จดหมายข่าวฉบับที่ 13


วันที่ 10 สิงหาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
ในโอกาสที่สำนักงานเขตดุสิตได้จัดโครงการฉลองพุทธชยันตีเทิดไท้องค์ราชินี 80 พรรษามหามงคลระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม และ 1-2 สิงหาคม 2555 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม.


มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ได้ร่วมจัดกิจกรรม
สันติสัญจร ตลอดงาน 3 วันเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้
สร้างประสบการณ์ของความสงบในขณะเคลื่อนไหวและทำ
กิจกรรมโดยการเก็บเกี่ยวคุณค่า คุณธรรม พลังทางจิตและ
เรียนรู้ศิลปวิธีในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อ
ชัยชนะเหนือตนเองมีน้องๆ นักศึกษามาช่วยลงทะเบียน
เป็นพิเศษสำหรับผู้รักสันติทุกรุ่นทุกวัย

มีพิธีกรตามมาสัมภาษณ์และถ่ายทอดให้ทุกคนรับฟังทั่วบริเวณวัด


กิจกรรมสันติสัญจรประกอบด้วยสถานีแห่งสันติ 5 สถานี คือ
สมาธิสร้างสรรค์/ครอบครัวดวงดาว/งูและบันไดชีวิต/คุณธรรมนำชีวิต/สีสันและพลังภายใน

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประธานกรรมการมูลนิธิ
บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ คุณสไบทิพย์
ศิริรัตน์ธำรงค์ จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัย
ทางจิตของโลกได้ร่วมเสวนาธรรมบนเวทีหลัก
เรื่อง 'ชีวิตอมตะ'
'ชีวิตอมตะ' คือ ชีวิตที่ได้ตระหนักรู้จักตนเองอย่างแท้จริง จึงไม่มีสิ่งใดต้องสูญเสีย เป็นเรื่องราวของการเปิดตาที่สาม ตาแห่งปัญญาที่สามารถแยกแยะความจริงและสิ่งหลอกลวงจากการเข้าใจการคงอยู่เป็นนิรันดร์ของพลังงานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การรู้จักตัวตนที่แท้จริง คือดวงวิญญาณ เป็นพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์ จุดแห่งแสงทำงานด้วยจิตใจ สติปัญญา และจิตใต้สำนึกที่บันทึกรอยกรรมไว้ ทำให้การใช้ร่างกายซึ่งเป็นพลังงานวัตถุ ไม่มีชีวิต สูญสลายได้ เป็นไปตามตามกฎธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนสภาพใหม่ ชีวิตอมตะหมายถึงการอยู่ในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณขณะที่ใช้ร่างกายอย่างเป็นนาย จากการเรียนรู้ว่า ฉันคือใคร ฉันมาจากไหน ฉันอยู่ ณ ที่ใดในวงจรเวลานี้ นั่นคือ การใช้เวลาและความคิดกับชีวิตที่เป็นนิรันดร์ มั่นตงในคุณสมบัคิที่ดีงาม

ผู้ใหญ่จากสำนักงานเขตดุสิต ต้อนรับผู้แทนพระองค์ และเช้ญผู้บรรยายจุดเทียนถวายพระพรบนเวที


ในวันสุดท้าย 2 สิงหาคม 2555 คุณสไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ ได้ร่วมเสวนาธรรมบนเวทีหลัก เรื่อง "วัฒนธรรมสันติภาพ" และได้กล่าวถึงที่มาจากการร่วมมือของผู้นำและประชาชนทั่วโลก โดยการที่บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (ยูเนสโก) ให้เป็นผู้นำสาส์นคำประกาศในปีค.ศ.2000 (Manifesto2000) และสนับสนุนโครงการทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก ระหว่างปี ค.ศ.2000-2010
วัฒนธรรม คือ วิถีทางในการดำเนินชีวิต วิธีคิด วิธีประพฤติปฏิบัติ เมื่อเราทำทุกสิ่งอย่างมีคุณค่า นั่นคือ การสร้างวัฒนธรรมสันติภาพ ซึ่งเริ่มต้นจากความสงบในจิตใจ เพราะความเงียบสงบ คือสะพานข้ามความแตกต่างและช่องว่างในสังคมที่นำไปสู่ความสอดคล้องกลมกลืนในการอยู่ร่วมกัน ตามหลักการคำประกาศเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพและความไมรุนแรง (ยกร่างโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลด้านสันติภาพ) ดังนี้
  1. การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล หมายถึง การให้ความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีชองแต่ละบุคคลโดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง
  2. การไม่ใช้ความรุนแรง หมายถึง การฝึกปฏิบัติที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ขาดแคลนและยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่นเด็กและเยาวชน
  3. การแบ่งปันกับผู้อื่น หมายถึงการแบ่งปันเวลาและทรัพยากรให้แก่กันอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม การกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
  4. การรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน หมายถึง การมีเสรีภาพในการแสดงออกและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่จะมีการเจรจาและการรับฟัง โดยไม่ยึดติดในความคิดเห็นของตนเอง ไม่ปฏิเสธหรือทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง
  5. การสงวนรักษาผืนโลก หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติให้มีความเคารพต่อทุกชีวิตในทุกรูปแบบ และการสงวนรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
  6. การสร้างความสมานฉันท์ หมายถึง การสนับสนุน การพัฒนาชุมชน โดยให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและการเคารพต่อหลักการของประชาธิปไตยเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในรูปแบบใหม่

คุณสไบทิพย์ กล่าวไว้ว่า สันติภาพโลกมีการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความสงบภายในซึ่งเป็นสภาวะดั้งเดิมของจิตใจมนุษย์ ความสงบ เป็นประตูเปิดเข้าไปสู่คลังสมบัติอันล้ำค่า ได้แก่ ความรัก ความสุข ความบริสุทธิ์ และปัญญาซึ่งซ่อนอยู่ภายใน เพียงเมื่อเราได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ ก็จะกลายเป็นพลังที่สร้างโลกให้มีสันติสุขได้อย่างแท้จริง ตอนท้ายจึงขอเชิญชวนทุกท่านตั้งจิตคิดถึงคุณค่าความดีของตนเองอันส่งผลต่อการคิดถึงคุณความดีของผู้อื่น ขณะที่เดินเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ เมื่อจบรายการ คณะทำงานโครงการ "อยู่เพื่อความสงบ" ได้มอบบัตรแสงคุณธรรมให้ผู้รับฟังและผู้มาร่วมพิธีบริเวณวัด ด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้า...ในความสงบเท่านั้นที่แสงแห่งความดีจะกระจายรัศมีออกไปให้โลกสงบ-สุขและสว่างไสว


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.