บัตตีแห่งโลก

Gayatri Classขอบคุณที่แต่ละท่านได้จัดเวลาในการถ่ายทอดเสียงของแต่ละช่วงได้ตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.