ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
73.รากฐานของงานรับใช้ช่วยเหลือ คือความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
วันนี้ บัพดาดา ผู้ให้คุณประโยชน์โลก กำลังมองดูมิตรร่วมทางชีวิตผู้ให้คุณประโยชน์โลกของท่าน ลูกทั้งหมดคือมิตรร่วมทางชีวิตผู้เป็นเครื่องมือในงานของพ่อเพื่อให้ประโยชน์โลก ทุกคนมีความคิดในใจว่าดวงวิญญาณที่ทุกข์ระทมในโลกควรได้รับประโยชน์ ขณะเดินเหิรและเคลื่อนไหวไปมาและทำงานใดก็ตามก็จะมีแต่ความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นนี้เท่านั้นในจิตใจ ในหนทางของความภัคดีด้วยเช่นกันที่พวกเขามีความรู้สึกเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกบริสุทธิ์ที่ดวงวิญญาณผู้ภักดีมีนั้นเป็นประโยชน์เพียงชั่วคราว ลูกๆ ผู้เป็นดวงวิญญาณญาณีนั้นมีญาณยุกต์ ความรู้สึกให้คุณประโยชน์ต่อทุกดวงวิญญาณตลอดเวลาและเพื่อประโยชน์ของทุกคน ความรู้สึกของลูกสำหรับปัจจุบันและอนาคตด้วยคือดวงวิญญาณทุกดวงควรมีความสุขหลายชาติเกิดและได้รับทุกสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ เพราะว่าลูกดวงวิญญาณได้รับมรดกที่ไม่สูญสลายจากพ่อ ผลจากความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงดวงวิญญาณในโลก ขณะที่ลูกก้าวหน้าต่อไป แม้วัตถุธาตุก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกที่บริสุทธิ์สูงส่งของลูกดวงวิญญาณนั้นนำมาซึ่งการได้รับทุกสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ของผลที่สูงส่งเช่นนั้น

นี่คือเหตุที่ลูกได้รับการจดจำว่าเป็นดวงวิญญาณผู้ให้คุณประโยชน์โลก ลูกรู้หรือไม่ว่าความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกมีความสำคัญมากเช่นนี้? ลูกกำลังก้าวไปด้วยการใช้ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกอย่างธรรมดาหรือด้วยการรู้จักความสำคัญ? ผู้คนในโลกก็พูดถึงความรู้สึกบริสุทธิ์ด้วย อย่างไรก็ตามความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกนั้นไม่เพียงแต่บริสุทธิ์แต่ยังทรงพลัง เพราะลูกคือดวงวิญญาณที่สูงส่งของยุคบรรจบพบกัน และตามละคร ยุคบรรจบพบกันมีพรของการรับผลที่เห็นได้ในทันที เหตุนี้เองที่ดวงวิญญาณรับผลที่เห็นได้ในทางปฏิบัติของความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูก ดวงวิญญาณทั้งหลายที่มาอยู่ในสายใยความสัมพันธ์กับลูกจะได้รับประสบการณ์ของผลของความสงบและความรักในทันทีนั้น

จะไม่มีความปรารถนาที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ จะมีความปรารถนาเพื่อความเมตตาต่อทุกดวงวิญญาณเสมอ ที่ว่าดวงวิญญาณนี้สมควรประกาศสิทธิ์ในมรดกด้วยเช่นกัน สำหรับทุกดวงวิญญาณก็มีความกรุณาว่าดวงวิญญาณนี้เป็นของครอบครัวพระเจ้าและดังนั้นทำไมเขาจึงยังถูกทอดทิ้ง? ลูกมีความปรารถนาที่บริสุทธิ์อย่างนี้ ใช่ไหม? ความปรารถนาที่บริสุทธิ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์เป็นพื้นฐานของงานรับใช้ เมื่อใดก็ตามที่ลูกรับใช้ดวงวิญญาณใด หากลูกไม่มีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ แล้วดวงวิญญาณนั้นก็ไม่อาจได้รับผลที่เห็นได้ในทันที การรับใช้แบบหนึ่งคือ การทำทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยและระบบ และลูกก็เพียงถ่ายทอดสิ่งที่ได้ยินมา การรับใช้อีกแบบหนึ่งคือความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูก ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกจะทำให้พวกเขามีศรัทธาในพ่อและทำให้พวกเขาได้รับผลจากพ่อ ความรู้สึกที่บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือในการทำให้ดวงวิญญาณที่อยู่ห่างไกลได้รับผล เช่นที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะนำดวงวิญญาณที่ไกลกันให้เข้ามาสัมพันธ์ใกล้ชิด เสียงของลูกสามารถไปถึงพวกเขา สาสน์ของลูกไปถึงที่นั่นและภาพก็ไปถึงที่นั่น พลังวิทยาศาสตร์สามารถให้ผลของความใกล้ชิดในระยะอันสั้น และแล้วพลังความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของความสงบของลูกจะไม่สามารถให้ผลต่อดวงวิญญาณจากระยะไกลได้หรือ? อย่างไรก็ตาม พื้นฐานของสิ่งนี้คือการมีพลังความเงียบสงบสะสมในตัวของลูกจนพลังความเงียบสงบนั้นสามารถให้ประสบการณ์เหนือโลก เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะพบตัวอย่างในทางปฏิบัติต่อไป

ความรู้สึกที่บริสุทธิ์หมายถึงความคิดที่ทรงพลัง ในพลังทั้งหมดนั้น ความเร็วของพลังความคิดเร็วที่สุด ความเร็วของพลังความคิดเร็วกว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมา ลูกมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อดวงวิญญาณใดก็ตามหรือต่อดวงวิญญาณของโลกอย่างไม่จำกัด นั่นคือลูกมีความคิดที่ดีและทรงพลังที่ดวงวิญญาณนั้นควรได้ประโยชน์ สำหรับที่ลูกจะมีความคิดหรือความรู้สึกหมายถึงดวงวิญญาณนั้นจะมีประสบการณ์ของการได้รับความสงบและพลังด้วยความช่วยเหลือพิเศษบางอย่าง เป็นต้นว่า แม้ขณะนี้ลูกบางคนพบว่างานบางอย่างที่พวกเขาทำเขาไม่ต้องมีความกล้าหรือความสามารถมากเช่นนั้น แต่ด้วยความช่วยเหลือพิเศษของบัพดาดา งานนั้นก็เสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดายหรืออุปสรรคจบสิ้นไป พวกเขาจะได้รับประสบการณ์ของงานรับใช้ที่ละเอียดอ่อนของลูกผู้เป็นดวงวิญญาณของนายผู้ให้คุณประโยชน์โลกในทางปฏิบัติ จะใช้เวลาน้อยกว่า เครื่องมือน้อยกว่าและใช้เงินน้อยกว่า เพื่อทำสิ่งนั้น จิตใจและสติปัญญาของลูกจะต้องคงอยู่อย่างเป็นอิสระเสมอ ลูกทำให้จิตใจและสติปัญญายุ่งอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆ และด้วยเหตุนี้เส้นที่ละเอียดอ่อนของความเร็วของงานรับใช้จึงไม่ชัดเจน ลูกเฝ้าแต่ทำให้เส้นของจิตใจและสติปัญญาข้องแวะอยู่กับสถานการณ์ธรรมดาและนี่คือเหตุที่งานรับใช้ที่ละเอียดอ่อนไม่เกิดขึ้นด้วยความเร็วสูง เพื่อการนี้ จงใส่ใจต่อการอยู่อย่างสันโดษ (ekant) และมีจิตเพ่งรวมเป็นสมาธิ (ekagrata)

ไม่ว่าดวงวิญญาณผู้รักสันโดษจะยุ่งเพียงใด ในขณะใดขณะหนึ่งพวกเขาก็สามารถใช้เวลาชั่วครู่เพื่ออยู่ในสันโดษ ดวงวิญญาณผู้รักสันโดษจะมีพลังมากแบบที่ว่า ในขณะใดก็ตามเขาก็สามารถใช้พลังที่ละเอียดอ่อนของเขา-จิตใจและสติปัญญา- เพ่งรวมในสิ่งที่ต้องการในทุกแห่งที่ต้องการ แม้สถานการณ์ภายนอกจะปั่นป่วน ดวงวิญญาณของผู้รักสันโดษก็สามารถมั่นคงและมีสมาธิในหนึ่งวินาทีด้วยการดิ่งลึกสู่ผู้เดียว บนผิวของมหาสมุทรอาจมีเสียงดังของคลื่นและมีความปั่นป่วนมาก แต่ที่ใต้มหาสมุทรกลับไม่มีความปั่นป่วนอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อลูกดิ่งลงสู่ความลึกของผู้เดียว เมื่อลูกดิ่งสู่ความลึกล้ำของมหาสมุทรแห่งความรู้ ความปั่นป่วนทั้งหลายก็จบสิ้นและลูกก็จะมั่นคงและมีการเพ่งรวม ลูกได้ยินว่าอะไรคืองานรับใช้ที่ละเอียดอ่อนแล้วใช่ไหม? ทุกคนเฝ้าแต่ใช้คำว่า "ความปรารถนาดี" และ "ความรู้สึกที่บริสุทธิ์" อย่างไรก็ตามด้วยการรู้จักความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติ จงเป็นเครื่องมือที่ให้ประสบการณ์ของผลที่เห็นได้ทันทีแก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย อัชชา หน้าที่ของครูคือรับใช้ ความยิ่งใหญ่ของครูคือการรับใช้ หากยังไม่เห็นผลจากการปฏิบัติของงานรับใช้ แสดงว่าครูผู้นั้นไม่ควรอยู่ในรายชื่อของครูผู้มีความสามารถ ความยิ่งใหญ่ของครูคืองานรับใช้ของเขา ดังนั้น ลูกได้รับฟังถึงรูปแบบที่ละเอียดอ่อนของงานรับใช้ ลูกเฝ้าแต่รับใช้ด้วยปาก แต่ที่จริง งานรับใช้ทั้งสองคือด้วยปากและความรู้สึกบริสุทธิ์ในจิตใจควรจะไปด้วยกัน คำพูดและความรู้สึกจะทำงานเป็นสองเท่า การฝึกปฏิบัติของงานรับใช้ที่ละเอียดอ่อนจำเป็นต้องทำเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน นั่นคือต้องทำในเวลานี้ เพราะเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป รูปแบบของงานรับใช้ก็เปลี่ยนไปย่างแน่นอน ในเวลานั้น ลูกไม่อาจทำตัววุ่นกับการรับใช้ที่ละเอียดอ่อน เพราะสถานการณ์ภายนอกจะดึงสติปัญญาของลูกไป แล้วจะเกิดผลอะไร? ลูกก็จะไม่สามารถรักษาสมดุลของการจดจำระลึกถึงและงานรับใช้ ดังนั้น จงตรวจสอบแนวทางของงานรับใช้ของจิตใจและสติปัญญาตั้งแต่บัดนี้ ลูกผู้เป็นครูรู้วิธีตรวจ ใช่ไหม? ครูสอนผู้อื่น แล้วแน่นอนว่าตัวลูกต้องรู้จัก นั่นคือเหตุที่ลูกสอนผู้อื่น ใช่ไหม? ลูกทั้งหมดคือครูผู้สามารถ ใช่ไหม? ความพิเศษของครูผู้สามารภคือเขาจะวุ่นอยู่กับการรับใช้ด้วยจิตใจ คำพูดและการกระทำ แล้วลูกก็จะเป็นอิสระจากสิ่งอื่นอย่างอัตโนมัติ อัชชา 27/11/89


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.