ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
8.ทำให้ทุกคนสมหวัง ด้วยการไม่รับรู้ ต่อเรื่องของความอยากปรารถนา
ขณะนี้ ในปีนี้จงมีความคิดมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความอยากปรารถนาของดวงวิญญาณในโลก การเติมเต็มความอยากนั้นคือการเพิกเฉยต่อเรื่องความอยากของตน แบบเดียวกับการให้คือการรับ ในทำนองเดียวกันการเติมเต็มความอยากของผู้อื่นคือการทำให้ตนนั้นสมบูรณ์ ความเพียรที่รวดเร็วในเวลาสุดท้ายนี้คือทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกัน คืออย่างไร? การให้ผู้อื่นคือการขจัดความอ่อนแอจากตน นั่นคือการสร้างผู้อื่นนั้นคือการกลายเป็นสิ่งนั้น ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธานั้นผู้คนจะให้ทานในสิ่งที่พวกเขาขาด ด้วยการให้สิ่งนั้นพวกเขาก็ไม่ขาดอีก ดังนั้นการให้คือการรับ ทำนองเดียวกันหากลูกอ่อนวิชาใด คุณสมบัติพิเศษหรือคุณธรรมใดในตนที่รู้สึกว่าขาดไป ก็จงให้ทานคุณสมบัติพิเศษหรือคุณธรรมนั้นไป นั่นคือใช้สิ่งนั้นในงานรับใช้ช่วยเหลือดวงวิญญาณอื่นแล้วลูกจะได้ประสบการณ์ว่าอยู่ภายในตนเอง อันเป็นผลในทางปฏิบัติจากงานรับใช้นั้น การรับใช้ก็คือการได้รับผล ในขณะนี้ไม่มีเวลามากที่เพียร ในการให้เวลาตนหรือให้เวลารับใช้ผู้อื่น ความเพียรที่รวดเร็วคือการรับใช้ตนและผู้อื่นในเวลาเดียวกัน ในทุกวินาทีและในทุกความคิดควรจะเกิดความรู้สึกให้คุณประโยชน์ต่อตนและโลก ในวินาที่เดียวกันลูกควรทำงานสองเท่า เมื่อนั้นลูกจึงเป็นผู้สวมมงกุฎสองชั้น หากลูกทำงานอย่างหนึ่งเท่านั้นในเวลาหนึ่งผลของการรับใช้ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อโลก ลูกก็จะได้รับเพียงมงกุฎแสงอย่างเดียวในโลกใหม่ คือแม้ลูกจะได้รับชีวิตบริสุทธ์ ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขและความมั่งคั่ง ลูกก็ไม่ได้รับบัลลังก์และมงกุฎของอาณาจักร นั่นคือรางวัลจะเป็นเพียงได้สถานภาพของปวงประชา รากฐานของการได้มงกุฎสองชั้นคือการทำงานรับใช้สองเท่าในเวลาเดียวกัน รับใช้ตนและผู้อื่นในเวลาเดียวกัน นี่คือความเพียรของผู้มาทีหลังแต่ไปเร็ว ลูกกำลังทำความเพียรเร็วอย่างนั้นไหม? ตอนนี้ จงตรวจสอบเป็นการเฉพาะในขณะนี้ ลูกก็จะสามารถเปลี่ยนตนและเวลาด้วยวิธีนี้ 22/01/76


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.