หลักสูตร
บทเรียนพื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ

กาลเวลาได้ผ่านไปพร้อมประสบการณ์ในการเข้าใจชีวิต ที่ชัดเจนขึ้น หรือเพียงแต่เพิ่มความสับสน ความกลัว ความตึงเครียด ด้วยการไขว่คว้าเพียงคุณค่า ทางวัตถุภายนอก จนลืมจุดหมายที่แท้จริงของชีวิต หรือมองชีวิดเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมที่ให้ความทุกข์ จึงเรียกร้องหาการหลุดพ้นในรูปแบบต่างๆ กลายเป็นสภาพที่มีขีดจำกัดที่กักขังจิตใจอย่างไร้ทางออก

เราได้ใช้เวลาในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาความเจริญใน ด้านต่างๆภายนอก เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีความสุข สบาย ด้วยวิทยาการที่รุดหน้าอยู่ในปัจจุบัน แต่ ปัญหาด้านด่างๆ ทั้งโรคภัยทางร่างกาย ปัญหาสังคมในทุกระดับชั้น ความอดอยาก การแบ่งแยกซึ่งนำไปสู่ภาวะสงคราม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น กลับสะท้อนให้เห็นผลในทางตรงข้ามอย่างไม่คาดคิด ทำให้ต้องหันมาทบทวนถึงแนวทางการใช้ชีวิตใหม่ ด้วยการกลับไปยังจุดเริ่มต้นเพื่อศึกษาชีวิตภายในตนเอง (Inner Life) และคันหาเงื่อนงำความหมาย และคุณค่าที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ได้ความสุข-สงบ ที่แท้จริง

หลักสูตร พื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ
พร้อมให้คำตอบในแง่มุมต่างๆของ ชีวิตดังนี้

1. ฉันคือใคร? คือร่างกายภายนอกที่เห็นได้ด้วยตา หรือพลังชีวิต(ดวงวิญญาณ) ที่อยู่ภายในซึ่งไม่อาจมองเห็น? ดวงวิญญาณมีจิตใจ สติปัญญา และจิตใต้สำนึกหรือ รอยประทับที่ทำงานร่วมกันเป็นวงจร เกี่ยวโยงกับบุคลิกภาพ/เอกลักษณ์เฉพาะตัวของฉันได้อย่างไร?

ร่างกาย คือวัตถุธาตุทั้ง 5 ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ ซึ่งรวมตัว กันอย่างเหมาะสม จนกลายเป็นสรีระ ที่เห็นได้ด้วยตา ร่างกายจึงเป็นเพียงวัตถุที่ไร้ชีวิต และอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จึงมีการเสื่อมสลาย

ดวงวิญญาณ คือพลังชีวิตที่ไม่ดับสูญ เป็นจุดแสงเล็กๆที่ไม่ อาจมองเห็นได้ด้วยตา อยู่บริเวณจุดกึ่งกลางหน้าผาก (บริเวณไฮโปทาลามัส) หรือตำแหน่งดวงตาที่ 3 ดวงวิญญาณควบคุม การทำงานของร่างกาย โดยใช้สมองเป็นศูนย์การควบคุมผ่าน ระบบประสาทและฮอร์โมน เพื่อให้ร่างกายสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ

องค์ประกอบของดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณประกอบไปด้วย 3 หน่วยงานคือ จิตใจ สติปัญญา และรอยประทับหรือจิตใต้สำนึก ความคิดเกิดขึ้นในจิตใจ โดยมีสติปัญญาไตร่ตรองแยกแยะ และตัดสินให้ความคิดกลายเป็นการกระทำ ประสบการณ์ จากการกระทำจะถูกบันทึกในรูปของความทรงจำ นิสัย ในจิตใต้สำนึก ซึ่งจะย้อนกลับมาสร้างความคิดใหม่ กลายเป็นวงจรความคิดที่หมุนเวียนอย่างไม่จบสิ้น และ กลายเป็นบุคลิกภาพที่กำหนดเอกลักษณ์เฉพาะของแด่ละ ดวงวิญญาณ
2. สิ่งสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ซึ่งได้รับชื่อแตกด่างกัน มากมายในแต่ละมุมโลกเช่น พระเจ้า พระอิศวร พระยโฮวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ เป็นความจริงหรือเป็นเพียงตำนานความเชื่อ? ความสัมพันธ์ทางจิต ระหว่างดวงวิญญาณมนุษย์กับดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเช่นไร?
3 กฎแห่งกรรม เป็นเพียงแนวความคิดในการดำเนิน ชีวิต หรือเป็นกฎทางจิตที่ควบคุมกลไกการอยู่ร่วมกัน ระหว่างดวงวิญญาณมนุษย์กับสรรพสิ่ง , ฉันได้เข้าใจ กฎแห่งกรรม และกฎธรรมชาติที่เป็นเหตุผลของ ความสุข-ทุกข์ในชีวิตเพียงใด? ฉันจะหยุดการดึงรั้ง จากอดีตกรรมที่ให้ความทุกข์ และจะสร้างอนาคตที่ งดงามด้วยเวลาที่เหลือในชีวิตอย่างไร?
4. ชีวิต ขึ้น-ลง เป็นวัฏจักรที่หมุนไปอย่างไม่จบสิ้น และเกี่ยวร้อยทุกสิ่งทั้งผู้คน วัตถุ และสถานการณ์ให้กลาย เป็นละครชีวิต ด้วยฉากต่างๆของความสุข(สวรรค์) ความทุกข์(นรก) ได้อย่างไร? อะไรที่นำชีวิตฉันให้มา เผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ฉันกำลังยืนอยู่ ณ จุดใด ของวัฏจักรกาลเวลานี้ และกำลังจะไปที่ใด?
5. ธรรมชาติ อารยธรรม และการดำเนินชีวิตดั้งเดิมที่ สูงส่งงดงามของมนุษย์เป็นเช่นไร? อะไรเป็นสาเหตุของการเสื่อมถอยทางจิตใจ จนศาสนาต่างๆในโลกได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้แง่คิด ในการเข้าใจชีวิต และฉันจะกลับคืนสภาพที่สูงส่งงดงามตามธรรมชาติที่แท้จริงอีกครั้งได้อย่างไร?



โอมชานติ
(ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ)

ติดต่อรับบทเรียนการฝึกจิตแบบราชาโยคะได้ ฟรี
โดยรับบทเรียนราชาโยคะ 7 บท ครั้งละ 1 บท 1 ชั่วโมง ขอเชิญติดต่อได้ที่
บราห์มา กุมารี ประเทศไทย


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.