ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


สร้างสรรค์ ‘Creative’ (พี่หล้า)
The Yogeshwar (The God of Yoga) The Father, has come to teach you Raja Yoga. It is only by studying this yoga that you will become conquerors of sin and then become world emperors in the future (SM. 1/12/22)
เจ้าแห่งโยคะ ผู้เป็นพ่อ ได้มาสอนราชาโยคะ เพียงการศึกษาโยคะนี้เท่านั้น ที่ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะบาป และเป็นจักรพรรดิ/จักรพรรดินีของโลกในอนาคต

การไตร่ตรอง
Baba ผู้ที่สอนโยคะที่แท้จริง เป็นเจ้าแห่งโยคะ :Yogeshwar
เมื่อเราศึกษา ฝึกฝน ราชาโยคะด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ เราก็สามารถเอาชนะบาปกรรมได้ กลายเป็นนายของโลก
-เบื้องหน้า บาบา ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์และการตระหนักรู้ ขยะทั้งหลายก็จะถูกขจัดออกไปได้ จนกระทั่งหัวใจนั้นสะอาด ปราศจากมลทิน หรือบุคคลที่สาม ผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจนั้น จึงสามารถอยู่ในหัวใจของลูกได้
-ชีวิตขึ้นอยู่กับโยคะ ที่ทำให้แต่ละขณะนั้นสร้างสรรค์วิธีการต่างๆ มากมายในการแปลงกายเป็น ผู้ปราศจากร่างและเป็นผู้มีร่างแสง เช่นเทวดานางฟ้า (คลิกฟังรายละเอียดในหมวดสัญญาณที่ละเอียดอ่อน)

นิ่มนวล ‘Gentle’ (หญิง)
You now first have to become pure and then make others pure. No one apart from you, can make anyone pure. You now have to follow the Father’s shrimat and imbibe divine virtues. You have to speak very sweetly. No bitter words should emerge from your lips. Have mercy on everyone. You can teach everyone the versions of God : “Manmanabhav”. (SM. 28/12/22)
เวลานี้สิ่งแรกลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ นอกจากลูกไม่มีผู้ใดสามารถทำให้ผู้ใดบริสุทธิ์ได้ เวลานี้ลูกต้องทำตามศรีมัทของพ่อและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกต้องพูดอ่อนหวานอย่างมาก คำพูดที่ขมไม่ควรออกมาจากปากของลูก จงมีความเมตตาต่อทุกคน ลูกสามารถสอนคำพูดของพระเจ้าแก่ทุกคน : มานมานะบาฟ

Help everyone with knowledge and yoga. Become doubly non-violent. Don't cause anyone sorrow. (SM. 29/12/22)
จงช่วยเหลือทุกคนด้วยความรู้และโยคะ กลายเป็นผู้ที่ปราศจากความรุนแรงก้าวร้าวทั้งสองทาง อย่าสร้างความทุกข์ให้แก่ใคร

การไตร่ตรอง
เป็นสภาพที่ละเอียดอ่อน บริสุทธิ์ เต็มไปด้วยความรัก ความปรารถนาดี แสดงออกด้วยสายตาที่อ่อนโยน มีความเมตตา มีกริยามารยาทในปฏิสัมพันธ์และคำพูดอ่อนโยน อ่อนหวาน ให้ความเคารพและชื่นชมในคุณค่าความงามของทุกคน
ตัวอย่าง จากการพบปะกับบาบาผู้เป็นที่รัก เมื่อท่านมาให้ความรู้ ท่านจะอยู่ในความสงบที่ลึกล้ำ มีความเมตตาผ่านสายตาที่มองทุกดวงวิญญาณในการยกระดับและให้คุณประโยชน์อย่างไม่มีเงื่อนไข ท่านจึงแสดงออกด้วยคำพูดที่อ่อนหวานและเต็มไปด้วยความรักต่อทุกดวงวิญญาณ เมื่อเราได้สัมผัสกับความนิ่มนวลอ่อนโยนนี้ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจ การซึมซับความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน ทำให้เรากลับมาอ่อนโยนกับตนเองที่จะให้คำสอนกลายเป็นพลังที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตทางจิตวิญญาณ

หมายเหตุสำคัญ
  1. พี่อึ่งแบ่งปันประสบการณ์ 'การละวาง' ในชีวิตจริง (3 ธ.ค.) (คลิกฟังเสียง)
  2. แบ่งปันความรู้คู่คุณธรรมจาก class ของ Seniors


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.