จดหมายข่าวฉบับที่ 32

วันที่ 11 ธันวาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

วันนี้ขอให้น้องฝนทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวพิเศษ "ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้สร้างกระแสของความสงบร่วมกันในทุกๆเช้า อย่างน้อยวันละ 5 นาทีตามสัญญาใจจากผู้ร่วมโครงการ 'อยู่เพื่อความสงบ' ซึ่งส่งผลให้พี่น้องชาวไทยยังให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวอยู่จำนวนมาก เราจึงได้ขยายโครงการนี้ให้มีต่อไปจนกระทั่งถึง 31 ธันวาคม 2555 เพื่อส่งท้ายปีเก่านี้ด้วยสันติ

ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมามูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ได้รับเชิญโดยศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย(Religions for Peace,Inter-religious Council of Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือจากผู้นำศาสนาต่างๆในประเทศไทย มีจุดหมายที่จะร่วมลดสถานการณ์ความรุนแรงด้านต่างๆในประเทศไทยโดยผ่านมิติทางศาสนา

ทิวทัศน์สนามกอล์ฟ เขียวชอุ่ม โล่งกว้าง
ช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ในกระบวนการเปิดพื้นที่ในใจ

โดยพี่หล้าและน้องฝนได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงมนุษย์ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา
จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 ท่าน อันได้แก่ ผู้นำศาสนา นักวิชาการสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ ผู้นำเยาวชน สื่อมวลชนและอื่นๆ

สำหรับประสบการณ์ที่ฝนได้รับ คือความประทับใจในความสอดคล้องปรองดองของทุกศาสนา ทุกองค์กรที่มา ซึ่งเห็นได้จากการปฎิสัมพันธ์ด้วยความรักและความร่วมมือของผู้ร่วมงานทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้ เราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณร นักบวชหรือผู้ปฏิบัติของทุกศาสนามีความเคารพนับถือต่อกันอย่างแท้จริงซึ่งเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของสังคมไทยที่ฝนได้เป็นประจักษ์พยาน

การประชุมครั้งนี้เราใช้วิธีสานเสวนา(Dialogue) และมีการเปิดพื้นที่อย่างเสรีในการแสดงทางความคิดของแต่ละท่าน ทำให้ฝนรู้จัก เข้าใจแก่นสารสาระของแต่ละศาสนาได้มากขึ้น มีการรับฟังด้วยความเคารพและให้เกียรติต่อกัน เมื่อใคร่ครวญแล้ว พบว่าทุกศาสนาต่างเป็นไปเพื่อกลับคืนสู่การเป็น 'จิตวิญญาณที่มีความสงบอย่างแท้จริง' ขอยกตัวอย่าง คำทักทายของพี่ๆน้องๆชาวมุสสิม ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝนประทับใจอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างใช้คำเดียวกัน 'ขอสันติจงมีแด่ทุกท่าน' ทุกครั้งที่ฟังรู้สึกถึงความสงบอันเกิดจากทัศนคติที่ดีงามของผู้พูดจริงๆ

ทำให้ย้อนกลับมาหา บราห์มา กุมารีที่ใช้คำทักทายที่นำสู่สันติเช่นเดียวกัน นั่นคือคำว่า 'โอม ชานติ' หมายถึง 'ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ' เมื่อทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยเมล็ดของความสงบ ผลที่ได้รับก็คือความสงบอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีความประทับใจอีกหลากหลายอย่างจากทุกท่านที่ได้พบปะ และกิจกรรมที่ได้ทำมากมาย

ในค่ำคืนวันที่ 2 ธันวาคม 2555 พี่หล้าและฝนมีโอกาสได้จัดกิจกรรมครอบครัวดวงดาวให้กับผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกท่าน จดจำคุณค่าของแสงดาวในยามค่ำคืน ด้วยการตระหนักรู้ในตนเองว่า ' ทุกดวงวิญญาณคือจุดแห่งแสง ต่างเป็นดวงดาวที่มีชีวิตที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเดียวกัน คือ ความสงบ ความรัก ความสุข ความบริสุทธิ์และความรู้ที่เป็นสัจจะ การสะท้อนแสงแห่งความรู้ของพระอาทิตย์แห่งความรู้ ทำให้เราหลุดพ้นจากความมืดของปัญหาซึ่งเกิดจากการลืมตัวตน-จุดแห่งแสง ลืมพ่อแม่ที่แท้จริง ผู้เป็นพระอาทิตย์แห่งความรู้ ลืมครอบครัวทางจิตที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันในความสงบ นิ่งสนิท เป็นอิสระเช่นเดียวกับดวงดาวที่ส่องแสงของคุณธรรมความดี ไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนา อาชีพ เพศ วัยใดๆก็ตาม ความหลากหลายทำให้โลกใบนี้มีความสวยงาม ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการแบ่งแยก แข่งขันหรือเปรียบเทียบ"

ท่านจันทร์ - สมณะจันทเสฏโฐ จากพุทธเมตตาธรรมสถาน และมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ได้แสดงความยินดีที่จะร่วมกันจัดงานคริสต์มาส เพื่อพี่น้องจากทุกศาสนา สถาบัน ณ มูลนิธิฯ ส่วนในกิจกรรม 'ครอบครัวดวงดาว' คืนนั้น ท่านได้รับ 2 ดาวซ้อนคือดวงดาวแห่งการค้ำจุน (Star of Support) และดวงดาวแห่งความสนุกสนาน (Star of Playfulness) ท่านได้ส่งบทกวีมาเป็นพิเศษ


"ค้ำจุน หนุนส่งเสริมคุณค่า
ศาสนิก ทุกศาสนาเป็นสุขหนอ
ผู้แผ่ขยายสายใยรักร่วมถักทอ
จนเกิดก่อกุศลกรรมแรงค้ำจุน


สนุกสนานเบิกบานใจจิตสดใส
หยาดหยดจิตเหนือเกื้อหนุน
ได้ทำงาน ได้ทำใจ ได้ทำบุญ
เอื้อไออุ่นสนุกสนานกับงานดี"ดูซิว่าวันนี้ ท่านสามารถให้การค้ำจุนอย่างละเอียดอ่อนแก่ใครได้บ้าง?
เมื่อมีการค้ำจุนเกื้อหนุนใคร เราจำเป็นต้องรอบคอบถ้วนถี่ในเหตุและผลของการแบ่งปันความรู้ทางจิตที่ครอบคลุมทุกศาสตร์สาขา จึงปรากฏ 2 คำนั้นขึ้นมาในวิญญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั่นคือ จิตสำนึก (consciousness) และจักรวาล (cosmos) ที่ทำให้เราเข้าใจ 2 ความต่างของความสงบเงียบ(silence) ซึ่งนำไปสู่ความลึกล้ำของพระเจ้า (Go into depth of God) และวิทยาศาสตร์ (science) ซึ่งนำไปสู่ความลึกล้ำของวัตถุธาตุ (Go into the depth of matter)

ความละเอียดอ่อนนั้นให้ผลกว้างไกลและลึกล้ำ เมื่อเรามองทะลุจากจุดเริ่มถึงจุดจบ ครบวงจรของการหมุนเวียนของพลังงาน ซึ่งไม่มีการถูกสร้างหรือถูกทำลาย ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่มีชีวิตเรียกว่าจิตสำนึก หรือดวงวิญญาณที่มองไม่เห็น คืออัตมา (atma) จุดที่สุดแสนเล็กไม่มีการแบ่งแยกได้ หรือเป็นพลังงานวัตถุที่ไม่มีชีวิต คืออะตอม (atom) ซึ่งรวมตัวกันเป็นมวลเป็นสารเป็นตัวเป็นตนมองเห็นได้

ตามกฏแห่งการเสื่อมสลายของพลังงาน (Law of Entropy) เมื่อชีวิตไม่มีวันตาย สภาพสุดท้าย (final stage) ของดวงวิญญาณที่มีการพัฒนาศักยภาพจนถึงที่สุด คือสภาพที่สมบูรณ์พร้อม (The stage of perfection) ที่รวมสาระทั้งหมดเข้าด้วยกัน (consummation) ซึ่งมีพลังที่สุด (absolute power) จากการจะหลุดหายเข้าไปในความลึกล้ำของความลับของพระเจ้า (being lost in the depths of God's secrets!)

ทุกคนจดจำพระเจ้าในเวลาของความทุกข์ หากทุกช์นั้นยังต้องทนต่อไป ไม่มีโอกาสสร้างสุขขึ้นมาแทนด้วยสำนึกที่ถูกต้อง เราอาจจะยังไม่เห็นผลของพลังงานสูงสุด (Supreme energy) ที่พร้อมจะชุบชีวิตของพลังงานที่มีอยู่ในโลก ซึ่งต้องใช้การฝึกฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ในการเชื่อมโยงกับท่าน ดังนั้นการค้ำจุนของเราควรจะเป็นไปอย่างมีความสุขในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองถึงขั้นปฏิรูปทุกสิ่ง จนไม่มีสภาพเดิมหลงเหลืออยู่ ในที่สุดจุดมวลวิกฤต(Critical Mass)ที่แต่ละคนรวมกันในจำนวนหนึ่งจะมีผลต่อการค้ำจุนโลก

ท่านชอบเล่นเกมอะไร?
คำว่า 'พรสวรรค์' อยู่ในดวงดาวของความสนุกสนานทำให้สนุกกับการไตร่ตรอง บางคนมี 'พรสวรรค์' ติดตัวมา เพราะเขาเคยช่วยพระเจ้าสร้างสวรรค์ให้มนุษย์ ขณะที่อยู่ในนรก (ในฉากสุดท้ายของวงจรละครโลก) เขาจึงกลับมาใช้ความรู้ความสามารถ เวลา พลังงาน ปัจจัย สายใย ความสัมพันธ์ต่างๆ ในการพัฒนาคุณธรรมความดี โดยไม่มีความหลงทะนงตนที่ปะปนอยู่ในหนทางของการแสวงหาเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือผลประโยชน์ต่างๆ

ดังนั้นเราควรที่จะเล่นเกม เอาชนะ 'ความหลงทะนงตนหรือ Ego ที่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น เพราะทำให้เกิดความทุกข์ จากการคาดหวัง-ผิดหวัง การขึ้นลงกับคำยกย่อง-คำประณาม ฯลฯ

และเมื่อตระหนักรู้ถึงเวลาวิกฤตของทุกชีวิตขณะนี้ ทุกคนต้องเตรียมตัวกลับบ้าน เราจึงต้องปล่อยวางจากทุกสิ่งที่ยึดครอง เป็นเจ้าของโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้ เข้าใจ ในระบบความเชื่อและศรัทธาที่ดักเราไว้ในเขาวงกต

นี่คือเกมเดียวกันที่เหมาะสมกับวัยของการปลดเกษียณของทุกดวงวิญญาณไม่ว่าแก่หรือหนุ่มที่ต้องเตรียมตัวกลับบ้าน ดินแดนแห่งการอยู่เหนือเสียง ดินแดนนิพพาน Nirvana เป็นเกมสุดท้ายของการอยู่อย่างปราศจากร่าง 'Bodiless' ขณะที่อยู่ในร่างสุดท้าย และอยู่ในโลกในช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงอย่างปั่นป่วนจนถึงที่สุดจาก กลียุค (Kali Yuga) ยุคแห่งความตาย กลายเป็นสัตยุค (Sat Yuga) ยุคแห่งสัจจะ เป็นดินแดนอมตะที่ทุกชีวิตอยู่ในสำนึกที่แท้จริงของการเป็นดวงวิญญาณ เป็นอิสระจากความตาย ถึงครึ่งหนึ่งของวงจรเวลา

ช่วงนี้น้องฝนคงต้องเล่าต่อ... "เรามีโอกาสแจกดวงดาวสีทองที่ฉายแสงคุณค่าที่สวยงามของทุกท่านได้นำกลับไปพร้อมกับการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง ผ่านสื่อดีๆ 'ฉันคือใคร'และ 'Voyager' เพื่อเข้าใจถึงนัยสำคัญของวงจรละครโลกใบนี้ที่ทำให้เราได้มีโอกาสเล่นบทบาทของการเป็นนักแสดงที่หลากหลาย และทิ้งท้ายก่อนนอนด้วยการให้สัญญากับตนเอง 'ฉันอยู่เพื่อความสงบ'

ในวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อสร้างค่ายเยาวชน พี่หล้าของเราได้เสนอกิจกรรม 'Om Café' หรือร้านน้ำชา 'โอม'แห่งสันติ' ส่วนฝนเสนอ 'กิจกรรมSpotlight Values หรือฉายแสงแห่งคุณค่า' ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้แท้จริงเป็นไปเพื่อสานต่อโครงการ Spotlight Values ที่เน้นให้เยาวชนตั้งแต่ 13-35 ปี ได้เริ่มใช้คุณค่าที่ดีงามในชีวิต ตามการริเริ่มของสำนักงานในองค์การสหประชาชาติของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ในปีเยาวชนสากล ค.ศ.2010 ซึ่งใน Phrase แรก ได้เน้น 4 คุณค่าที่สำคัญของเยาวชนสำหรับการจัด Om Café คือความสงบ (Peace),ความไม่ก้าวร้าวรุนแรง(Non-Violence),ความอดทน(Tolerance) และความมีศักดิ์ศรี( Dignity) ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน
* การค้นหา(Explore)
* การแสดงออก(Express)
* การแลกเปลี่ยน(Exchange)

และPhaseต่อมา เยาวชนทั่วโลก ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียง vote 5 คุณค่าที่เขาต้องการมากที่สุด จาก 90 คุณค่าใน website https://spotlightvalues.org เรียงลำดับ 1-5
  1. Love-ความรัก
  2. Purity-ความบริสุทธิ์
  3. Courage-ความกล้าหาญ
  4. Respect-ความเคารพ
  5. Acceptance-การยอมรับ
การฉายแสงของคุณค่าความดีทั้ง 5 ที่เยาวชนทั่วโลกต้องการมากที่สุดนี้เป็นไปเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบสำหรับอนาคต 'Youth for Tomorrow'

ในโอกาสนี้มูลนิธิบราห์มากุมารี ราชาโยคะ จึงขอเปิด Om Café ขึ้นอีกครั้งเพื่อนำ 5 คุณค่านี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่หัวใจวัยเยาว์ พร้อมกับการฉลองเทศกาลคริสต์มาสทางจิตวิญญาณ ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 ปี เริ่มเวลา 17.00น. ณ มูลนิธิฯ"
© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.