ความบริสุทธิ์เป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดความสงบและความสุข
ทุกวันนี้ผู้คนมากมายประสบกับความทุกข์ และร่ำเรียกหาความสงบและความสุขในโลก แต่จะมีขึ้นได้อย่างไรเล่า หากเราไม่ใส่ใจที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ เวลานี้ดวงวิญญาณมนุษย์จำเป็นต้องมีความรู้ที่เป็นสัจจะ(ความรู้ที่ถูกต้องแท้จริง)
เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลับไปสู่สภาพที่บริสุทธิ์สมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยความเพียรพยายามทางจิตและแนวทางการดำเนินชีวิตตามหนทางที่สูงส่งของสิ่งสูงสุด
เมื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้น เมื่อนั้นสัจจะจะถูกเปิดเผยแก่คนทั้งโลก...
ดังคำกล่าวที่ว่า “สิ่งสร้าง พิสูจน์ผู้สร้าง”


ความบริสุทธิ์เปิดเผยสัจจะได้อย่างไร?
เริ่มต้นเรียนรู้จากการรู้(knowing)มีการทำ(doing)และจบลงที่การเป็น(being) ซึ่งเรียกว่า 'สัจจะ'

การรู้ คือ ก้าวแรกที่จะนำไปสู่ประสบการณ์ของการฝึกจิต
การรู้(Knowing) เกี่ยวโยงกับ 4 ขั้นตอน ซึ่งในที่สุดจะทำให้การฝึกจิตมีประสบการณ์ของการตระหนักรู้
 1. ขั้นแรกของการรู้ คือ ข้อมูล(Information)ได้มาจากการที่สติปัญญาเปิดรับข้อคิดเห็นใหม่ๆ ในขั้นตอนนี้เราจำเป็นต้องรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อให้ได้รับการบอกเล่าอย่างถูกต้องเหมาะสม
 2. ขั้นที่สองของการรู้ คือ ความรู้ (Knowledge) เกิดจากการสะท้อนความคิด ซึ่งเราจะเลือกข้อมูล หรือความคิดเห็นจากมุมมองต่างๆที่ได้รับฟังมา เพียงไม่กี่ความคิดเท่านั้นขึ้นมาสะท้อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน
 3. ขั้นที่สามของการรู้คือ ปัญญา (Wisdom) เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนการคิดไปสู่การทำ (Doing) จากความรู้ไปสู่ปัญญาซึ่งได้มาเมื่อเราปฏิบัติ ในสิ่งที่เรารู้ จึงเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่มีคุณภาพ ที่ไม่เพียงแต่ตระหนักถึงคุณค่าส่วนตัวเท่านั้น แต่เราใช้ชีวิตและมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติ
 4. ขั้นสุดท้ายของการรู้ เรียกว่า สัจจะ (Truth)เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อมีการทำหรือฝึกปฏิบัติ นั่นคือ การเป็น (Being) สัจจะคือ สภาพที่บริสุทธิ์ของการใช้ชีวิต โดยไม่มีการเพิ่มหรือลดอะไร สิ่งนี้ต้องใช้เวลาและความหลากหลายของกระบวนการต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นสภาพสุดท้ายของจิตสำนึกที่โยคีและผู้ฝึกจิตปรารถนา (มักเรียกว่า จิตสำนึกของ “Om”) เป็นสิ่งที่กล่าวว่า พระเจ้าอยู่ในสภาพสัจจะนี้ตลอดกาล
  Om คือ จิตสำนึกของ I am หรือ ฉันเป็น ซึ่งบ่งบอกถึง สาระสำคัญสองสิ่ง คือ ตัวตนที่ไม่มีการสร้าง (uncreated selfhood) และสภาพที่บริสุทธิ์ของการมีชีวิต (A pure state of being) ดวงวิญญาณมนุษย์ดั้งเดิมนั้นเคยมีจิตสำนึกของ “Om” แต่เราค่อยๆลืมเลือนไป ดังนั้นเป้าหมายของ “การรู้” (Knowing) หรืออย่างน้อยที่สุดการได้รู้ถึงเรื่องทางจิต คือ การกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิม เรียกว่า “การจดจำระลึกถึง” (Remembrance) เป็นการใส่ใจและการจดจำความเป็นนิรันดร์ของตนเอง (Eternity of the self) ไม่เช่นนั้นดวงวิญญาณก็หมายถึง อาตมา (Atma)
ในหนทางของจิตวิญญาณ เราจำเป็นต้องมีสี่ขั้นตอนนี้เสมอ แต่ก็มีสิ่งล่อลวงต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับผู้คนส่วนใหญ่ ที่จะอยู่ในสองขั้นแรกเท่านั้น คือ การรับฟังและการคิด (Listening and thinking) โดยไม่มีระเบียบข้อบังคับให้ตนเองนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เราเพียงแต่พัฒนาศิลปะของการเข้าถึงกรอบความคิด (Concept) หลักปรัชญา (Philosophy) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussing) ยิ่งกว่านั้นการไม่ได้ฝึกฝนและไม่มีความสงบเงียบ(Practice-silence) เราไม่สามารถสร้างพละกำลังภายใน (Inner strength) ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันได้

เป้าหมายของการฝึกจิต คือ การพัฒนาพละกำลังภายในด้วยความใส่ใจในการฝึกฝน การเฝ้าสังเกตการณ์ และการใช้โอกาสที่จะเปลี่ยนความรู้ไปสู่ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันได้ ในมุมหนึ่ง คือ การฝึกฝนคุณค่าของชีวิต เช่น ความอดทน ความอดกลั้น และความยืดหยุ่น และอีกมุมหนึ่งก็เป็นไปสำหรับนักฝึกจิตที่จะมีประสบการณ์จริงจนบรรลุถึงขั้นสูงสุดของจิตสำนึก ที่สามารถนำคุณค่าชีวิตไปสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดี-มีสุข(Well being)

ทำอย่างไรที่เราจะสามารถไปอยู่เหนือข้อมูล ความรู้ และปัญญา เพื่อให้มีประสบการณ์ในสภาพดั้งเดิมของการมีชีวิตที่เรียกว่า สัจจะ? ... คลิกดูการเปรียบเทียบนักกีฬาค้ำถ่อการมีปัญญาและรู้คิด (Wise-Sensible) เป็นของขวัญชีวิตที่พระเจ้าหยิบยื่นให้แก่ลูก ผู้ที่แสวงหาการหลุดพ้นจากบาป-บ่วง ด้วยความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดการรู้แจ้ง ละครชีวิตนั้นหมุนเป็นวงจรในหนทางของความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธาและการวางเฉย(ความเอือมระอา) จากสภาวะที่มีพลังสูงสุดของจิตวิญญาณ จนหมดสิ้นพลังอำนาจเหลือแต่ความตกต่ำ ที่ทำให้เป็นทุกข์ จึงมีการพึ่งพิง ร้องขอ คาดหวัง ในทุกรูปแบบ

ในหนทางของการกราบไหว้บูชาที่งมงายมากขึ้น เมื่อสิ้นหวัง.. จึงเกิดการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อเริ่มต้นใหม่ในหนทางของความรู้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่จากภายใน ปัจจุบันเราจึงต้องมีทางเลือกที่ดีด้วยการตัดสินว่าความรู้อะไรที่สำคัญ ในการสร้างประสบการณ์ของความเงียบสงบที่แท้จริงของจิตใจ มีความรู้ต่างๆ มากมาย จากขั้นเริ่มแรกของปฐมภูมิ แตกขยายตัวเป็นศาสตร์และศิลป์ของความรู้ขั้นรองลงมาของทุติยภูมิ กลายเป็นการสะสมความรู้ที่ไม่จำเป็น จนกระทั่งถึงจุดของการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อพัฒนาปัญญาที่บริสุทธิ์สูงส่ง (Divine Intellect)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ...ขอบคุณบราเตอร์ แอนโทนี่ ในการชี้นำไปสู่ ‘ความสงบเงียบ’ จากการถ่ายทอดในหนังสือและในการปฎิบัติจริง


กิจกรรมพิเศษในเดือนเมษายน 2559
เสาร์-อาทิตย์ 9-10เม.ย.
สถาบันส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ 'เจ็ดพันล้านการทำดี' โดยเชิญมูลนิธิฯ จัดรายการวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์ของราชาโยคี ณ ศูนย์นวัตกรรมการฝึกอบรม เลิฟ เขาใหญ่
ราชาโยคะ เริ่มต้นจากความรู้ที่เป็นสัจจะ เพื่อนำไปสร้างสมคุณธรรมความดี โดยต้องอาศัยการปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกมิติ ให้พลังของความบริสุทธิ์กลับคืนมา เช่นการฝึกจิตเพื่อเข้าถึงความบริสุทธิ์ การฟังความรู้ที่ทำให้สติปัญญาสะอาดบริสุทธิ์ การคิดในเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ด้วยทัศนคติของความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ การรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ เป็นต้น


ศ.นพ.ดร.วิชัย เอกทักษิณ นายกสมาคมมังสวิรัติไทย
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์เวชศาสตร์อาหารแสลง
ได้ลงทะเบียนด้วยกลีบบัว
เพื่อสร้างสำนึกของความบริสุทธิ์เช่นดอกบัว

B.K.สไบทิพย์ บรรยายเรื่องความรู้กับสัจจะ และตาที่สามแห่งปัญญา

พักทานอาหารเย็นที่บริสุทธิ์ด้วยฝีมือราชาโยคี

ฝึกจิตสภาพดอกบัวในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน จุดประกายแสงให้กับตนเอง เพื่อเชื่อมโยงกับผู้เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์

B.K.สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์
และ ศ.พิเศษ ดร.อิทธิกร วัฒนะ ผอ.สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย ถ่ายรูปร่วมกับคณะแพทย์ ผู้ใหญ่ในวงการต่างๆ
และสมาชิกจากบราห์มา กุมารี
 • เข้าสู่เนื้อหาสาระของราชาโยคะ สำหรับผู้ที่สนใจกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์อันเป็นสภาพดั้งเดิมของตน
 • พี่น้อง BK ได้มีโอกาสทดลองเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวัดพลังความบริสุทธิ์

การสะท้อนความคิด
จากรายการ(น้องฝน)
... คลิกเพื่ออ่าน
ประสบการณ์
การใช้ชีวิตบริสุทธิ์
ในวัยปลดเกษียณ
(พี่แดง ลักขณา)
... คลิกเพื่ออ่าน


ดาดี้แจงกี ผู้นำบราห์มา กุมารี วัย 100 ปี ได้สมญาว่า เป็น 1 ใน 10 ของผู้มีปัญญารู้แจ้งของโลก(Wisdom Keeper)
B.K.สไบทิพย์ ใช้ช่วงสุดท้ายของการบรรยายด้วยการขยายความให้ผู้ร่วมรายการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีปัญญาซึ่งดาดี้ แจงกี ได้ให้ข้อคิดไว้เกี่ยวกับ ความฉลาดที่แท้จริง (True Intelligence) ขณะที่ผู้คนมากมายในโลกนั้นมีความฉลาด (Intelligent), หลักแหลม(clever), เฉียบคม (smart) แต่น้อยคนนักในโลกที่มีปัญญาและมีวิจารณญาณ (wise-sensible) เราไม่กลายเป็นผู้ที่ฉลาดด้วยการศึกษาราชาโยคะ แต่เรากลายเป็นผู้ที่รู้คิด-มีวิจารณญาณและมีปัญญารู้แจ้ง เมื่อพระเจ้านำเรามาเลี้ยงเป็นลูกของท่าน ท่านให้ปัญญาแก่เราเป็นมรดก ซึ่งมาจากการฝึกฝนโยคะของสติปัญญาด้วยการเชื่อมโยงกับท่าน

เราทั้งหมดมีสติปัญญาและมีความฉลาดบางอย่าง แต่สิ่งที่เราขาดคือ ปัญญา เราจึงไม่สามารถนำคุณธรรมความดี เช่น ความอดกลั้น อดทน ที่เรียนรู้แล้ว มาใช้ได้ในเวลาจำเป็น เมื่อพระเจ้ากลับมาอีกครั้ง ก่อนอื่นท่านให้ความรู้ทางจิตแก่ดวงวิญญาณเพื่อทำให้สติปัญญาเราสูงส่งและมีพลัง สัจจะจะปลุกจิตสำนึกที่หลับใหลอยู่ให้ตื่นขึ้นมา มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและเห็นทุกสิ่งจากต่างมุม ด้วยสำนึกรู้ว่าเราคือใคร สติปัญญาจะพัฒนาพลังของการแยกแยะแล้วตัดสินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

นิยามหนึ่งของปัญญา คือ การมีพลังของการแยกแยะและตัดสินที่จำเป็น ในการใช้ชีวิต อย่างมีสมดุล ก่อนหน้านั้น เราได้ขาด สำนึกรู้ในตัวตนที่แท้จริง จึงอยู่อย่างไม่มีสมดุล .... “ฉันมีความลำเอียงในการตัดสินและแยกแยะ ฉันไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆจากทั้งสองมุม” ดังนั้นเราได้รับปัญญาที่เห็นว่าอะไรถูกและผิด ตาแห่งปัญญา ที่แยกแยะ สัจจะจากความหลอกลวง จะทำให้เราเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยสายตาที่เห็นการณ์ไกล

ผู้มีปัญญาไม่ใช่คนใจแคบ จากการมองสิ่งต่างๆด้วยจิตใจที่กว้างและสายตาที่ไกลอย่างไม่มีขีดจำกัด เขาจึงสามารถยอมรับตนเอง-ผู้อื่น และสิ่งต่างๆ ได้อย่างที่เป็น ดังนั้นเขาจึงไม่เรียกร้องจากใคร การคบหามิตรที่มีปัญญา ทำให้รู้สึกง่ายดายและผ่อนคลาย ตาที่สามของปัญญา ทำให้เกิดความเข้าใจ เห็นใจ และใส่ใจในผู้อื่น เมื่อใครมีความฉลาด เขาสามารถแสดงความเห็นแก่ตัวและทำทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อตนเอง คนมีปัญญา มีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ การเห็นอกเห็นใจนี้สามารถทำให้เขายอมรับปรับตัวและอดทนได้ ปัญญาช่วยเราให้แยกแยะ รอจังหวะก่อนทำอะไร ด้วยความรู้สึกใส่ใจในการทำให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นการเสียสละด้วยความเต็มใจ ความหมายของปัญญานั้น ไม่เพียงแต่การอยู่เหนือความสับสน แต่มีความกระจ่างชัดในสิ่งที่ทำ จึงไม่มีความปั่นป่วนต่อสิ่งใด สิ่งที่เขาทำนั้นได้กำหนดไว้แล้วเบื้องหน้า
ปัญญา หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนที่ผ่านมาในชีวิต และสามารถใช้ประสบการณ์จากอดีต แก้ไขปัจจุบัน และทำให้อนาคตสว่างไสวได้

กิจกรรมพิเศษในเดือนเมษายน 2559(ต่อ)
จันทร์ 11 เม.ย.
ณ ศูนย์นวัตกรรมการฝึกอบรม เลิฟ เขาใหญ่ อาจารย์อิทธิกร ทำห้องสมาธิแบบราชาโยคะไว้ เราได้ใช้ฟังมูรลี มีโยคะและเข้าใจสาระความรู้ทางจิต บราเตอร์จีราส(Jeras)จากมธุบันมีโอกาสมาเยี่ยมเมืองไทยที่เขาเชื่อว่ามีความเป็นธรรมชาติ และวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นมรดกจากนครบารัติ เขาได้บันทึกภาพมรดกโลกไว้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

พฤหัสบดี 14 เม.ย.
ณ มูลนิธิฯ พี่น้องบ้านแม่น้ำเดินทางมาร่วมฉลองวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวพี่หล้า และรับพร ตามประเพณีสงกรานต์ที่แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู และเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส นอกจากนี้ยังถือว่าการขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย ซึ่งตรงกับเทศกาลโฮลีของอินเดีย ความสำคัญในทางจิตวิญญาณ หมายถึงการเผาสิ่งเก่าก่อนฉลองสิ่งใหม่ เช่น อดีตเก่า นิสัยเก่า เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลับมาบริสุทธิ์ สูงส่ง ด้วยการแต่งแต้มสีสันความเป็นมิตรของพระเจ้าเท่านั้น ...ผู้อาวุโสให้พรจากกล่องตามสีโปรด

เสาร์ 16 เม.ย.
กิจกรรม "ชีวิตครอบครัวที่บริสุทธิ์" เช่นดอกบัว 'จัดที่บ้าน ครอบครัวชาวมาเลย์ (Br.Alagasen และ Sr.Vanaja) ผู้เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตคู่ ที่บริสุทธิ์มายาวนานกว่า 10 ปี เปิดรายการด้วยพี่แดงสอนการพับกลีบดอกบัว และนำไปลอยที่สระน้ำพร้อมคุณสมบัติทางจิตที่เป็นเช่นดอกบัว มีการสาธิตเมนูอาหารบริสุทธิ์จาก พี่ธร และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์แบบราชาโยคีกับคู่ครอง และญาติมิตร เพื่อนฝูง

อาทิตย์ 17 เม.ย.
เวลาเช้า 10.00-12.00 น. ณ มูลนิธิฯ พี่น้อง BK เข้าร่วมประกวดความงาม ด้วยการสื่อสารความหมายและแสดงออกผ่านภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพที่มิอาจหลบซ่อนภายใน เนื่องจากประกายความผ่องแผ้วของจิตวิญญาณจะฉายออกมาภายนอก ผ่านหน้าผาก ดวงตา ริมฝีปาก ใบหน้า และศีรษะ
 • หน้าผาก - เปล่งประกายสำนึกรู้ของความเป็นจิตวิญญาณ มีแสงของดวงตาที่สามสว่างไสว
 • ดวงตา - ส่งผ่านประกายของความผ่องแผ้วทางจิตออกมาจากสายตาที่มองเห็นแต่เพียงดวงวิญญาณที่อยู่ภายในเท่านั้น ไม่ใช่ร่างกายภายนอก ด้วยทัศนคติของการเป็นพี่น้อง และมอบความรักความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ให้แก่กัน
 • ริมฝีปาก – มีรอยยิ้มแห่งความสุขปรากฏอยู่เสมอจากการได้บรรลุผลทั้งหมดทางจิตวิญญาณ พร้อมกันกับคำพูดที่อ่อนหวาน และให้คุณค่าทางจิตวิญญาณแก่ผู้อื่นเสมอ
 • ใบหน้า - เปล่งประกายความสุขทางจิตวิญญาณ ที่เต็มไปด้วยความสดใสของพลังชีวิต
 • ศีรษะ – มีวงแสงรัศมีของความบริสุทธิ์กระจายออกมารอบศีรษะ
เวลาเย็น ณ สวนหลวง ร.9 เราได้ออกกำลังกายกับพี่มิ้น - เดือนเพ็ญ (ผ.อ.โรงเรียนนานาชาติ) ได้ ปิคนิคกับพี่มัค (ผู้ตรวจสอบบัญชีให้มูลนิธิฯ) และทำสมาธิเพื่อสร้างโลกที่บริสุทธิ์ อาทิตย์ที่ 3 ทุกเดือน ในวันสงบจิตเพื่อโลก

จันทร์ 18 เม.ย.
ณ บ้านวิวตะวัน หมู่บ้าน อัมรินทร์นิเวศน์ 1 พี่แดงมีโอกาสฉลองวันเกิดเดือนเมษายน ด้วยการร่วมทำความดีสนับสนุนวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์

สาธิตการทำเต้าฮวยนมสดใส่แคนตาลูป

พี่หล้าได้มอบภาพแสงให้พี่แดงประดับในมุมที่เป็นศูนย์กลางพลังในบ้าน

พี่แดงได้มอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ‘วิวตะวัน’ ที่เป็นผู้ทำด้วยตนเองให้ผู้ร่วมรายการทุกท่าน

แบ่งปันบัตรคุณธรรมให้กับพี่แดงพี่ศาและพี่ป้อม วันรุ่งขึ้น พี่แดงได้แจกบัตรคุณธรรมให้กับสมาชิกชมรมรักและผูกพัน
พี่แดง (คุณพูนสุข เรืองวิทยาโชติ) แบ่งปันประสบการณ์
"โอม ชานติ ขอขอบพระคุณประธานมูลนิธิบราห์มากุมารี ราชาโยคะและน้องๆที่มีจิตอันบริสุทธิ์ทุกๆท่าน ที่กรุณาเดินทางมาเยี่ยมบ้านวิวตะวันนำความสุข สงบ พลัง และความเป็นกัลยาณมิตร มามอบให้ อบอุ่นมากๆค่ะวันนี้มีความรู้สึก ปิติ เบิกบาน สดชื่น หายเหนื่อย สงบ มีสมาธิอยู่กับตนเอง ชีวิตคนเราก็เท่านี้ ยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งทุกข์ การปล่อยวางทำให้มีสติ สัมปะชัญญะ ได้ทบทวน วันเวลาที่ผ่านมา และมองถึงวันข้างหน้าที่จะต้องทำ ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตมีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เอื้ออาทร คนรอบกาย”

เสาร์ที่ 23 เม.ย.
พี่แดง ลักขณา พี่วัลลีและพี่ธร มีโอกาสไปจัดกิจกรรมงูและบันไดชีวิต ด้วยบรรยากาศของความสุขสดใส ในวันศิษญ์เก่าที่โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

อาทิตย์ 24 เม.ย.
บรรดาผู้ที่สนใจศาสตร์โยคะเข้าร่วมฟังรายการวิถีชีวิตราชาโยคีที่บริสุทธิ์ จัดโดยนิตยสาร Yoga Journal ที่ Make Friends Yoga Studio ชั้น 6

22 มี.ค.-6 เม.ย.
บีเคจากประเทศไทยกลุ่มสุดท้ายที่ไปจาริกแสวงบุญทางจิต ณ มธุบัน ดินแดนแห่งพร รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ได้เก็บภาพหน้าห้องสมาธิรูปดอกบัว และการใช้สัญลักษณ์ของดอกบัว บนเวทีที่โยคีนั่งสมาธิในจิตดอกบัวมาฝาก
ดร.เนอร์มาละ ผู้ประสานงานในทวีปเอเชีย- ออสเตรเลีย ได้ฉีดน้ำฉลองเทศกาลโฮลี (ที่มาของเทศกาลสงกรานต์) อย่างสนุกสนานกับการแต่งแต้มสีสันของความเป็นมิตรของพระเจ้า
ประสบการณ์การไปมธุบันของพี่แจ็ค
... คลิกเพื่ออ่าน

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.