ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
100.เพิ่มบัญชีสะสมด้วยความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และด้วยความปรารถนาดี
กุญแจของบัญชีสะสมนั้นง่ายมากคือ สำนึกของการเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตน ในเวลารับใช้ ไม่ใช่ก่อนหรือหลัง แต่เป็นขณะรับใช้ จงมีสำนึกของการเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตน และขอให้มีความปรารถนาดีและความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่เห็นแก่ตัวต่อทุกดวงวิญญาณ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนของลูกหรือดวงวิญญาณที่ลูกรับใช้ แล้วลูกจะสามารถสะสมในบัญชีสะสมของลูก 31/12/00


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.