Eating Well
บริโภคอาหารบริสุทธิ์


ที่ปรุงด้วยความรัก
เพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณภายใน
และฟื้นคืนพลานามัยให้แก่ผืนโลก

สัญลักษณ์รูปบ้านมาคู่กับการบริโภคอาหารบริสุทธิ์ นั้นเป็นเหตุให้กลับไปเชื่อมโยงกับคำว่า นิเวศวิทยา ECOLOGY ซึ่งมาจากภาษากรีก OIKOS หมายถึง บ้าน หรือสถานที่อยู่อาศัย
เป็นวิชาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม

ร่างกาย
คือบ้านแรกของฉัน ผู้เป็นดวงวิญญาณ พลังชีวิต ผู้สร้างความคิดที่ให้ความสุขหรือความทุกข์

สังคม
คือบ้านที่สองของชีวิตที่อยู่ร่วมกัน สะท้อนคุณภาพความคิด ความสัมพันธ์ภายในสถาบันต่าง ๆ ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก รัฐบาล-ประชาชน และระหว่างชาติ ว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องปรองดอง หรือขัดแย้ง แบ่งแยก

สิ่งแวดล้อม
คือบ้านที่สามของระบบการใช้ชีวิตร่วมกันกับสรรพสิ่ง ซึ่งขึ้นกับการดำเนินชีวิตและสภาพจิตใจของผู้อาศัยบนผืนโลกนี้ทั้งหมด
เราจะดูแลเอาใจใส่บ้านที่อยู่อาศัยได้อย่างไร
ขณะที่ทุกฝ่ายเรียกร้องเคลื่อนไหวให้มีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่คุกคามการอยู่รอดของทุกชีวิต?


ด้วยการสร้างพลังความคิดภายในจิตใจให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตและโลก เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีความรัก ความร่วมมือ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งปัจจัยในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

อาหารถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ฝึกจิตควรให้ความใส่ใจ เพราะอาหารเป็นเช่นไร จิตใจเราก็เป็นเช่นนั้น หากเราต้องการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด สติปัญญาที่กระจ่างชัด และความผ่องแผ้วทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง เราควรเข้าใจความบริสุทธิ์ ของอาหารในระดับที่เรียกว่า “สัตวิก” เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดใหม่ เป็นธรรมชาติ ปราศจากกระแสของความก้าวร้าวรุนแรง และไม่กระตุ้นประสาทสัมผัส รวมทุกขั้นตอนของการเตรียม การปรุง และการรับประทาน ด้วยความใส่ใจที่จะรักษาสภาพของความสงบทั้งภายในและภายนอก จิตสำนึกเดิมแท้ต้องเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดหรือพระเจ้าด้วยความรัก กระบวนสรรค์สร้างเหล่านี้ได้แปรเปลี่ยนอาหารซึ่งเป็นวัตถุธาตุธรรมดา ให้กลายเป็นสิ่งสร้างอันทรงพลังให้แก่ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

ผู้ฝึกจิตหรือโยคีจำเป็นต้องรักษาระเบียบวินัยต่างๆ เพื่อทำให้ชีวิตมีพลังและปลอดภัยจากมายา ดังนั้นการเตรียมอาหารบริสุทธิ์จึงได้มีการวางแนวทาง เพื่อให้ทั้งตนเองและผู้อื่นได้รับประโยชน์สูงสุดจากความบริสุทธิ์ในทุกแง่มุมของชีวิต อนึ่ง บราห์มา กุมารี ได้จัดทำแนวทางของอาหารบริสุทธิ์สำหรับนักศึกษาของสถาบัน ดังนี้

1. การเตรียมอาหารบริสุทธิ์ที่ศูนย์บราห์มา กุมารี
หลายๆครั้งที่ความรักและการใส่ใจต่อสิ่งต่างๆ ที่เราทำ มิได้ปรากฏให้ใครเห็นได้ด้วยการมองดูแต่เพียงภายนอก ในทำนองเดียวกันความคิดและความรู้สึกที่ดีต่อใครบางคน บางครั้ง ก็ถูกซ่อนพรางเอาไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นความลับของการปรุงอาหารที่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่ประเภท, หน้าตา, รสชาติ, หรือคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่เราพยายามเลือกสรรมาเพื่อจะให้พลังงานแก่ร่างกาย หากแต่เป็นพลังอันละเอียดอ่อนและบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณ ที่เราได้เพิ่มลงไปในตัวอาหารต่างหาก

ภายนอก อาหารควรจะเป็นบางสิ่งที่เรียบง่าย แต่ภายในนั้น เราก็สามารถตระหนักได้ถึงกระแสจิตอันบริสุทธิ์ที่แทรกซึมอยู่ในอาหารนั้น สิ่งสำคัญในขบวนการตระเตรียม การปรุงรส การตักแบ่ง ตลอดจนการรับประทาน ก็คือ ความนิ่งสงบภายในจิตใจ

การมีสมาธินั้นให้คุณประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งในเรื่องของคุณค่าและพลังขณะที่ปรุงอาหาร หากมีการเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่การสนทนาที่ไม่จำเป็น การซุบซิบนินทา หรือแม้แต่มีเสียงรบกวนจากวิทยุหรือดนตรี (ถ้าดนตรีนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อช่วยให้เกิดสมาธิ)ก็จะทำให้จิตใจวอกแวก ขาดพลัง

การมีความวิตกกังวล ความโกรธหรือความขุ่นเคือง ความอยากในรสชาติอาหาร หรือแม้แต่ความต้องการเอาอกเอาใจ อันมาจากความผูกพันเป็นส่วนตัว ที่เกิดขึ้นในขณะเตรียมอาหาร ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาหารนั้น

อาหารที่เตรียมในบรรยากาศที่สงบด้วยกระแสจิตที่เต็มไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ จะให้คุณค่าสูงสุดแก่ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ


2. การหล่อเลี้ยงร่างกาย จิตใจ และ ดวงวิญญาณ
ผลกระทบต่อร่างกาย
การศึกษาด้านโภชนาการพบว่า นักมังสวิรัติมีสุขภาพดีกว่าและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคต่างๆ น้อยกว่าผู้ที่ทานอาหารเนื้อ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง มะเร็ง เบาหวานที่เกี่ยวโยงกับอาหาร โรคอ้วน ข้ออักเสบ รูมาติซึม โรคไต เป็นต้นโดยมีผลการวิจัยทางการแพทย์สนับสนุนรับรองสิ่งนี้

ผลกระทบต่อจิตใจ
การลดอาหารที่มีแนวโน้มกระตุ้นความวิตกกังวลและความรำคาญนั้นมีประโยชน์มาก (ความคิดที่สงบและกระจ่างชัดสามารถเปลี่ยนอาหารที่เรียบง่ายให้มีรสชาติดีได้) เมื่อเรามีความสงบในการตระเตรียม อาหารที่ปรุงจากหัวใจที่เยือกเย็นและมีสติ จะให้พลังแก่จิตใจของผู้รับประทาน

ผลกระทบต่อดวงวิญญาณ
ยิ่งอาหารบริสุทธิ์มากเพียงใด อารมณ์ของผู้รับประทานจะอยู่ในสภาพที่สงบมากตามนั้น ซึ่งนำความเยือกเย็นมาสู่สำนึกรู้ และนำความกระจ่างชัดมาสู่จิตใจรวมถึงสติปัญญาได้มากขึ้น อาหารบริสุทธิ์และสดใหม่ที่เตรียม/ปรุงด้วยการจดจ่อจิตใจในความคิดที่มีความรักจะให้พลังแก่ชีวิต


3 ขั้นตอนหลักของการเตรียมอาหาร
เตรียมตัวเอง การปรุงอาหารต้องอาศัยการจดจ่อของจิตใจที่เยือกเย็นและกระจ่างชัด ดังนั้น การทำสมาธิสั้นๆ ก่อนเข้าห้องครัว ทำให้บรรยากาศภายในสะอาดและถูกสุขพลานามัย


ห้องครัวมหึมาของ
บราห์มา กุมารี สำหรับ
การเติบโตทางจิตวิญญาณ
เตรียมห้องครัว บริเวณที่เตรียมอาหารควรจะสะอาด ไม่สกปรก รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบ

เตรียมเครื่องปรุง ควรทำอาหารด้วยความถูกต้องแม่นยำ และหัวใจที่กว้างใหญ่ ด้วยปริมาณและสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยไม่มีการสูญเปล่าเครื่องปรุงใดๆ

การปรุงอาหารด้วยหัวใจที่กว้างใหญ่เกิดจากทัศนคติที่ถ่อมตนและละวาง... ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ...เป้าหมายของฉันคือการทำอาหารที่บำรุงร่างกาย และทำให้อิ่มใจ... ฉันจะใช้เครื่องปรุงที่จำเป็น ไม่มากไปหรือน้อยไป


4. การเติมคุณธรรมในอาหารที่บริสุทธิ์
การมีอิสระในการตัดสินใจเลือกประเภทของอาหารที่รับประทานด้วยความเข้าใจและรู้ค่า คือการหล่อเลี้ยงตนเองให้เจริญเติบโตด้วยคุณธรรมจากภายใน

การละวาง ทำให้มีความอดกลั้น ฉันปล่อยให้กระบวนการปรุงอาหาร เป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่กระวนกระวายใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ

“การเตรียมอาหาร เพื่อรับประทานคือการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นการให้เกียรติและเคารพชีวิต”

ขณะเดียวกันเมื่อผู้ปรุงอาหารมีความถ่อมตนและละวาง อาหารนั้นจะลดการคาดหวังในผู้รับประทานจนไม่ต้องตกภายใต้อิทธิพลของรสชาติหรือสิ่งใดภายนอก

ความถูกต้องแม่นยำ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเตรียมอาหาร ปริมาณอาหารจะถูกต้องสำหรับผู้ที่เราเลี้ยงดู โดยไม่มีใครไม่ได้รับอาหาร หรือไม่มีอาหารเหลือทิ้ง เหลือค้าง ความสดใหม่ของอาหารเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาหารที่เก่าเก็บมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยลง รวมถึงยังสะสมความคิดที่ไร้สาระและกระแสที่เป็นลบไว้ด้วย

ความรัก คือแม่ของคุณธรรม เพราะความรักของแม่ชูกำลังและบำรุงเลี้ยงลูกๆ ยิ่งกว่าอาหารที่เธอเตรียม การทำอาหารด้วยความรัก นำความเบาสบายและความสุขมาสู่ผู้ทำอาหาร และผู้ที่รับประทาน ซึ่งเป็นความสุขสันต์แทนที่จะทำเพราะนิสัยหรือหน้าที่จำเป็น การเตรียมอาหารขณะที่เชื่อมโยงคุณค่าความดี จะทำให้อาหารมีพลังของการเยียวยารักษาอีกด้วย
(คลิกอ่านต่อ)


กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม 2561

14 ก.ค. 61 ณ บ้านพี่อุดม
บรรยากาศเปิดบ้านใหม่ในวันที่14 กรกฎาคม 2018 มีพี่น้องบราห์มินประมาณ 20 ท่านและบรรดาแขกประมาณ 10 ท่านได้มาร่วมแสดงความยินดี เริ่มในช่วงบ่ายมีฝนโปรยปรายเล็กน้อยเป็นอมฤตฤกษ์ ถึงบ้านจะเล็กก็อบอุ่นและกว้างใหญ่ในมิตรไมตรี มีความรู้แฝงความสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆ หลายคนติดใจในเกมบันไดงูมาก เก็บเอาร่องรอยบันไดชีวิตของตนกลับไปไตร่ตรองกันทุกคน
ต้อนรับผู้ร่วมงานด้วยเกมวัวเจ้าปัญญา เกมบันไดงู และทำนายคุณธรรม
พี่น้องช่วยกันเตรียมอาหารบริสุทธิ์
กุมารีชิงเป่า(มีดอกดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์)โปรยกลีบกุหลาบ พร้อมมอบดอกดาวเรืองเพื่อเชิญทุกท่านขึ้นบ้านและร่วมทำสมาธิชั้นบนสุด

พี่อุดม(พ่อ) - ขลุ่ยวิเศษ

พี่ชิ้ง(แม่) - พระจันทร์

ชิงเป่า(ลูกสาว) - ดอกดาวเรือง

รุธ(ลูกชาย) - สีขาว

แม่ดา(ย่า) - น้ำฝน
เจ้าบ้านและผู้อาศัยทั้ง 4 ท่าน แนะนำตัวด้วยสัญลักษณ์ประจำใจ ให้มีการพัฒนาคุณค่าชีวิตในการอยู่ร่วมกัน

ความรู้สึกของพี่อุดม...
- การเชิญพี่น้องและแขกทุกท่านขึ้นไปโยคะบนบ้านชั้น 3 ซึ่งใช้เป็นห้องบาบา พร้อมใจกันมีโยคะกับบาบาแล้วส่งพลังบริสุทธิ์ให้กับบ้านและทุกดวงวิญญาณเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์บราห์มินไว้ในบ้านหลังนี้ เพื่อร่วมกันทำงานสร้างโลกใหม่กับบาบา
- แม่ชิ้งกับพี่อำนวยเป็นหลักในการเตรียมอาหารลงไฟด้วยสำนึกดวงวิญญาณที่สงบ...
- แม่ดาแจกน้ำดื่มให้ทุกท่านชื่นอกชื่นใจ ดุจน้ำทิพย์แห่งความรู้
- น้องรุธเล่าเรื่องตลกขบขัน เรียกความสดชื่นแจ่มใสให้ทุกคนได้
- อุดมกับพี่กมลช่วยกันเรื่องสถานที่ จราจร ห้องครัว โต๊ะเก้าอี้ และเชื้อเชิญแขก
จบรายการด้วยการตัดเค้ก ให้พร และมอบหนังสือชีวิตอมตะให้แขก

- เสียงตอบรับจากแขก(คุณมนัส) กล่าวว่า เป็นชุมนุมที่น่ายกย่องเพราะไม่มีเหล้ายาปลาปิ้ง มีแต่อาหารบริสุทธิ์ ผลไม้ ขนม ความรู้ ความสุข และพลังสงบจากผู้ที่สวมชุดขาว เต็มไปด้วยพลังที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก (ผมไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนเลย)
- คุณปุ๊ ชื่นชมทุกท่านที่เป็นบราห์มินมาก มีสายตาที่เป็นพี่เป็นน้อง บรรยากาศงานดูอบอุ่นเรียบง่าย แต่ดูสวยงามและบริสุทธิ์มาก จึงถือโอกาสเชิญพี่หล้าไปนั่งรถยนต์เบนซ์สปอร์ตคันใหม่สีขาวให้เป็นอุดมมงคลฤกษ์ด้วย และบอกว่าจะมาเรียนต่อให้ครบ 7บท
...เนื่องจากการเยียวยาโลกให้กลับมาสดใสสีเขียวคือขบวนการดูแลบ้าน จากรากศัพท์ของคำว่านิเวศวิทยา (Ecology) จึงเห็นนัยของการมีสุขภาวะดี ต้องเริ่มต้นที่บ้าน สำหรับผมบ้านมีสองลักษณะคือบ้านทางจิตซึ่งมีภาวะละเอียดอ่อนที่สุด กับบ้านทางกายมีรูปที่หยาบสามารถจับต้องมองเห็นได้ (คลิกอ่านต่อ)

มุมมองของพี่สมหมาย (คลิก)คุณป้า วัลภา อายุ 77 ปี ที่ใช้ชีวิตเป็นนักเรียนของพระเจ้ามาเป็นเวลา 18 ปี ได้ทุ่มเทกำลังกาย ใจ และปัจจัย หล่อเลี้ยงพวกเราด้วยอาหารนานานัปการ
มุมมองของคุณป้าวัลภา...
...เมื่อนึกถึงอดีต ที่มีใจรักในการทำประโยชน์ ด้านการปรุงอาหาร ให้สถานธรรมต่างๆที่ไม่ได้ตระหนักถึงผลกรรม แม้ทำดีโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน เมื่อมาศึกษาเรื่องราวทางจิตวิญญาณ ได้เข้าใจอย่างถ้วนถี่ในปรัชญาแห่งกรรมอันลึกล้ำ เพื่อชำระบ่วงบาปของตนและทุกคน อันส่งผลต่อการเจริญพัฒนา ทุกแง่ทุกมุมของชีวิต ไม่ว่า เราจะมีพลานามัยดี มีความสุข หรือ มีความมั่งคั่ง ล้วนแล้วแต่เกิดจากจิตสำนึกที่ถูกต้อง ไม่มีความทุกข์หรือปัญหาตามมา อาหารถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการสร้างบุญกุศลที่แท้จริง ด้านจิตวิญญาณนั้นส่งผลในระดับที่เป็นสากลในระดับที่ทุกคนได้รับประโยชน์ ไม่เช่นนั้นอาหารที่ทำด้วยสำนึกที่ผิด ทั้งคนทำและคนทานย่อมรับกรรมร่วมกันไป เราจึงต้องคิดพิจารณา ให้ชีวิตได้รับอาหารที่บริสุทธิ์เท่านั้น เพราะทำให้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเองจนถึงที่สุด ในกระบวนการหลุดพ้นจากบาป-บ่วง หากเราปรุง ด้วยพลังความคิด ความรู้สึก ที่บริสุทธิ์และเป็นบวก. (คลิกอ่านต่อ)


บราห์มา กุมารีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณภูเขาอาบูสำหรับปัจจุบันและอนาคตที่สมาชิกเพิ่มขึ้นทุกขณะ

ข้อความจาก 10 หนทางของการเปลี่ยนแปลงโลก ได้จัดพิมพ์ไว้ในบัตรพรด้วยภาษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้ง่าย หวังว่าท่านจะสามารถสะสมบัตรพรทั้ง 10 หนทางจากรายการของแต่ละเดือน (มีนาคม-ธันวาคม 2561)

Silence Please!
Please enjoy your meal in sweet silence
กรุณาเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารในความเงียบสงบที่แสนหวาน ด้วยการจดจำระลึกถึงบาบาพ่อสูงสุด เช่นผู้ให้การหล่อเลี้ยงอาหารทางจิตวิญญาณ เพื่อจะได้รับคุณประโยชน์มากมาย เช่น

อาหารของดวงวิญญาณนั้น
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
อาหารเป็นเช่นไร จิตใจเป็นเช่นนั้น
ผู้คนเป็นเช่นมิตรที่ตนคบหา
 • มีสติปัญญาสูงส่งและบริสุทธิ์
 • นอนหลับพักผ่อนได้ดี มีความฝันที่บริสุทธิ์
 • หารายได้ถึง 2 เท่า จากการกระทำเดียว คือ รายได้จากการจดจำระลึกถึง และจากการดึงความสนใจของผู้อื่นเข้าไปสู่บาบา
 • จิตใจจะได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์และกลายเป็นผู้ช่วยในงานรับใช้
 • กลายเป็นผู้ที่ละวาง ลดความอยากปรารถนาและความละโมบ
 • ทำให้อาหารที่ปนเปื้อนกลับมาบริสุทธิ์เมื่ออยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบา
 • ทำให้อาหารที่บริสุทธิ์กลายเป็นยาสำหรับร่างกาย เมื่ออยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบา
 • รับประทานช้าลง ช่วยให้อวัยวะประสาทสัมผัสเยือกเย็น
 • มีใบหน้าที่สดชื่น อยู่อย่างตื่นตัวและ อยู่เหนือความตึงเครียด ไม่เกียจคร้าน
 • มีประสบการณ์ของความเบาสบายในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ
 • ช่วยให้เป็นโยคีที่สม่ำเสมอ โดยการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีการเชื่อมโยงกับผู้เป็นแหล่งแห่งพลัง
 • มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ที่สามารถอยู่อย่างพอใจในสถานการณ์ต่างๆ
 • อยู่เหนือสำนึกของความเป็นร่างที่มีตัวตน ขณะที่สติปัญญาเชื่อมโยงกับเบื้องบนได้อย่างง่ายดาย
โอมชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.