ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
102.ด้วยพลังของความปรารถนาดี เปลี่ยนความประสงค์ร้ายให้เป็นความปรารถนาดี
ไม่ว่าอะไรที่ผู้อื่นให้ลูก แม้พวกเขาจะมีความประสงค์ร้ายต่อลูก ด้วยพลังของความปรารถนาดีของลูก จงเปลี่ยนความประสงค์ร้ายนั้นเป็นความปรารถนาดี ทุกดวงวิญญาณควรประสบความปรารถนาดีจากลูก ในเวลานั้น เพียงแต่มีประสบการณ์ว่าดวงวิญญาณผู้ประสงค์ร้ายนั้นตกอยู่ใต้อิทธิพลของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่ง ลูกจะต้องไม่มีความประสงค์ร้ายต่อดวงวิญญาณผู้ที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของบางสิ่ง หรือมีความประสงค์ร้ายต่อบางคนผู้ตกอยู่ใต้การควบคุมของใครบางคน ความปรารถนาดีควรปรากฏขึ้นมาเสมอเพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณนั้น เพียงจดจำสิ่งหนึ่งว่า ฉันต้องทำงานอย่างหนึ่งเสมอ "ด้วยความคิดของฉัน ด้วยคำพูดของฉัน ด้วยการกระทำของฉัน และด้วยสายใยความสัมพันธ์ของฉัน ฉันจะต้องให้ความปรารถนาดีและรับความปรารถนาดี " หากลูกมีความคิดไร้สาระหรือเป็นลบอย่างใดต่อดวงวิญญาณใด และแล้วจงจดจำหน้าที่ของลูกว่าคืออะไร ลูกเพียงจดจำงานของลูก หน้าที่ของฉันคือดับไฟทุกชนิด ให้พร และเพื่อให้ความร่วมมือของความปรารถนาดี 25/11/01


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.