คุณธรรมนำชีวิต

คุณธรรม หมายถึง ความสำเร็จที่สมบูรณ์ของผู้มีความรู้ มีความดี มีความเข้าใจว่า กำลังทำอะไร เพื่ออะไร... การสร้างคุณธรรมจึงเริ่มจากความคิดที่ดีในจิตใจ และอาศัยการพิจารณาไตร่ตรองของสติปัญญาอย่างลึกซึ้งที่จะเข้าใจเหตุและผลของแต่ละการกระทำก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไร ให้เกิดผลดี มีคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
 
ความรู้ คือบ่อเกิดของคุณธรรม ความรู้ที่แท้จริง คือการรู้จักตนเอง ซึ่งนำไปสู่การแปรเปลี่ยนสำนึกของการเป็นร่างกายที่มีตัวตนไปสู่สำนึกที่เป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน ไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นหญิงหรือชาย ผิวขาวหรือผิวดำ ไม่หลงทะนง ในบทบาทหรือความสำเร็จภายนอก แต่เต็มไปด้วยความเคารพตนเอง การรู้จักตนเองไม่ใช่เพียงการเข้าใจด้วยเหตุผลของ สติปัญญาเท่านั้น แต่เป็นการนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาความคิด คำพูด และการกระทำให้สอดคล้องกับ กฎแห่งกรรมและกฎธรรมชาติ ความรู้ที่แท้จริงย่อมสามารถปลุกวิญญาณของการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณธรรมขึ้นมา ให้ชีวิตมีคุณค่าในการอยู่ร่วมกัน

ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นเป้าหมายของการศึกษาหลักสูตรราชาโยคะ จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ซึ่งมุ่งให้เรียนรู้ถึงธรรมชาติดั้งเดิมที่ดีงามของตนเองและผู้อื่น ด้วยการใช้จิตใจควบคู่กับสติปัญญาในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีชีวิตที่สมดุลและสมบูรณ์ ตามขั้นตอนของ 4 วิชาหลัก คือ ความรู้ทางจิต การฝึกจิต การพัฒนาคุณธรรม และการให้คุณประโยชน์ต่อโลก แทนด้วยสัญลักษณ์ในมือของวิษณุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาความรู้ทางจิต คือการเป็นวิษณุ สัญลักษณ์ของความสมดุลในการเป็นหญิงและชาย 'มนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม '


 
1. ความรู้ทางจิต (กงจักร) คือการเข้าใจรากฐานของชีวิตทางจิตวิญญาณ อันได้แก่
  1. ความเข้าใจตนเอง เพื่อเชื่อมโยงกับความเป็นไปในโลก
  2. ความเข้าใจผู้ให้ทานชีวิตหรือสิ่งสูงสุด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์
  3. ความเข้าใจในกฎแห่งเหตุและผล เพื่อรับผิดชอบต่อผลกรรมของตนเอง
ความรู้ทางจิตนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก ด้วยการตระหนักรู้ในตนเองและความลับของวงจรละครโลกซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก ที่คลอบคลุมทุกศาสตร์สาขาและสถาบัน

2. การฝึกจิต (คทา) คือการได้มาซึ่งประสบการณ์ของความสงบสุขภายใน จากความพยายามในการสร้าง ควบคุมและรักษาความคิดที่ดีไว้ ขณะที่มีสายใยทางจิต (โยคะ) กับดวงวิญญาณสูงสุด ผู้แหล่งแห่งความรู้ ความบริสุทธิ์ ความสงบ ความรัก ความปิติ พลังและคุณธรรมทั้งหมด จนกระทั่งสามารถขจัดความคิดและรอยกรรมที่ไม่บริสุทธิ์ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นิสัย และบุคลิกภาพ โดยไม่ต้องอาศัยการท่องมนตรา หลับตา หรือบังคับอิริยาบถใดๆ

3. การพัฒนาคุณธรรม (ดอกบัว) คือกระบวนการนำความรู้มาใช้ด้วยความรักในแต่ละการกระทำทำให้เกิดศิลปวิธีในการดำเนินชีวิตที่มีความสูงส่ง งดงาม และกลายเป็นพลังทางจิต เช่นพลังการแยกแยะ,ตัดสิน,เผชิญ,ยอมรับปรับตัว,อดทน,ร่วมมือ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเคารพตนเองอย่างแท้จริง

4. การให้คุณประโยชน์ต่อโลก(หอยสังข์) คือการปฏิบัติตามทฤษฎีที่มีประสบการณ์และมีคุณธรรมเป็นกำลังเสริม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม ด้วยความละเอียดอ่อนของจิตใจและสติปัญญาที่สามารถสื่อความหมายจากความคิด กระแสจิตที่บริสุทธิ์ ด้วยคำพูดและการกระทำที่ชี้นำให้ทุกชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์

B.K.สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ บรรยายเรื่อง 'คุณธรรมนำชีวิต' และให้ผู้รับฟัง ได้รับแจกบัตรคุณธรรมและแผ่นพับ 'สีสันคุณธรรม'
 
หลังจากทำพิธีเปิดงาน ถ่ายรูปรวมและเดินเวียนเทียนร่วมกัน รอบวิหาร B.K.สไบทิพย์ มีโอกาสได้พบปะกับผู้นำเขตสายไหม และมอบหนังสือ 'คุณธรรม เครื่องประดับอันล้ำค่าของชีวิต' ไว้เป็นที่ระลึก

มูลนิธิฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตสายไหมให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมธรรมมะวิสาขบูชา
"วิสาขบูชา พุทธศรัทธา บารมีธรรม" ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ณ วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน) โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม สำหรับพี่น้องชาวสายไหม ระหว่างเวลา 16.00 ถึง 20.00 น. ด้วยเกมงูและบันไดชีวิต และการทำนายคุณธรรม
 

การพัฒนาคุณธรรมมีขั้นตอนอย่างไร?
  1. การตระหนักถึงความอ่อนแอของตนเอง ทำให้เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นคุณธรรม อาทิเช่น ความดื้อดึงแข็งขืนจะเปลี่ยนไปเป็นความเข้มแข็งของกำลังใจในการแก้ไขตนเอง
  2. การนำคุณธรรมมาปฏิบัตินั้นไม่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ หรือบุคคลใด เพราะเป็นการรักษาสำนึกที่สูงส่งและบริสุทธิ์ของตนเองไว้ โดยไม่ถูกกระทบจากสิ่งแวดล้อม
  3. การใช้คุณธรรมในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น จะทำให้สามารถอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่ไม่ดีงาม และให้แรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นซึ่งส่งผลสะท้อนกลับมาสู่ตนเองให้มีพลังในการสร้างคุณธรรมได้มากยิ่งขึ้น
  4. การเพิ่มพลังคุณความดีของตน ทำให้ดวงวิญญาณสามารถใกล้ชิดกับดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เป็นเมล็ดของต้นไม้มนุษย์โลกที่มีความหลากหลายของใบไม้ จนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างง่ายดาย เปรียบเช่นการรดน้ำที่ราก ไม่ใช่ที่ใบ อันมีผลต่อทั้งต้น
เมื่อเมล็ดแห่งสัจจะผู้มีชีวิต ได้ถูกเพาะขึ้นมาในหัวใจที่บริสุทธิ์ ต้นไม้แห่งคุณธรรมที่สูงส่งย่อมเจริญงอกงาม ให้ดอกและผลที่หอมหวาน เพราะสัจจะให้ความบริสุทธิ์ที่นำไปสู่ความอดกลั้น ความเป็นผู้ใหญ่ และความถ่อมตน
 

ใครคือผู้มีคุณธรรม?
ตราบใดที่ชีวิตต้องขึ้นอยู่กับผู้อื่นที่ทำให้เรารู้สึกดี ความสัมพันธ์ของเราก็ซับซ้อนยิ่งขึ้น เราจึงต้องตระหนักรู้ในสัจจะว่า
  • เราเป็นอะไร-เป็นแหล่งแห่งความรัก และเป็นผู้ก่อกำเนิดความสุขสันต์
  • เราเป็นผู้สร้างความรู้สึกของเราเอง ให้คุณธรรมเกิดจากภายในได้โดยธรรมชาติ และความดีงามก็ปรากฏขึ้นมาในบุคลิกภาพ โดยไม่มีการ โอ้อวดแสดงตน

"ดูฉันซิ อยู่อย่างเรียบง่าย และทำทุกอย่างได้อย่างสบาย เพราะฉันมีคุณธรรม" ความคิดเช่นนี้ คือ การป่าวประกาศของความหลงทะนงตน จึงปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับซึ่งทำให้ชีวิตยิ่งซับซ้อนมากขึ้น

การมีคุณธรรม รับรู้ได้จากผู้ที่สังเกตดู หรือผู้อื่นที่ได้รับประโยชน์จากเจตนาและการกระทำของเรา แม้เพียงแต่การเฝ้ามอง ผู้มีคุณธรรม คือ ผู้มีความดีงามและความรักในการกระทำ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จากการเชื่อมโยงกับสัจจะ อันเป็นสภาวะที่คงอยู่ตลอดไป ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ผู้มีคุณธรรมความดีจึงเป็นอิสระจากความต้องการ เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นที่ยกย่อง กระนั้นก็ตาม การได้รับการยกย่องสรรเสริญ ไม่ใช่เป็นสิ่งเสียหาย ถ้าเราไม่ยึดติดกับผลกรรมและสามารถอยู่เหนือการยกย่องและการประณามได้ในทุกสภาวะ! ไม่เช่นนั้น เท่ากับเรากำลังอยู่อย่างผิดธรรมชาติที่บ่งบอกว่าเราเชื่อมโยงกับสัจจะ(เราคือใคร เราเป็นอะไร) เพียงผิวเผิน

โอม ชานติ ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ
 


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.