ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: แรกเริ่มทุกชีวิตเกิดมาจากธรรมชาติดั้งเดิมที่ดีงาม มีความรัก-ความเมตตา และความกรุณาปราณีต่อตนเองและผู้อื่น ในเวลาเดียวกัน จึงเกิดคุณประโยชน์ในการดำรงชีวิตร่วมกัน แต่ในเวลานี้ ผู้ที่หยั่งรู้จักตนเอง ก็จะปลุกเรียกพลังความดีงามนั้นขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นชนชั้นสูงสุด เพราะธรรมชาติที่สูงส่งทางจิตวิญญาณ นั่นคือ ผู้ที่เป็นบราห์มินทางจิต ได้ดำเนินชีวิตตามรอยเท้าของพ่อบราห์มา (จากการจารึกไว้ได้ในความทรงจำ ในตำนานว่าเป็นพระพรหมพระผู้สร้าง) ทั่วทั้งโลกผู้ที่มีสายใยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองเพื่อโลก จำเป็นต้องทำให้ธรรมชาติภายในที่เมตตา ปราณีของตนปรากฏขึ้นมา เพื่อให้บางสิ่งแก่ทุกดวงวิญญาณ ทั้งด้วยจิตใจ ด้วยความปรารถนาดี ด้วยทัศนคติของการให้กระแสพลัง ด้วยคำพูดที่มาจากพลังทางจิต ด้วยความสัมพันธ์ที่มีความรัก

ทุกชีวิตต้องการการหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน จากปัญหาของความคิด ความรู้สึกที่ใร้คุณประโยชน์ ...อย่าได้ปล่อยให้ใครจากไปโดยไม่รับคุณประโยชน์จากความเมตตา
จาก: พี่ล่า Saturday 29 May 2010 เวลา 14:27.38