ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
114.เปลี่ยนผู้ที่มีความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์ ด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของตน
ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์นั้นมีพลังมากที่ลูกสามารถเปลี่ยนคนบางคนที่มีความรู้สึกไม่บริสุทธิ์ด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ของลูก เอาละ ถ้าลูกไม่อาจเปลี่ยนเขาแล้ว ทางเลือกต่อไปก็คือ ถ้าความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกไม่สูญสลาย ไม่ใช่เป็นบางครั้ง แต่ไม่สูญสลาย และแล้วลูกจะไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของความรู้สึกไม่บริสุทธิ์ของเขา เมื่อลูกเริ่มถามว่า "ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น? แล้วจะเกิดต่อไปนานไหม?" ดังนี้แล้วพลังความปรารถนาดีจะลดลง หรือมิฉะนั้นแล้ว พลังความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์จะมีพลังสูงมาก จงให้สัญญาณของความปรารถนาดีแก่กันและกัน อย่าพูดสิ่งใด หากลูกพูดสิ่งใดกับใครก็ตาม จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง จงเพียงให้สัญญาณของความปรารถนาดี 31/12/04


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.