ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
71.คำพูดและการกระทำ คือกระจกของพลังจิตใจของท่าน
ดวงวิญญาณสูงส่งผู้มีจิตใจสูงส่ง นั่นคือ ความคิดของเขาทรงพลังและมีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ คำพูดและการกระทำของเขาสูงส่งโดยอัตโนมัติเพราะว่าคำพูดและการกระทำคือกระจกของพลังจิตใจ ไม่ว่ากับดวงวิญญาณที่ไม่ใช่ญาณีหรือกับดวงวิญญาณญาณี ในความสัมพันธ์และการสื่อสารกับดวงวิญญาณทั้งสองแบบ คำพูดและการกระทำคือกระจกของเขา หากคำพูดและการกระทำของลูกไม่ได้เต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ แล้ว ผลของการปฏิบัติของพลังจิตใจจะเป็นที่เข้าใจได้อย่างไร? ผู้ที่มีจิตใจที่ทรงพลังและบริสุทธิ์จะมีคำพูดและการกระทำที่บริสุทธิ์ที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยความปรารถนาดี จิตใจที่ทรงพลังหมายถึงพลังของการจดจำระลึกถึงของเขาสูงส่งและทรงพลัง และพวกเขาจะเป็นโยคีที่ง่ายดาย ไม่เพียงแต่พวกเขาจะเป็นโยคีที่ง่ายดาย แต่พวกเขาจะเป็นคาร์มาโยคีผู้ง่ายดาย 31/03/88


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.