ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
80.เพื่อที่จะกลายเป็นสภาพที่ละเอียดอ่อน จงเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์
โดยทั่วไปในชีวิตพื้นฐานของการไต่เต้าพัฒนาและความตกต่ำนั้นมีสองประเด็น หนึ่งคือความรู้สึก อีกหนึ่งนั้นคือเจตนา ถ้างานใดก็ตามลูกมีความรู้สึกที่สูงส่งต่อทั้งสองคืองานและผู้ที่ทำงานนั้นและแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นความรู้สึกที่สูงส่งโดยอัตโนมัติ หนึ่งนั้นคือความรู้สึกที่เป็นการให้คุณประโยชน์ต่อทุกคน สองคือการให้ความรักและความร่วมมือไม่ว่าใครจะเป็นเช่นใด สามคือการเพิ่มความจริงจังและกระตือรือร้นขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ สี่คือความรู้สึกว่าทุกคนเป็นของลูกไม่ว่าใครจะเป็นเช่นใด ห้าคือรากฐานของทุกสิ่งเหล่านี้คือความรู้สึกของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ เหล่านี้เรียกว่าความรู้สึกในทางบวก ดังนั้นการเป็นผู้ที่ละเอียดอ่อน หรืออะแวค หมายถึงการมีความรู้สึกที่เป็นบวกในทุกสิ่งทั้งหมดนี้ เพียงเมื่อความรู้สึกทั้งหมดของลูกนั้นตรงข้ามกับความรู้สึกที่เป็นบวก ความรู้สึกที่มีตัวตนในทางวัตถุจะดึงดูดไปหาตนเอง ความหมายของความรู้สึกที่มีตัวตนนั้นคือการอยู่อย่างเป็นลบ นั่นหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประเด็นทั้งห้าทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ลูกเองนั้นได้รู้ว่าอะไรที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งนั้น เมื่อความรู้สึกของลูกตรงกันข้ามกับสิ่งนี้ลูกจะไม่สามารถทำให้ตนเองมั่นคงอยู่ในสภาพที่ละเอียด(เป็นอะแวค)

การมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์นั้น คือวิธีการที่สูงส่งมากในการทำงานรับใช้ด้วยจิตใจ และการมีเจตนาที่สูงส่งคือวิธีการง่ายดายที่จะเป็นที่รักของผู้ที่เข้ามามีสายใยความสัมพันธ์กับลูก ผู้ที่มีเจตนาที่สูงส่งเสมอกับทุกคนจะสามารถกลายเป็นผู้ที่เป็นลูกปัดที่ใกล้ชิดของลูกประคำ เพราะลูกประคำนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความใกล้ชิดกับผู้ที่ลูกนั้นได้เข้ามามีสายใยและความสัมพันธ์ ไม่ว่าด้วยเจตนาใดที่ใครพูดหรือทำ ลูกจะต้องมีความรู้สึกที่สูงส่งสม่ำเสมอต่อผู้นั้น ผู้ที่มีชัยชนะเช่นนี้จะมีสิทธิ์ต่อการถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำแห่งชัยชนะ แม้หากว่าลูกไม่สามารถที่จะให้คำบรรยายในสนามของงานรับใช้หรือไม่สามารถวางแผนใด แต่ถ้าลูกนั้นมีความปรารถนาดีต่อผู้ที่ลูกได้เข้ามามีสายใยและความสัมพันธ์ ความปรารถนาดีนั้นเองจะสะสมขึ้นมาในบัญชีของงานรับใช้ที่ละเอียดอ่อนด้วยความรู้สึกเหล่านั้น เพราะผู้ที่มีความปรารถนาดีจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นและรับความสุขอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นนี่คืองานรับใช้ด้วยเช่นกัน ความรู้สึกของงานรับใช้จะสามารถทำให้ลูกได้รับสิทธิ์ในอันดับต้นที่อยู่ข้างหน้า จงอย่าได้แม้กระทั่งคิดว่าลูกไม่มีวันมีโอกาสที่จะให้คำบรรยายหรือลูกนั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะทำงานรับใช้ที่สำคัญ ผู้ที่ได้รับโอกาสทองของการทำงานรับใช้ด้วยความรู้สึกจะเข้ามาอยู่ในทิวแถวของผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ได้รับโอกาสนำสาสน์ของบาบา นั่นหมายถึงพวกเขาจะกลายเป็นดวงวิญญาณพิเศษ ดังนั้นในปีนี้จงใส่ใจเป็นพิเศษต่อการมีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่สูงส่ง

ลูกสามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกที่เลวร้ายและเจตนาที่เลวร้ายด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูก ลูกได้รับการบอกแล้วว่าดอกกุหลาบสามารถที่จะสะสมกลิ่นหอมจากปุ๋ยที่เหม็นและกลายเป็นดอกกุหลาบที่มีกลิ่นหอม ดังนั้นลูกผู้เป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งจะไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่ธรรมดาไร้ประโยชน์และไม่บริสุทธิ์รวมทั้งเจตนาเหล่านั้นให้กลายเป็นความรู้สึกที่สูงส่งและความปรารถนาที่สูงส่งหรือ? หรือลูกจะพูดว่า "ฉันจะทำอะไรได้เล่า? ผู้นี้มีความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้นี้นั้นมีเจตนาที่เลวร้ายมากต่อฉัน ดังนั้นฉันจะทำอะไรได้เล่า" ลูกจะไม่มีการพูดในสิ่งนี้ใช่หรือไม่? สมญาของลูกคือ "ผู้เปลี่ยนแปลงโลก" ลูกจะสามารถจะเปลี่ยนสิ่งไหนที่เป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ทาโมกุนีเป็นสาโธกุนี ดังนั้นลูกจะไม่กลายเป็นผู้ที่เปลี่ยนความรู้สึกและเจตนาของดวงวิญญาณได้หรือ? และแล้วเป้าหมายนี้จะเป็นไปโดยง่ายดายและอัตโนมัติ ที่จะทำให้เกิดคุณสมบัติของการเป็นเทวดานางฟ้าที่ละเอียดอ่อน เช่นเดียวกันกับพ่อ 09/01/93


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.