ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
5.ด้วยความปรารถนาดี ทำให้ผู้ที่ไม่พอใจ ได้ประสบการณ์ของความรักและความร่วมมือ
สิ่งมหัศจรรย์ก็คือไม่ว่าดวงวิญญาณจะมีสันสการ์แบบใดหรือไม่ว่าเขาจะไม่พอใจเพียงใดเมื่อเขามาติดต่อกับลูกเขาควรตระหนักว่าความไม่พอใจของเขามาจากสันสการ์ของเขาเอง ส่วนลูกดวงวิญญาณพิเศษก็จงเฝ้าแต่มีสายตาที่เปี่ยมด้วยความรัก ความร่วมมือและความรู้สึกบริสุทธิ์ด้วยความเมตตาต่อเขา นั่นคือดวงวิญญาณเหล่านั้นควรตระหนักรู้ถึงความอ่อนแอของตน พวกเขาไม่ควรบ่นว่าดวงวิญญาณเครื่องมือนั้นไม่สามารถทำให้เขาเชื่อถือ ลูกควรได้รับประกาศนียบัตรของการเป็นเพชรพลอยของความพอใจ เมื่อนั้นแหละที่กล่าวได้ว่าลูกได้เข้าใกล้ความสมบูรณ์พร้อม ยิ่งลูกสมบูรณ์เท่าใดพวกเขาก็ยิ่งพอใจมากขึ้น

วิธีการใดที่จะทำให้ทุกคนพอใจ? (มีคนตอบหลายคน) สิ่งเหล่านี้ก็จำเป็น ลูกต้องทำสิ่งเหล่านี้ในทางปฎิบัติเมื่อสถานการณ์ปรากฏ ประการหลักก็คือลูกต้องสามารถหลอมตัวเองตามเวลา สถานการณ์ และดวงวิญญาณที่อยู่เบื้องหน้า ลูกไม่ควรตกอยู่ใต้อิทธิพลของสันสการ์หรือธรรมชาติของตน เช่นที่ลูกสร้างรูปกายไปตามเวลา หรือแต่งตัวไปตามประเทศที่ตนอยู่ ทำนองเดียวกันลูกก็ควรมีประสบการณ์ของธรรมชาติและสันสการ์ด้วย ลูกพบว่ามันง่ายไหม? ลูกสามารถเปลี่ยนสันสการ์และธรรมชาติไปตามเวลาไหม? 07/02/75


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.