สัญลักษณ์ในใจสำหรับโลกใหม่

โลกสร้างขึ้นมาจากความคิด หมายถึงอะไร? การบรรลุสภาวะของการอยู่เหนือบ่วงกรรมของบราห์มา บาบา ในวันที่ 18 มกราคม 1969 ที่บราห์มา บาบาได้ยกมอบมรดกแห่งพลังให้แก่ลูกในรูปของพลังใจ(will Power) นั้นส่งผลต่อความแข็งแกร่งของสติปัญญาที่เต็มไปด้วยศรัทธาต่อสัจจะ ซึ่งสามารถทำให้ทุกความคิดที่บริสุทธิ์-สูงส่งกลายเป็นจริงในทางปฏิบัติ ด้วยการหยั่งรู้ว่าทุกสายใยทางจิตนั้นยิ่งใหญ่กว่าสายโลหิตหลายล้านเท่า Soul connection is multi-million times greater than blood connection

ในที่สุดเมื่อสายตาของเราทุกคน หันไปหาพ่อสูงสุด การเปิดเผยความจริงด้วยเสียงระฆังแห่งชัยชนะก็จะดังกึกก้องบนเวทีละครโลก For everyone’s vision to go to the Father means that revelation is taking place and that the bells of victory will ring everywhere

ดังนั้น สติปัญญาของลูกคือนาฬิกาบอกเวลาของการเปลี่ยนแปลงโลก

ตั้งแต่บราห์มา บาบา อยู่ในร่างที่มีตัวตน ในช่วง 33 ปีแรก (1936 ถึง 1969) เพชรพลอยดั้งเดิมที่เกิดจากปาก (Mouth-born Creation) คือสิ่งสร้างแรกที่เกิดจากการรับฟัง ความรู้โดยตรง ส่วนในช่วง 33 ปีที่ 2 (1969 ถึง 1002) คือการปรากฏตัวของสิ่งสร้างของโลกที่เกิดจากความคิด (Creation of thought)

เนื่องจากความคิดในภาวะที่ละเอียดอ่อนและบริสุทธิ์นั้นมีพลังมากที่สุดมีความเร็วสูงสุด ยิ่งกว่าจรวดหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆ เราจึงต้องกลับไปทบทวนความคิดของเราอีกครั้งสำหรับนิมิตใหม่ ชีวิตใหม่และโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึง ในไม่ช้า

บาบาเตือนให้เรา ‘ทำให้ความคิดกลายเป็นสัญลักษณ์’ Put your thoughts into image เพื่อทำให้เรากลับไปเป็นในสิ่งที่เราคิด

หากเฝ้าแต่คิดและทำยังไม่ได้ ก็จะเหนื่อยหน่ายหรือตกค้างในความฝันที่เลือนลางกลายเป็นสิ่งที่กีดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องกลมกลืน แน่นอนเราต้องทำให้ลักษณะนิสัย

คุณสมบัติพิเศษและคุณธรรมสูงส่งของเหล่าเทพปรากฏให้เห็นในชีวิตปัจจุบัน

สัญลักษณ์ในใจนั้นมี... คุณธรรมหรือคุณสมบัติอะไร ที่จะนำไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีค่าต่อการอยู่ร่วมกันในสวรรค์หรือโลกใหม่?

การสร้างครอบครัวทางจิตของพระเจ้าในปัจจุบัน คือการวางรากฐานของอาณาจักรแห่งสวรรค์ในอนาคต เมื่อความคิดนั้นสร้างโลก เราจึงต้องสร้างชีวิตร่วมกันด้วยการให้ความคิดของเราแต่ละคนสอดคล้องกลมกลืนและส่งผลต่อโลกที่สุข-สงบ-สมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นพี่คนโตในครอบครัว พี่หล้าขอร่วมคิด ร่วมทำ และช่วยกันสานฝันให้เป็นจริง เริ่มจากหงส์ในจิตใจของเรา... คืออะไร? ขอให้ประสบการณ์ชีวิต... ผสมผสานให้ทุกขั้นตอนนั้นสร้างสรรค์บนฐานของศรีมัท

เดือนมกราคมนี้เราเริ่ม ด้วยสัญลักษณ์ ‘หงส์’ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ที่บาบาจะให้ทั้งพลังใจและความเข้าใจในความหมายที่สวยงามและลึกล้ำ จาก มูร์ลีโดยตรงเกี่ยวกับ ‘หงส์ที่สูงส่ง’ (Holy swan) ‘หงส์’ คือสัญลักษณ์ในใจของพี่แดง บ้านเปรม เชียงใหม่ ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ในจดหมายข่าวเดือนกันยายน 2021 พร้อมกับสัญลักษณ์ของพี่น้องอื่นๆ ขอให้ทุกท่านนำสัญลักษณ์นั้นมาคิดพิจารณาให้ลึกล้ำเพื่อทำให้คุณสมบัตินั้นเป็นไปตามเป้าหมายชีวิต

หญิง

ภา

เหมียว

ปุ๋ย

แมรี่

อุดม

กระต่าย

เก๋

ศรี

เวชชยันต์
ขอเชิญติดตาม... ความคิดที่ส่งผลต่อการกระทำ ด้วยความจริงจัง - กระตือรือร้น


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.