ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
101.ให้ธรรมชาติภายในของความเมตตา และ ความกรุณาปราณีของท่านปรากฎออกมา
สันสการ์หรือธรรมชาติที่เมตตาพิเศษของลูกบราห์มินจะปรากฏขึ้นมาและมีความจำเป็นที่ต้องเกิด ในเวลานี้ ลูกแต่ละคนจะต้องเมตตาเป็นผู้ให้คุณประโยชน์และแน่นอนว่าจะให้บางสิ่งแก่ทุกดวงวิญญาณ ไม่ว่าลูกให้โดยการรับใช้ด้วยจิตใจหรือความปรารถนาดี ไม่ว่าลูกจะให้ด้วยทัศนคติของการให้กระแสพลังที่สูงส่ง (สกาส) ไม่ว่าลูกจะให้ด้วยการพูดคำพูดที่มีพลังทางจิต ไม่ว่าลูกจะให้ด้วยความสัมพันธ์ที่น่ารัก ไม่ควรจะมีดวงวิญญาณใดเสียสิทธิ จงให้คุณประโยชน์ จงมีเมตตา 04/11/01


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.