ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: ความเคารพนับถือต่อผู้อื่น คือการที่เราตระหนักรู้ถึงบทบาทพิเศษของแต่ละคน และน้อมรับในบทบาทของผู้อื่นนั้นอย่างถ่อมตน รู้ค่าผู้อื่นโดยไม่เรียกร้องความสนใจ และไม่ต้องการอะไรเป็นพิเศษ ผลของสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ได้มาจากการที่เรามีความกระจ่างในความรู้ของพ่อสูงสุด (คือมีโยคะกับดวงวิญญาณสูงสุด) การที่มีความกระจ่างในความรู้ของพ่อ คือการที่เราเป็นตัวของความสำเร็จในสิ่งนั้น นั่นแสดงว่าเราได้รู้จักพ่อ เมื่อเรารู้จักพ่อแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีพลัง และเมื่อมีพลังแล้ว เราก็จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้ในทางปฏิบัติอย่างถูกต้องแม่นยำ อันจะนำมาซึ่งการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน และโลกได้อย่างแท้จริง
จาก: แดง-อรวรรณ Wednesday 18 Aug 2010 เวลา 13:50.45

ข้อความ: เช่นที่เมื่อเราเห็นข้อบกพรองหรือความอ่อนแอของผู้ใด เราควรให้ความร่วมมือด้วยความปรารถนาดี และหาทางออกของปัญหาด้วยคำพูดที่อ่อนหวาน และความจริงจังและความกระตือรือร้นด้วยความปรารถนาดี เป็นทำให้ตนเองพอใจและทำให้ผู้อื่นพอใจ เช่นที่เด็กนำสิ่งของที่สร้างความเสียหายมาเล่น เราควรมีศิลปวิธีในการจัดการกับปัญหาด้วยการให้บางสิ่งแทนการบีบบังคับไม่ให้เด็กเล่นสิ่งนั้น ดังนั้นแทนการพูดถึงความอ่อนแอและข้อบกพร่อง จงใช้ศิลปวิธีของการเป็นผู้ให้และยกระดับผู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจด้วยความเคารพและความ ถ่อมตนซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กเป็นผู้ที่รู้คิดในที่สุด
จาก: มุกต์ Wednesday 18 Aug 2010 เวลา 22:19.21