ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ:
  • ผู้ให้คุณประโยชน์โลก และมิตรร่วมทางผู้เป็นเครื่องผู้เป็นเครื่องมือในการกระจายความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อมวลมนุษย์และวัตถุธาตุ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเปลี่ยนแปลงโลก
  • ความรู้สึกที่บริสุทธิ์และมีพลัง เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่อทุกดวงวิญญาณเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทำให้มีความปรารถนาดีที่จะถ่ายทอดความรู้ทางจิตวิญญาณ เพื่อยกระดับความศรัทธาในสิ่งสูงสุด และได้รับประโยชน์จากผู้ให้คุณประโยชน์โลก
  • พลังความเงียบสงบ ความเงียบสงบสามารถสร้างความคิด และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ และด้วยความช่วยเหลือพิเศษจากสิ่งสูงสุด จะทำให้เรามีความกล้าหาญและใช้ความสามารถภายในให้คุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ และผู้ที่มาปฏิสัมพันธ์กับเรา
  • จิตในและสติปัญญาที่เป็นอิสระและมีสมาธิมั่นคง ทำให้สามารถใช้พลังที่ละเอียดอ่อนภายใน และนำไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เป็นรากฐานของงานรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
  • บทบาทงานรับใช้ช่วยเหลือของผู้เป็นครู งานรับใช้ช่วยเหลือด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ คำพูดและการกระทำที่เป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น ภายใต้สำนึกในการเป็นเครื่องมือในการจดจำระลึกถึงผู้ให้คุณประโยชน์โลก เป็นความพิเศษที่ทำให้ผู้เป็นครูเป็นอิสระจากสิ่งอื่นโดยอัตโนมัติ

จาก: พี่แป๋ว Sunday 25 Apr 2010 เวลา 15:11.38