ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
131.จงละวางและมีความรักต่อพ่อ มีความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะให้คุณประโยชน์แก่ทุกดวงวิญญาณ
ถ้าลูกต้องการทำให้ทุกดวงวิญญาณพอใจ วิธีการนั้นง่ายมาก หากใครไม่พอใจลูกและยังคงไม่พอใจอยู่ อย่างนั้นผู้นั้นก็เป็นคนไม่พอใจอย่างนั้นเอง อย่างไรก็ตาม ลูกก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของความไม่พอใจของเขาอยู่บ้าง ลูกก็มีความคิดไร้สาระบ้าง ใช่ไหม? ถ้าลูกทำให้ตนเป็นตัวของการตระหนักรู้ในมนตราที่บัพดาดาได้ให้ลูก มนตราของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ แล้วลูกก็จะไม่มีความคิดไร้สาระใดๆ ลูกรู้ว่าบางคนเป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้น แต่ลูกต้องทำให้ตนเองละวางอย่างต่อเนื่องและละวางจากกระแสของคนๆ นั้นและมีความรักต่อพ่อเสมอ หากแม้นกระแสของสภาพที่สูงส่งของลูกในการละวางและความรักต่อพ่อไม่ไปถึงดวงวิญญาณนั้น ก็ยังกระจายไปในบรรยากาศ ถ้าใครไม่เปลี่ยนตนแล้วเขามีผลต่อลูกในรูปของความคิดไร้สาระ แล้วความคิดของทุกคนก็กระจายไปในบรรยากาศ ดังนั้นจงละวาง มีความรักต่อพ่อ และมีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่ให้คุณประโยชน์ต่อดวงวิญญาณนั้นด้วย

ลูกๆพูดบ่อยๆว่า "เพราะคนนั้นทำผิด ฉันจึงต้องพูดแรงๆกับเขา " ธรรมชาติและใบหน้าของลูกก็แรงเล็กน้อย เอาละ คนๆนั้นทำผิด แต่แล้วแรงที่ลูกแสดงไปนั้นไม่ผิดหรือ? คนๆนั้นทำผิดบางอย่างแล้วลูกพูดบางอย่างแรงๆ นี่เรียกว่าเป็นรอยของความโกรธ ใช่ไหม? แล้วคนผิดจะทำให้อีกคนที่ผิดนั้นถูกได้หรือ? ตามเวลาในปัจจุบันนี้ ลูกต้องใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อลูกพูดจาแรง เพราะการพูดดัง หรือพูดขณะที่เต็มไปด้วยความคิดที่เบื่อหน่ายว่าคนๆ นั้นไม่เปลี่ยน ก็เป็นร่องรอยของกิเลสหมายเลขสองด้วย มีคำกล่าวว่า คำพูดที่ออกจากปากของลูกควรจะเป็นเช่นดอกไม้ที่โปรยปรายลงมา คำพูดที่อ่อนหวาน ใบหน้ายิ้ม ทัศนคติที่ดี ดริชตีที่ดี ความสัมพันธ์และสายใยที่หวานชื่น สิ่งเหล่านี้คือความหมายของงานรับใช้ ดังนั้น จงมองดูที่ผล หากพวกเขาทำผิด พวกเขาก็ผิด และด้วยเป้าหมายของการทำให้พวกเขาเข้าใจและมิใช่เป้าหมายอื่น เป้าหมายของลูกนั้นดี ลูกกำลังสอนและอธิบายแก่พวกเขา แล้วผลเป็นอย่างไร? เขาคนนั้นเปลี่ยนไหม? ที่จริง คนๆนั้นยิ่งกลัวต่อการมาอยู่หน้าลูกในอนาคต แล้วเป้าหมายที่ลูกมีก็ไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นแล้ว ขอให้ความคิด คำพูด วิธีพูด และความสัมพันธ์และสายใยของลูก จงมีแต่ความอ่อนหวานเสมอ นั่นคือ ยิ่งใหญ่เสมอ เพราะทุกวันนี้ผู้คนต้องการเห็นแนวชีวิตของลูกที่ปฏิบัติอยู่ เมื่อลูกรับใช้ด้วยคำพูด พวกเขาก็ได้รับอิทธิพลด้วยงานรับใช้ทางคำพูดนั้นและเข้ามาใกล้ซึ่งก็เป็นประโยชน์ แต่เมื่อพวกเขาเห็นจากการปฏิบัติ เห็นความอ่อนหวาน ความยิ่งใหญ่ และความรู้สึกที่สูงส่งด้วยการกระทำและใบหน้าของลูก พวกเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง เนื่องจากสถานการณ์จะเปลี่ยนไปตามเวลาในอนาคต ในตอนนั้น ลูกทุกคนจะทำงานรับใช้มากขึ้นด้วยใบหน้าและความประพฤติของลูก ดังนั้น จงตรวจสอบตนเองว่า สันสการ์ของทัศนคติและสายตาของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยของลูกและเป็นไปโดยธรรมชาติ 20/10/08


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.