ร่วมกันสรรค์สร้างโลก (Global Vison)


ด้านการเมืองการปกครอง (แม่เก๋)
ในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหนึ่ง ภาคส่วนทางการเมืองมีบทบาทโดยตรงต่อประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้นการถืออำนาจไว้ในมือ (ทั้งอำนาจในการปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน) จึงต้องเป็นไปเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและความผาสุกให้แก่ประชาชน

ปัจจุบันปัญหาของการใช้อำนาจในทางที่มิชอบ และประพฤติผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณของนักการเมืองนั้น เป็นปัญหาใหญ่ และขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศ ในทางจิตวิญญาณหมายถึงการขาดพลังของการใช้อำนาจ อำนาจที่แท้จริงต้องเริ่มจากจิตวิญญาณภายในตัวเรา ไม่ใช่แค่ได้มาซึ่งอำนาจภายนอก ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลงทะนงตนให้กับผู้มีอำนาจ
(คลิกอ่านต่อ)



© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.