ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
121.จบสิ้นปัญหาและกลับมาเป็นตัวของการแก่ไขปัญหา
ในปีนี้ บัพดาดาต้องการให้ลูกบอกลาคำว่า "เหตุผล" ขอให้มีคำตอบและจบสิ้นเหตุผล ขอให้ปัญหาสิ้นสุดและเป็นตัวของการแก้ไขปัญหา(คำตอบ) ไม่ว่าเหตุผลนั้นจะเป็นเรื่องของตน ของเพื่อน ที่ชุมนุม หรือสถานการณ์นั้น ในพจนานุกรมของบราห์มินนั้น คำว่า "เหตุผล" และ"ปัญหา" ควรจะถูกเปลี่ยนไปเป็น การแก้ปัญหา(คำตอบ) เพราะในเวลาอมฤตเมื่อเช้านี้ ลูก ได้พูดกับบาบาถึงสิ่งหล่านี้ว่าในปีใหม่ลูกจะทำสิ่งใหม่ ดังนั้นในตอนนี้บาบาก็ต้องการให้ลูกฉลองปีใหม่ในแบบที่ว่า สองคำนี้ได้จบสิ้นไป จงเป็นผู้ยกระดับผู้อื่น ไม่ว่าลูกจะเป็นตัว"เหตุผล"เองหรือใครบางคนเป็น"เหตุผล"ก็ตาม จงเป็นผู้ยกระดับผู้อื่น เป็นดวงวิญญาณที่เมตตา เป็นผู้มีความปรารถนาดีและมีความรู้สึกบริสุทธิ์และให้ความร่วมมือและรับความรัก 31/12/06


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.