ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
10.ผู้เป็นเมล็ดที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ผู้ศรัทธาสมปรารถนา
พื้นฐานที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาจะได้รับทุกสิ่งนั้นคือความรักและการอุทิศ และพื้นฐานของการที่ลูกทำให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้รับทุกสิ่ง นั้นคือสภาพของลูกในการเพิกเฉยต่อเรื่องความอยาก เพียงแต่เมื่อลูกเพิกเฉยอย่างแท้จริงในเรื่องความอยากลูกจึงสามารถเติมเต็มความอยากของผู้อื่น การเพิกเฉยต่อความอยากหมายถึงการมีสภาพเมล็ดที่ทรงพลังที่สุด หากลูกไม่เป็นเมล็ดที่ยิ่งใหญ่ ใบไม้จะไม่ได้รับสิ่งใดเลย ใบไม้หรือดวงวิญญาณผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากได้แห้งเฉาไป ลูกจึงต้องให้ทานพลังพวกเขาด้วยสภาพเมล็ดของลูกอีกครั้ง เหมือนที่มีทิวแถวของผู้เลื่อมใสศรัทธาอยู่เบื้องหน้าสัญลักษณ์ที่ไม่มีชีวิต เช่นกันนั้นลูกรู้สึกถึงทิวแถวของผู้เลื่อมใสศรัทธาที่รอสบตาจากรูปที่มีชีวิตของลูกหรือไม่? ลูกยังชอบฟังเพลงของผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ร้องหาอยู่จนแม้ในขณะนี้ไหม? เมื่อบัพดาดาท่องโลกและเห็นผู้เลื่อมใสศรัทธาเร่ร่อนและร้องหา ท่านรู้สึกเมตตาพวกเขา บางทีลูกก็พูดว่าบัพดาดาน่าจะให้นิมิตและเติมเต็มความอยากของผู้เลื่อมใสศรัทธา ลูกคิดอย่างนี้หรือ? อย่างไรก็ตามตามละครแล้วชื่อเสียงเป็นของลูกและงานเป็นของพ่อ ดังนั้นลูกจึงต้องเป็นเครื่องมือ พ่อหรือลูกนั้นใครเป็นนายของโลก? ปวงประชาเป็นของลูกหรือของพ่อ? ปวงประชาเป็นของผู้ที่มีค่าควรกราบไหว้แล้วต่อมา ผู้นั้นแหละจึงมีผู้เลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นในตอนนี้ จงเป็นเครื่องมือให้ปวงประชาและผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูกแล้วให้ความสงบและพลังแก่พวกเขา

หากลูกเฝ้าแต่ร้องเพลงสรรเสริญโชคของลูกและของผู้ประทานโชค ลูกก็จะเพรียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด อย่าร้องเพลงความอ่อนแอของลูก เฝ้าแต่ร้องเพลงแห่งโชคของลูก ไปเหนือคำถามทั้งหมดและคงความพอใจในหัวใจของลูก หากลูกยังมีคำถามในใจเช่น " ฉันจะทำสิ่งนี้อย่างไร? ฉันจะทำอะไรได้?" ลูกก็ไม่อาจทำให้อื่นพอใจ ลูกเข้าใจไหม? ตอนนี้อย่าได้คิดถึงตนเองแต่จงคิดให้มากถึงผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูก ขณะนี้อย่าคิดที่จะเอาแต่คิดที่จะให้ ขณะนี้อย่ามีความอยากเพื่อตนเอง แต่คิดเติมเต็มความอยากของดวงวิญญาณอื่นแล้วลูกจะสมบูรณ์พร้อมโดยอัตโนมัติ 31/01/77


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.