บนเส้นทางของการจาริกแสวงบุญแห่งรัก
มกราคม 2562


เราต้อนรับปีใหม่พร้อมครอบครัวทางจิตทั่วโลกด้วยการฝึกฝนโยคะ 50 ชั่วโมงร่วมกัน เพื่อฉลองการครบรอบ 50 ปี ของบราห์มา บาบา ในร่างแสงที่ละเอียดอ่อน อันเป็นผลจากการบรรลุถึงสภาพการอยู่เหนือบ่วงกรรม การเอาชนะความผูกพันยึดมั่น และการเป็นตัวของการจดจำระลึกถึงชีพบาบา-พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด

ตลอดทั้งปีนี้ เราจึงขอกลับมาใช้ถ้อยคำจากมุร์ลีของบาบามาฝึกฝนจิตใจ ให้เกิดประสบการณ์จริงในการเชื่อมโยงกับท่าน ขณะที่เราให้ความสำคัญของสี่วิชาหลักในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดจาก บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก...ด้วยกิจกรรมประจำทุกเดือนของครอบครัวทางจิต

ทั้งนี้ คณะทำงานได้รวมกำลังกันขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 4 วิชา: ความรู้ โยคะ คุณธรรม งานรับใช้ โดยมีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละวิชา และทำงาน/ประชุมกลุ่มผ่าน Line เป็นประจำ

พลังจากการเข้าถึง 4 วิชา
Power to Churn พลังในการไตร่ตรอง
เพชรพลอยแห่งความรู้ที่เราได้รับทุกเช้าเพิ่มพูนขึ้นมาได้ด้วยการใช้สำหรับตนเองและผู้อื่นจากการไตร่ตรอง
 • การดูดซับไว้ในชีวิต
 • การสร้างสมคุณธรรม จนกระทั่งเป็นตัวของคุณธรรม พลัง และการจดจำระลึกถึง
 • การเข้าไปสู่ความลึกล้ำของมหาสมุทรแห่งความรู้
 • การสำรวจตรวจสอบตนเองและเข้าไปสู่ความลึกล้ำของแต่ละเพชรพลอย
 • การย่อยอาหารของความรู้ด้วยสติปัญญา
 • การเป็นอิสระจากอุปสรรคของมายา ขณะที่สำรวจตนอย่างมีความสุข
 • การจบสิ้นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ที่เป็นความหนักหน่วงในชีวิต
 • การตระหนักรู้จักตนเองและมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
Power of Remembrance พลังของการจดจำระลึกถึง
 • ความสามารถที่ทำให้สติปัญญามั่นคงตามที่ปรารถนา ในเวลาที่ถูกต้อง
 • ประสบการณ์ของไฟที่เผาไหม้เพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในความสุขและความเบาสบาย
 • ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเกิดอะไร
 • ความสามารถที่จะรู้ว่ามีอะไรบางสิ่ง เพื่อป้องกันการพ่ายแพ้
 • ความสามารถจบสิ้นภาระของสันสการ์เก่าในอดีต
 • เครื่องมือของความปลอดภัยเปรียบเหมือนการสวมเสื้อเกราะ
 • บรรยากาศที่สร้างขึ้นมาจากทัศนคติของความร่วมมือด้วยความสงบและพลัง
 • พลังความสะอาดของหัวใจ สติปัญญา และการใช้เบรกต่อความคิดที่ไร้ประโยชน์
Power of Transformation พลังของการเปลี่ยนแปลง
 • การเอาชนะอุปสรรคในความเพียรพยายาม
 • การเพียรพยายามที่ทำให้ใกล้ชิดกับผู้ทรงอำนาจและดวงวิญญาณสูงส่งทั้งหมด
 • การเปลี่ยนสำนึกรู้ ทัศนคติ ธรรมชาติ และสันสการ์ในหนึ่งวินาที
 • การเปลี่ยนสำนึกรู้ เป็นดวงวิญญาณ ไม่ใช่ร่างกาย ที่สามารถเปลี่ยนผู้ที่มีสายใยกับเรา
 • การเปลี่ยนความคิดที่กระเจิงจากความไร้ประโยชน์ให้มีพลัง
 • การเปลี่ยนความเร็วของความเพียรพยายามจากธรรมดาให้จริงจัง
 • การอยู่เหนือโลกวัตถุและทำให้ตนเองกลายเป็นผู้อาศัยในอาณาเขตสูงสุดที่ไม่มีตัวตน
 • การฝึกฝนแรกเริ่มในแต่ละวัน ที่ทำให้ทั้งวันบรรลุผลในชีวิต
Power of Service พลังของการรับใช้ช่วยเหลือ
ความซาบซึ้งในการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก ทำให้เราต้องการรับใช้ช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ อันส่งผลให้เกิดพลังของการ ‘เป็นผู้ให้’ จึงกล่าวไว้ว่า “เราได้รับผลของความรู้สึกตนเอง” “ความปรารถนาที่จะรับใช้ช่วยเหลือ ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความสงบและพลัง”

เราจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งคิดถึงความยากลำบาก หากทุกขณะเราไม่ว่างเว้นจากการให้ เท่ากับเราจบสิ้นความยากลำบากหรือความอ่อนแอทั้งหลายเพื่อก้าวไปข้างหน้า และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเห็นหนทางที่แท้จริง

พลังของการรับใช้ช่วยเหลือ เกิดจากความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ดังนั้น ก่อนการใช้คำพูด การบรรยายใดๆ จึงต้องเตรียมผืนดินของความปรารถนาให้ออกดอกออกผลจากการเพาะหว่านเมล็ดความคิดของผู้ให้คุณประโยชน์ ในที่สุดความปรารถนาที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ จะทำให้การรับใช้ด้วยคำพูดนั้นง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ในหลักการทางจิตวิญญาณ เรามองหานัยสำคัญของทุกสิ่ง ยกตัวอย่างการใช้หมายเลข 1-10 โดยมีเลข 1-3 เป็นฐานในการสร้างโลกที่สวยงามดังกล่าว
 1. ผู้เป็นหนึ่งเดียว (The One) ที่มีค่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เพื่อการดำเนินชีวิตในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกลมกลืนของสรรพสิ่งที่เรียกว่า หนทางสูงสุด – ศรีมัท (Shrimat)
 2. การรวมรูปของ Bapdada เป็นสรณะให้เรายึดมั่น และดำเนินตามรอยเท้าพ่อทั้งสอง คือ พ่อเหนือโลก ไม่มีตัวตน (Bap) และพ่อทางจิต มีตัวตน (Dada)
 3. เปิดตาที่สาม (Trineti) เพื่อเข้าถึงรูปกาลเวลาทั้ง 3 (Trikaldashi): อดีต ปัจจุบัน อนาคต และการเป็นเจ้าแห่งสามโลก (Trilokanath)
 4. สี่วิชาหลัก ในการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์และสมดุล: ความรู้ โยคะ คุณธรรม งานรับใช้
 5. ห้าคุณธรรมพื้นฐานชีวิตในโลกที่สวยงาม ตามที่ดาดี้ แจงกีได้อวยพรปีใหม่ คือ บริสุทธิ์ สงบ อดกลั้น อ่อนหวาน และถ่อมตน ที่ส่งผลในการพัฒนาทุกคุณธรรม... ซึ่งเราจะให้ความหมาย-รายละเอียดในทุกระยะ
 6. ทวารทั้งหก – มากเท่าที่เรามีความใส่ใจที่จะใช้ตา หู จมูก ปาก กาย และใจของเรา รับรู้และแบ่งปันแต่เฉพาะสิ่งที่ดีงาม ชีวิตย่อมได้พบกับความงดงามมากตามนั้น
 7. เจ็ดประเด็นสำคัญของความสงบภายใน (Inner Peace)... ซึ่งเราใช้ปูฐานโครงการ ‘เยียวยาโลกด้วยความสงบเงียบ‘ ( Heal the World through Silence) ในเดือนธันวาคม 2560
 8. แปดพลังทางจิต หล่อเลี้ยงทุกชีวิตด้วยพลังโยคะ... ซึ่งสะสมมาจากความรู้ทางจิต และคุณธรรมที่สูงส่ง
 9. แหวนนพเก้า สัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลในหนทางของการกราบไหว้บูชาเทวีทั้งเก้า ผู้สะท้อนความเป็นแม่ของชาวโลกที่แท้จริง
 10. สิบหนทางในการเปลี่ยนแปลงโลก... ซึ่งเราใช้สรุปโครงการ ‘เยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ’ ในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อเริ่มต้นสร้างโลกใหม่ที่สวยงามจากภายใน ด้วยการสะท้อนความคิดความรู้สึกในเดือนมกราคม 2562

กิจกรรมในเดือนมกราคม 2562

ศุกร์ 18 ม.ค. Sr.Manju จากมธุบัน เดินทางมาในช่วงวันสำคัญ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ชีวิตทางจิตมาร่วม 35 ปี

วันแห่งการระลึกถึง บราห์มา บาบา ที่แสนหวาน

อมฤตเวลา – เริ่มต้นด้วยการหยิบบัตร You & Me สร้างบทสนทนาที่แสนหวานกับบาบา จากนั้นจาริกไปสู่อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเพื่อพบปะกับบัพดาดา โดยเฉพาะพ่อบราห์มาที่ปีนี้ครบ 50 ปีเต็มในสภาพเทวดานางฟ้า พวกเรารับกระแสพลังที่ละเอียดอ่อนจากท่าน และเชิญตัวแทนเทวดานางฟ้าทั้ง 18 องค์จุดแสงแห่งรักกระจายกระแสให้กับมวลมนุษย์โลก

ช่วงเช้า – ก่อนมูร์ลี พวกเราออฟเฟอร์โบ๊กด้วยการมีเป้าหมายที่แน่วแน่ในการเป็นเทวดานางฟ้า จากนั้นรับฟังมูร์ลีพิเศษ จบด้วย Sr.Manju ไตร่ตรองความรู้และให้นัยสำคัญของสถานที่จาริกแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 แห่งในมธุบัน (Baba’s Room, Baba’s Hut, History Hall, Tower of Peace)

ช่วงสาย – เราได้เห็นชีวิตของพ่อบราห์มาและช่วงเวลาสุดท้ายขณะจากร่าง ท่านยังคงเป็นอนุสรณ์และเป็นแบบอย่างที่ให้แรงบันดาลใจแก่ลูกๆบราห์มินในการทำตามหนทางการกำหนดที่สูงส่งของพระเจ้า(ศรีมัท) อีกทั้งบราห์มจรรย์และ บราห์มจารีย์ ที่ความบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านได้กลายเป็นรากฐานในการปฏิบัติให้กับเรา เพื่อให้กลับมา “ไม่มีตัวตน-ปราศจากความหลงทะนง-ปราศจากกิเลส”ในที่สุด จากนั้นพวกเราเริ่มจาริกแสวงบุญด้วยจิตใจที่เงียบสงบไปยังสถานที่ทั้ง 4 แห่งในบรรยากาศจำลอง รวมถึงนั่งโยคะในสถานที่พิเศษที่จัดเพิ่มไว้ให้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเขียนจดหมาย และจารึกความรักไว้ในโพสต์อิทที่นำไปติดบอร์ดรูปหัวใจอีกด้วย


ช่วงเย็น – เปลี่ยนบรรยากาศไปบ้านริมทะเลสาบ ก่อนทานอาหารรับคุณสมบัติ “ความสูงส่ง” และทำกิจกรรมสร้างสภาพนางฟ้าขณะเดินเหินเคลื่อนไหว กระจายกระแสแห่งรักสู่โลก

ช่วงค่ำ – พบปะกับอะแวคบัพดาดา ถ่ายทอดสดจากมธุบัน

อาทิตย์ 27 ม.ค. จับคู่กันสนทนาถึงคุณสมบัติของพ่อบราห์มา 18 ประการ และแบ่งปันแก่ทุกคน จบด้วยโยคะจาริกแสวงบุญแห่งรัก

เปิดตัวทีมงานและกิจกรรมพัฒนา 4 วิชา

1. ความรู้
พี่ป้อม น้องมาศ รับผิดชอบวิชาความรู้ เปิดตัวด้วยกิจกรรมฝึกไตร่ตรองมูร์ลีและแบ่งปันประเด็นกันในกลุ่มทุกวัน นอกจากนี้เพื่อการเข้าถึงการไตร่ตรองในด้านลึก ทีมงานได้ตั้งกลุ่มไลน์ “เกษียรสมุทร” ขึ้นมาให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

2. โยคะ
พี่ภา รับผิดชอบวิชาโยคะ เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนด้วยการบอกบทแนะความคิดช่วงนั่งโยคะตั้งแต่เวลาอมฤตจนโยคะเย็น ล้อไปกับโครงการจาริกแสวงบุญแห่งรักในระบบ BK Sustenance ทั่วโลก

3. คุณธรรม
พ่อป้อม รับผิดชอบวิชาคุณธรรม โดยในปีนี้จะเน้นไปที่การจัดเวิร์คช็อป “ศิลปะในการใช้ชีวิต 16 ประการ” เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่งให้กับพี่น้อง

4. งานรับใช้
พี่อุดมร่วมกับแม่ปุ้ม เป็นผู้ดูแลวิชางานรับใช้ โดยเริ่มจากรับใช้พี่น้อง BK ด้วยกิจกรรมที่ทำให้เราก้าวหน้าพัฒนา และจะมีการฝึกหัดพี่น้องให้สามารถนำเสนอความรู้ทางจิตวิญญาณผ่านสื่อการสอนต่างๆ เพื่อออกสนามงานรับใช้บุคคลภายนอกในอนาคตได้

สาระแห่งรักจากใจผู้รับผิดชอบในทั้ง 4 วิชา
วิชาความรู้ (พี่ป้อม)
รักตนเอง

“ฉันรักเธอ”, “แม่รักลูก”, “น่ารักจัง”,… ‘ถ้อยคำแห่งรัก’ คือคำพูดอันทรงคุณค่า
ที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อจิตใจ ผู้คนมากมายใช้ถ้อยคำแห่งรักเพื่อ
แบ่งปันความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกัน.. ให้การปลอบประโลม ให้กำลังใจ แสดงความ
ห่วงใย หรือให้พร…
เป็นไปด้วยความรักที่สิ่งดีงามหลากหลายก่อกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้
ความรู้สึกเมตตา, ท่าทีที่อ่อนโยน, ความกล้าหาญ, การเสียสละ,… คุณธรรมและความเป็นมงคลทั้งหลายล้วนงอกงามขึ้นได้ด้วยการหล่อเลี้ยงของความรัก
แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีผู้คนมากมายที่ยังขาดแคลนประสบการณ์แห่งความรัก
พวกเราหลายคนอาจคิดว่า ความรักมีอยู่รอบๆ ตัวเรา และแล้วพวกเขาก็แสวงหาความรักจากผู้คนที่รายล้อมเขาอยู่ จากคนนั้นจากคนนี้ที่เราได้รับความรักมา
จนอาจหลงลืมไปว่า ความรักก็ดำรงอยู่ภายในตัวเราด้วยเช่นกัน
(คลิกอ่าน)

วิชาความรู้ (น้องมาศ)
การไตร่ตรองความรู้
ยิ่งวงจรเวลาใกล้ที่จะถึงจุดจบมาก เพียงใดสถานการณ์ก็จะวุ่นวายมากขึ้น ตามนั้น ดังนั้นหากเรายังเรียนรู้ในวิธีเดิมๆ ยังคงฟังและจับประเด็นเดิมๆ โดยไม่เพิ่มเติมความลึกซึ้งของความเข้าใจ เราจะมีชุดของความรู้ที่จำกัดและไม่สามารถใช้ความรู้ได้ทันท่วงที
การไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ของเราจึงควรไตร่ตรองเพื่อที่จะได้มาซึ่งประเด็นใหม่ๆ เพราะเมื่อเราได้เข้าถึงสิ่งใหม่ๆ ความเข้าใจนั้นจะนำมาซึ่งความสุข และความใหม่เช่นนี้ในทุกวันจะทำให้ความเพียรพยายามของเราสม่ำเสมอและมั่นคง
เมื่อเราขาดความเข้าใจ จิตใจจึงหนักหน่วงอยู่ในความเป็นลบและความไร้ประโยชน์ วิธีแก้ที่ง่ายดายก็คือการใช้สติปัญญาจับไปที่สาระ จงไตร่ตรองความลึกล้ำของ murli และนำความรู้ไปปฏิบัติ และแล้วเราจะกลายเป็นตัวของความรู้
เมื่อใช้ความรู้ได้อย่างสม่ำเสมอผ่านพลังของโยคะ เราจะกลายเป็นตัวของพลัง เมื่อไตร่ตรองเกี่ยวกับตนเอง เราจะกลายเป็นตัวของสำนึกรู้นั้น เมื่อไตร่ตรองความสัมพันธ์เราจะหลุดหายไปในความรัก และเมื่อไตร่ตรองสิ่งที่บาบามาบอกกับเราเป็นการส่วนตัว เราจะได้มาซึ่งความซาบซึ้ง
หากเราไตร่ตรองเช่นนี้ได้ทุกวัน สิ่งที่เราจะได้คือการกลายเป็นตัวของการจดจำรำลึกถึง ผ่านความซาบซึ้งต่อผู้ให้ความรู้ มีความอดกลั้นผ่านมิติของความเข้าใจที่มีความใหม่ในทุกวัน และมีความสดชื่นแจ่มใส จากความสุขภายในที่เกิดจากการไตร่ตรอง

(คลิกอ่านตัวอย่างการไตร่ตรอง)

วิชาโยคะ (พี่ภา)
หัวใจรับความรักจากหัวใจที่กว้างใหญ่ของพระเจ้า
เมื่อเราทั้งหมดรับดริสตี(กระแสจิตผ่านดวงตา)จากบาบา มองดูชีพบาบาที่กลางหน้าผากของบราห์มา บาบา บุคลิกภาพของชีพบาบาผ่านบุคลิกภาพของบราห์มาบาบา ดวงตาของท่าน แสงแห่งความรักของท่านที่สวยงามเป็นไปสำหรับเราแก่ลูกๆ รักนี้คือรักจากหัวใจ หัวใจของเราเท่านั้นที่รู้สึกถึงความรักของพระเจ้า บัพดาดา ทั้งสองไม่มีขีดจำกัด และใจกว้าง มีความเมตตากรุณา บาบาให้อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่มีขีดจำกัด แต่เราต้องมองดูที่หัวใจของเรา เราต้องรักษาหัวใจของเราให้สะอาดมาก ไม่มีอิทธิพลใดๆ ไม่มีความทุกข์ ไม่ยึดอยู่กับสิ่งใด กับใคร หรือสถานการณ์ เพียงอยู่ชั่วขณะปัจจุบันเพื่อที่ว่าหัวใจสามารถมีประสบการณ์ความรักของพระเจ้าได้ ว่าทุกขณะบาบารักเรามากเพียงใด บาบาเสนอบัลลังก์หัวใจของท่านแก่เรา เพื่อให้เราคงอยู่ในความรักของพระเจ้า ผู้ทรงอำนาจ ความรักของท่านเป็นไปเพื่อทำให้เราเพียบพร้อม พาเราไปสู่สภาพดั้งเดิม ความรักของบาบาคือเวทมนต์ เราเป็นของบาบา และเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ความรักของบาบาช่วยเราให้ทำให้ตนเองเป็นอิสระจากความอ่อนแอทั้งหมด และได้รับการเติมเต็มด้วยพลังทั้งหมด (แบ่งปันโดย Sr. Mohini นิวยอร์ค)
บทแนะความคิด โดย Sr.Mohini นิวยอร์ค (คลิกอ่านต่อ)

วิชาคุณธรรม (พ่อป้อม)
การจาริกแสวงบุญแห่งรัก” กับ “ศิลปะ16 ประการของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม”
ถ้าหากว่า แสงแห่งความรู้ทำให้เรามองเห็นทุกอย่างชัดเจน ทั้งสิ่งที่สวยงามและสิ่งที่ไม่สวยงาม และแล้วแสงแห่งความรักจะช่วยให้เราสามารถเลือกที่จะจับจ้องมองดูเพียงด้านที่สวยงามของชีวิต การจาริกแสวงบุญแห่งรัก คือการตื่นในแสงแห่งความรัก คือการเปิดดวงตา และมองเห็นแสงสว่าง มองเห็นด้านที่สวยงามที่สุดของทุกชีวิต ชีวิตที่ตื่น คือชีวิตที่อยู่ในแสง มองเห็นแง่งามของชีวิต

ถ้าเพียงแต่เรารู้ รู้ว่าเราคือตัวของความรัก เราก็จะไม่มีวันต้องการสิ่งใดอีกเลย ความรัก สายใยที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้นี้จะช่วยละลายสิ่งกีดขวางใดก็ตามที่กั้นกลางระหว่างสองชีวิตสองหัวใจ ความรักที่แท้จริงทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ ดังนั้น เราจึงสามารถอยู่อย่างละวางอย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงใกล้ชิดกับทุกสิ่งและทุกคน ดังเช่น เมื่อแสงตะวันยามรุ่งอรุณสัมผัสดอกไม้ ดอกไม้ก็แย้มบานและเปิดเผยรูปโฉมที่งดงาม พร้อมกันไปกับกระจายกลิ่นหอมหวานตอบแทนแสงตะวัน เช่นเดียวกัน เมื่อเราสัมผัสความรักที่จริงแท้ของผู้อื่น เราก็เปิดใจและมอบกลิ่นหอมของการชื่นชมรู้ค่าของเราเป็นการตอบแทน (ความรักต่างตอบแทนความรัก) (คลิกอ่านต่อ)

วิชางานรับใช้ (พี่อุดม)
งานรับใช้ คือ การนำความรู้ ความรัก และคุณธรรม ที่บาบาได้มอบให้แก่เราเฉพาะในช่วงเวลาของการบรรจบกันนี้ รวมทั้งสติปัญญา ร่างกาย และทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมด เพื่อนำมาใช้เปลี่ยนแปลงตนเองและดวงวิญญาณอื่นให้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งตามทิศทางที่พระเจ้ากำหนด การทำงานรับใช้จะเกิดขึ้นได้ทั้งสองลักษณะ ได้แก่
 • งานรับใช้ตนเอง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการทำตามมารยาท – กฎเกณฑ์ของบราห์มิน ศรีมัท หรือมูร์ลี ซึ่งมีพ่อบราห์มาเป็นแบบอย่าง เริ่มจากภายนอก ได้แก่ บุคลิก สายตา คำพูด การกระทำ และสายสัมพันธ์กับบุคคล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ได้แก่ จิตสำนึก ทัศนคติ สันสการ์ และสติปัญญาของตนเอง ให้กลับมาบริสุทธิ์สูงส่ง นั่นคือเราได้เปลี่ยนสภาพของเราจากเปลือกหอยอันไร้ค่าให้กลับมาเป็นเพชรที่มีคุณค่าสูงส่งงดงามดังเดิม
(คลิกอ่านต่อ)

ประสบการณ์การทำกรรมด้วยโยคะ (Karma Yoga) (แม่ปุ้ม)
 • ก่อนสองวันล่วงหน้า ได้มีโอกาสทำคาร์มาโยคีร่วมกันกับซีเนียร์ที่ศูนย์ ได้รับประสบการณ์มากมายที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นภาพตนเอง ได้ทำพฤติกรรมบางอย่างที่สร้างกรรมไว้ในอดีตชัดเจนมาก และยังทำให้เห็นว่าถ้าเราอุทิศร่างกาย จิตใจทำงานให้กับยักย่า จะมีความไม่รู้เหนื่อยเกิดขึ้น เห็นสภาพของความไม่มีขีดจำกัด และเห็นเบื้องหลังของการจัดงานว่า ต้องเก็บกวาดทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม เพื่อจัดเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่สูงส่งศักดิ์สิทธิ์ในการต้อนรับพี่น้องครอบครัวทางจิต เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดีงาม จากการเตรียมพร้อม ตั้งแต่บรรยากาศและการจำลองแต่ละสถานที่จาริกแสวงบุญ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่พี่หล้าทุ่มเททำเพื่อพี่น้องทุกคนให้ได้รับประสบการณ์ที่มีพลัง เพื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง
(คลิกอ่านต่อ)

อาทิตย์ 27-จันทร์ 28 ม.ค. ณ ม่อนแจ่ม เชียงใหม่
ขอบคุณ คุณหมอไกรวิทย์ ที่รับรองเราที่บ้านม่อนแจ่มด้วยหัวใจ ครอบครัวจึงสัมผัสความอบอุ่น ท่ามกลางความเยือกเย็นของอากาศ
ขอบคุณเชียงใหม่สำหรับการพบกันของพี่น้องจากเชียงราย (น้องแก้วพาญาติมารับบทเรียน) และกรุงเทพฯ ท่ามกลางสวนดอกไม้

พุธ 30 ม.ค. ณ โอเอซิส สปา เชียงใหม่

มิตรภาพ และความร่วมมืออย่างดีจากคุณภาคิน พลอยพิชา เจ้าของโอเอซิส สปาที่มี 14 สาขาในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้บริหารงานสปา 25 ท่าน สัมผัส 'จิตวิญญาณ' เนื่องจากคุณภาคินได้พบพี่หล้าเป็นการส่วนตัว รู้สึกชื่นชมรู้ค่าและเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์กรด้วยคุณค่าทางจิตวิญญาณที่แท้จริง ที่จะสามารถให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ ในนามของมูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะนำโดยพี่หล้า และครูป้อมพร้อมทีมงานพี่ศรี พี่แดง และตู่ผู้ช่วยในการประสานงาน เราเสนอสาระของความรู้ทางด้านจิตวิญญาณ, และทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใน ทำให้เกิดความเคารพตนเอง และมองเห็นคุณค่า ความงามของกันและกัน... แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เวลานั้นแสนสั้น จึงยังไม่สามารถนำสาระของจิตวิญญาณในงานสปามาส่งมอบให้ได้ครบถ้วนอย่างที่ตั้งใจ อย่างไรก็ตามงานนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดี ในการเปิดประตูจิตวิญญาณสู่สุขภาพกายและใจ Spiritual Health & Wellness Spa ในส่วนทีมงานของเราก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากจากการต้อนรับ การดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่น ทั้งด้านที่พักและมุมอาหารพิเศษ
ขอบคุณบาบา ขอบคุณทุกความร่วมมือที่ทำให้งานเปิดประตูรับใช้ Spiritual Spa ประสบความสำเร็จลุล่วงอย่างดี (พี่ตู่)
ขอบคุณ คุณภาคิน และ Oasis Spa Baan Saen Doi. ที่ให้การต้อนรับด้วยการบริการของทุกท่านอย่างดียิ่ง ทำให้เรามีประสบการณ์ที่ดี มีการผักผ่อนนอนหลับอย่างมีคุณภาพ สบายกายสบายใจพร้อมทำหน้าที่แบ่งปันสิ่งดีๆจากร่องความจำของความสัมพันธ์ที่สามารถกระจายกระแสความคิดที่บริสุทธิ์และความปรารถนาดีไปได้กว้างไกลเท่าที่หัวใจต้องการจะทำให้ทุกชีวิตอยู่อย่าง ever healthy, ever wealthy, ever happy ตามเป้าหมายของ Brahma Kumaris
(พี่หล้า สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์)

มุมมองโลกใหม่ที่สวยงามจากอาชีพเสริมความงาม(แม่ปุ้ม)
จากประสบการณ์ของการทำงานด้านนี้มากว่า 20 ปี เห็นความต้องการของลูกค้า ที่ปรารถนาจะเป็นคนสวยเหมือนดาราที่ตนเองชื่นชอบ ตามบทบาทที่แสดงในละคร หรือเป็นไปตามแฟชั่น ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความสุข ความพอใจ จึงเป็นไปอย่างผิวเผิน และบางครั้งรูปลักษณ์ที่เป็นต้นทุนเดิมที่มีนั้น ก็แตกต่างกันในแต่ละคน จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด และถ้าหากมีความไม่มั่นคงอยู่ภายในจิตใจแล้ว แม้เพียงมีคนทัก ก็อาจทำให้เสียความมั่นใจในตนเองไปได้เลย นั่นก็คือการให้คุณค่าของความสวยงามของเรา ขึ้นอยู่กับทัศนคติและสายตาของผู้อื่น (คลิกอ่านต่อ)

โอม ชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.