GLOBAL CO-OPERATION FOR A BETTER WORLD
ร่วมกันสรรค์สร้างโลก


ที่มา (คลิกอ่านต่อ)ขอขอบคุณสำหรับ
การแบ่งปันคุณค่า
ทางจิตวิญญาณใน
ศาสตร์สาขาอาชีพ
ต่างๆ ของพี่น้อง
ครอบครัวชาวโลก


สถาปนิกภายใน (INNER ARCHITECT)
สถาปนิกนักออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะที่ดี (น้องเพชร)
การออกแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดต่อเราและโลกใบนี้คือ การออกแบบให้วิถีชีวิตอยู่ ณ จุดสูงสุดของสุขภาวะ ที่สามารถเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์และแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์ แล้วทุกสิ่งที่เราทำจะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขต่อเราและโลกได้อย่างแท้จริง

จากประสบการณ์ตรงในชีวิต ของสถาปนิกออกแบบวิถีชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีจากภายนอก ต้องประสบปัญหาโรคภูมิแพ้อย่างหนัก จึงใช้หลักการทางสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีจากภายในจนสามารถสร้างความสมดุลให้กับชีวิตทำให้มีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ (คลิกอ่านต่อ)


เศรษฐศาสตร์ และจิตวิญญาณ (น้องเปี๊ยก - พิษณุโลก)
ส่วนใหญ่ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคบนโลกใบนี้มีอยู่จำกัด ขณะที่ประชากรเพิ่มมากขึ้นและความต้องการใช้ทรัพยากรก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวแต่ละประเทศได้จัดสรรทรัพยากรและผลผลิตด้วยวิธีการแตกต่างกันตามระบบเศรษฐกิจที่ตนเลือกใช้ ทั้งแบบทุนนิยม สังคมนิยม เป็นต้น โดยโลหะมีค่าและเงินเป็นสื่อกลางหลักในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและผลผลิตทั้งหลาย แต่ละประเทศจึงแสวงหาและสะสมความมั่งคั่งสื่อกลางข้างต้นเกินขอบเขตที่เหมาะสม จนก่อให้เกิดปัญหานานัปการ ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤต ความขัดแย้งภายในประเทศ หรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจที่พร้อมจะนำไปสู่ภาวะสงครามได้ทุกเมื่อ (คลิกอ่านต่อ)


มุมมองของการบำบัดจากภายใน (น้องเหมียว)
ความสุข คือ ยาวิเศษ สำหรับสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวม ด้วยการมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีโรคภัย มีสายใยความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนและทุกสิ่ง มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส หรือหากแม้แต่ตนเองจะมีโรคภัยแต่สามารถรักษาภาวะของความสุขจากความเข้าใจเหตุที่มาและยอมรับปรับเปลี่ยนโดยไม่บั่นทอนกำลังใจที่เป็นพละกำลังภายใน ไม่เป็นภาระด้านอารมณ์ให้กับผู้ใด ในทางกลับกันสามารถที่จะเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ จุดแสงแห่งความหวังให้ผู้ที่สิ้นหวัง
การดำรงชีวิตด้วยปัจจัยสี่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคงคุณภาพอย่างเพียงพอ ทำให้บุคคลนั้นๆสามารถรักษาสภาพจิตใจที่ไม่ให้และรับความทุกข์จนเสียสมดุล ในปัจจุบันมีหน่วยงานบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุขชุมชนครอบคลุมอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นบทบาททางการแพทย์ย่อมเข้าถึงประชาชนในชุมชนนั้นได้ด้วยการให้ความรู้เบื้องต้น ทั้งด้านการป้องกัน การรักษา การเยียวยา และการฟื้นฟู ในด้านร่างกายและจิตใจได้ง่ายขึ้น (คลิกอ่านต่อ)


โอมชานติ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.