปัญญาของลูกออกจากภาพลวงตาทั้งหมด จงทำตามศรีมัท (คลิกฟังเสียง)

'พี่หล้าได้เสริม' ด้วยคุณธรรม ‘เป็นอิสระ’ ของตนเอง อันเป็นส่วนหนึ่งของการหล่อเลี้ยงพี่น้องในครอบครัว ตามคุณธรรมประจำวันของแต่ละคน ในแต่ละวัน

‘อดกลั้น Patience ’ (หญิง)
Song: Have patience o mind! Your days of happiness are about to come.
Om shanti. You children know, numberwise, according to the efforts you make, that the old play is now about to end. The days of sorrow will remain for only a short while longer and then there will be constant happiness and nothing but happiness.(SM. 5/11/22)
เพลง: มีความอดกลั้นเถิด โอ้ จิตใจเอย วันเวลาแห่งความสุขของลูกนั้นกำลังจะมาถึง
โอมชานติ ลูกๆ ลูกรู้ ต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ว่าการแสดงกำลังจะจบสิ้นลงในเวลานี้ วันเวลาของความทุกข์จะหลงเหลืออยู่เพียงเวลาอันสั้นเท่านั้นและแล้ว จะมีความสุขที่สม่ำเสมอและไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข

การไตร่ตรอง
ตระหนักว่าขณะนี้เป็นยุคแห่งการบรรจบพบกัน เป็นเวลาสิ้นสุดยุคเหล็กของความทุกข์และเป็นการเริ่มต้นยุคทองแห่งความสุข
จึงเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ปลุกเรียก และสะสมคุณสมบัติดั้งเดิมทางจิตวิญญาณ ผ่านการศึกษา ฝึกฝน นำไปสู่ผลของการสร้างสันสการ์ใหม่
ในยุคแห่งการบรรจบพบกันที่ให้คุณประโยชน์นี้เราจะต้องมีความอดกลั้น มุ่งมั่น และเห็นคุณค่าในแต่ละสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต โดยไม่คาดหวังสิ่งใดให้เป็นดั่งใจตามสำนึกที่ยังไม่บริสุทธิ์
เฝ้าแต่ทำตามศรีมัท หนทางที่สูงส่ง ที่กำหนดโดยบาบา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ครูสูงสุดและสัทกูรูที่แท้จริง ในหนทางแห่งสัจจะนี้รับประกันแน่นอนว่าเราจะได้รับชัยชนะพร้อมรางวัลแห่งอำนาจในการปกครองดินแดนแห่งความสุขเป็นผลตอบแทน
ดังนั้นในช่วงเวลานี้ ต้องทำให้จิตใจมีความคิดที่เต็มไปด้วยพลัง เรียบง่าย บนฐานแห่งความรู้ที่เป็นสัจจะ สติปัญญาไตร่ตรองและแยกแยะเพื่อสร้างอำนาจในการตัดสินในสำนึกที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความรู้เช่นกัน สันสการ์จึงได้รับการรื้อฟื้นและตอกย้ำธรรมชาติที่ดั้งเดิมของการเป็นดวงวิญญาณที่สงบและเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทางจิต แล้วชีวิตเราจะผ่านพ้นยุคเหล็กแห่งความทุกข์ไปสู่ยุคทองแห่งความสุขในเวลาที่ถูกต้องตามละครอย่างเต็มไปด้วยคุณค่า

‘อดกลั้น Patience’ (ปุ้ม)
Do not be those who are influenced by waste, but those who create their own elevated impact.
Do you constantly experience yourselves to be souls who move forward in your efforts? Let it always be very good. (AVM.13/11/22)

อย่าเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ แต่เป็นผู้ที่สร้างผลกระทบที่สูงส่งของตนเอง
ลูกมีประสบการณ์ว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณที่ก้าวหน้าไปในความเพียรพยายามของลูกอยู่เสมอหรือไม่? ควรทำให้ดีมากเสมอ

การไตร่ตรอง
ตอนนี้...มีเวลาเหลืออยู่น้อยมากในชาติเกิดสุดท้ายนี้ และจุดหมายปลายทางที่จะกลับมาสมบูรณ์พร้อมก็สูงส่งมากเช่นกัน ดังนั้นลูกจึงต้องเพิ่มความเร็วของความพยายาม อย่าได้ขึ้น-ลง ทำให้สภาพของลูกเป็นดวงวิญญาณ...เป็นแสงและเบาสบายอยู่เสมอ ลูกไม่ควรจะประสบกับภาระใดๆ ไม่ว่าสถานการณ์ของภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้น หรือสถานการณ์ที่เกิดจากผู้คน จึงสัมผัสได้ว่าไม่มีอะไรเลยเบื้องหน้าสภาพของลูก เพราะพลังภายในนั้นคือสภาพของลูกเองที่ควรทำให้ยิ่งใหญ่กว่าสภาพภายนอก ที่ลูกต้องฝึกฝน...อยู่อย่างเป็นแสงที่เบาสบายเสมอ เป็นผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่ง

เป็นเวลาถึงครึ่งวงจรที่ลูกได้ลงมาเรื่อยๆ และในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลูกต้องไต่เต้าพัฒนาตนเองขึ้นไป อยู่เหนือผลกระทบจากอิทธิพลทั้งหลาย ด้วยสภาพอดกลั้นของลูก จงอยู่อย่างพอใจเสมอ จากการเข้าใจความรู้ นำตนเองไปสู่เป้าหมายการบรรลุผลในสภาพที่สูงส่งในอนาคตของลูก

‘พอใจ Contentment’ (อึ่ง)
What is the method of sustenance of you ancestor souls? The form of alokik sustenance is to fill souls with all the powers you have received from the Father. Whichever power a soul needs at any time, sustain that soul with that particular power at that time. (AVM. 13/11/22)

วิธีการหล่อเลี้ยงของลูกๆ ดวงวิญญาณบรรพบุรุษคืออะไร? รูปแบบของการหล่อเลี้ยงทางจิตคือการเติมเต็มดวงวิญญาณด้วยพลังทั้งหมดที่ลูกได้รับจากพ่อ ไม่ว่าพลังใดก็ตามที่ดวงวิญญาณต้องการ ในเวลาใดก็ตาม จงหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณนั้นด้วยพลังในเวลานั้น

การไตร่ตรอง
ในเวลานี้มีความปั่นป่วนในโลก ฉันพอใจที่บาบามอบพลังแก่ฉันให้สามารถหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ ความไม่สงบ ด้วยการเติมเต็มดวงวิญญาณด้วยพลังทั้งหมดที่ได้รับจากพ่อ ทำให้ดวงวิญญาณได้รับพลังและร่างกายก็กลับมาแข็งแรง ในชีวิตทางโลกการให้การหล่อเลี้ยงหมายถึงการหล่อเลี้ยงผ่านวิธีการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น อาหารหรือการศึกษา แต่ในทางจิตวิญญาณรูปแบบของการหล่อเลี้ยงคือการให้ทัศนคติและพลังทางจิตใจที่จะเติมเต็มดวงวิญญาณด้วยพลังของความสงบ ความอดทน และความกล้าหาญเพื่อทำให้ผู้อื่นมีพลัง


'เป็นอิสระ Free'(พี่หล้า)
 1. You have found the Father, which means that you have found everything.(SM 17/11/22)
  ลูกได้พบพ่อแล้ว ซึ่งหมายความว่าลูกได้พบทุกสิ่ง
 2. It is only when they have deep faith in their bones that they can claim their inheritance from the unlimited Father.(SM 17/11/22)
  เพียงเมื่อเขามีศรัทธาอย่างลึกล้ำในกระดูกของเขาแล้วเท่านั้น ที่เขาสามารถถือสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด
  คำถามจากพี่เหมียว ในมูร์ลี วันที่ 17 พ.ย. 2022
  เมื่อมีความลึกล้ำในกระดูก จึงสามารถประกาศสิทธิ์
  *****************
  ใช่ความสัมพันธ์กับบาบาผู้เป็นพ่อผู้ให้มรดก เริ่มจักระแรก ที่มีออร่าสีแดง เป็นสีแห่งพลัง ซึ่งเกี่ยวโยงกับโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อฯลฯ

  ทำนองเดียวกัน ความแข็งแรงทางจิต เป็นเช่น กระดูกสันหลัง ที่สามารถทำให้ตนเองยืนหยัดในการจดจำบาบา เพื่อความบริสุทธิ์ ?

  ไม่ทราบว่า เข้าใจถูกต้องใหม่คะ

  รบกวนช่วยขยายความเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ
 3. If your intellect is solvent, you are able to imbibe very quickly.(SM 17/11/22)
  ถ้าสติปัญญาของลูกนั้นมีอำนาจ ลูกย่อมสามารถซึมซับ(ความรู้) ได้อย่างรวดเร็วมาก
การไตร่ตรองขอสรุปรวมกัน ตามลำดับเนื้อหาทั้งสามจากมูร์ลีวันเดียวกัน รวมทั้งประเด็นที่น้องเหมียวเขียนมาถามในชั้นเรียนให้ตอบสด

เดือนพฤศจิกายนนี้มีผีเสื้อบินว่อนเป็นไอคอนของรายการ Avyakti Parivar เพื่อเตือนให้มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องถามตนเองว่าทำไมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดี? เหตุผลหลักคือการขาดพลังของการรู้สึกหรือการมีประสบการณ์ (power to feel/to experience) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตนเองนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีประสบการณ์ในความอ่อนแอของตนเอง รวมทั้งมีประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์หรือบุคคล ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยปรับเปลี่ยนด้านต่างๆที่มาจากความอยากปรารถนาของเขา ความรู้สึกในจิตใจของเขา รวมทั้งความอ่อนแอของผู้ที่ตกภายใต้อิทธิพลของสิ่งรอบข้าง ดังนั้นประสบการณ์ที่ได้รับนั้นมีหลายรูปแบบ

ประสบการณ์ในหัวใจ(Experience in the heart) ทำให้ได้รับพรจากบาบา ผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ

ประสบการณ์ของความฉลาด(Experience of Cleverness)ทำให้ผู้อื่นและตนเองมีความสุขเพียงชั่วคราว

ประสบการณ์ของจิตใจ(Experience of the mind) ที่เชื่อว่าสิ่งนั้นยังไม่ดี ไม่โอเค ไม่เห็นด้วย จึงมีเสียงจากภายในพูดเสมอว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องเสริมสร้าง พลังใจ(Will power) ด้วยการฝึกฝน เวลาใดก็ตาม ที่ใดก็ตาม ให้มั่นคงในการควบคุมความคิดไปในทิศทางที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าสู่สนามงานรับใช้ เราต้องมีการละวางโดยไม่ถูกดึงรั้ง แน่นอนเราไม่สามารถใช้ชีวิตโดยไม่ทำงานรับใช้ช่วยเหลือใคร แต่หากมีความคิดที่ไร้ประโยชน์ เราจำเป็นต้องตัดทิ้งได้ทันที ก่อนที่จะเกิดเป็นคำพูดและการกระทำที่ไร้ประโยชน์ เมื่อเราคิดแล้วทำได้ตามที่คิด นั่นคือ ‘พลังใจ’ อันเป็นผลของสมาธิที่มาจากการเชื่อมโยงกับบาบาซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกล้ำ ส่วนการละวาง(Detachment) นั้นคือผลของการมีบาบาเป็นมิตรร่วมทางที่แท้จริง มีการสนทนาจากใจถึงใจด้วยศรัทธาในสติปัญญากับเพียงผู้เดียว(ผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ) ในที่สุดสติปัญญาของเราจะหลุดหายไปในพ่อ ทุกลมหายใจ ทุกความคิด เป็นการหลุดหายไปในทุกความสัมพันธ์กับพ่อ ผู้เป็นทุกสิ่ง

ประเด็นที่ 2 ตามที่น้องเหมียวถามมาในชั้นเรียนให้ตอบสด (คลิกฟังเสียงบันทึกจากชั้นเรียน)
พี่หล้าเท้าความถึง การที่น้องเหมียวเคยช่วยขจัดวัตถุหนักจากกระแสเลือด ไม่ว่าตะกั่วหรือสารปรอทที่เป็นพิษ ที่เรียกว่ากระบวนการ คีเลชั่น (Chelation) ให้เห็นว่า ชีวิตจิตใจของคนเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการล้างจิตให้สะอาด บริสุทธิ์ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนหรือใคร นั่นคือ ผลรางวัลในการทุ่มเทชีวิตอุทิศให้แก่งานรับใช้ช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณ กระบวนการพัฒนาเทพปัญญาที่เต็มไปด้วยศรัทธานั้นถือเป็นมรดกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เมื่อต้องใช้จิตใจ ร่างกาย และสมบัติ อย่างมีค่าที่สุด ศรัทธาในกระดูก เปรียบได้กับร่างกายที่มีโครงสร้างของกระดูกกล้ามเนื้อแข็งแรงพอ โยงใยกับระบบไหลเวียนของพลังงานทางกายภาพที่เรียกว่า จักระ ทั้ง 7 อย่างดีด้วยเช่นกัน อันมาจากความสัมพันธ์ที่สำคัญทั้ง 7 กับบาบา ซึ่งเรามีพ่อผู้ให้มรดก เป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุด (ติดตามรายละเอียด)

สุดท้ายจึงขอสรุปประเด็นมูร์ลีที่ว่า
‘เมื่อพบพ่อ พบทุกสิ่ง’
แท้จริงแล้ว พระเจ้าเป็นทั้งพ่อและแม่(God as the Father and Mother)
พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียง จุด(point) ท่านไม่ได้เป็นเพียงพลังงาน...สูงสุด(Supreme Energy)
พระเจ้าคือชีวิต ที่มีความรู้สึก จึงมีบุคลิกภาพ ซึ่งรวมถึงศักยภาพที่จะสร้างความรู้สึก ความสัมพันธ์ และเล่นบทบาท ในละครชีวิตร่วมกับดวงวิญญาณมนุษย์และวัตถุธาตุ
ความสัมพันธ์หลักหนึ่งที่พระเจ้ามีอยู่กับสิ่งสร้างของท่านคือ ความเป็นแม่และพ่อที่เป็นนิรันดร์ ที่รวมถึงความเป็นชายและหญิงที่เป็นนิรันดร์ ซึ่งในชีวิตและการหล่อเลี้ยง พ่อที่เป็นนิรันดร์ สร้างชีวิตใหม่ ด้วยความรักของท่าน ท่านมีพลังที่จะทำให้ใหม่ และมีการจัดสรรระเบียบใหม่ให้กับจักรวาลด้วยสัจจะ ท่านสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นอยู่ที่ดี เป็นเหมือนพระอาทิตย์ ที่ยึดหลักการของความเป็นชายคือ ความนิ่ง การอยู่กับที่เต็มไปด้วยพลัง และกระจายแสง อย่างสม่ำเสมอ นี่คือพลังงานที่สร้างชีวิต (ติดตามความเป็นแม่ที่เป็นนิรันดร์...) คลิกฟังเสียง© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.