ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
1.เปิดสวิตซ์ความคิดของความปรารถนาดี และทำให้ผู้ที่ศรัทธาสมหวัง
เช่นที่ผู้กราบไหว้ได้รับผลของการกราบไหว้ ทำนองเดียวกันหากมีดวงวิญญาณที่ทุกข์ใจมาหาลูกด้วยความรู้สึกเลื่อมใส ศรัทธา มาขอทานชีวิตและความสงบแห่งจิตใจ แล้วลูกจะสามารถให้ผลของความรู้สึกที่เลื่อมใสศรัทธาที่พวกเขามีต่อลูกไหม? ไม่ว่าอะไรที่เขาได้รับจากความเพียรของเขาก็มาจากผลของความเพียรของเขา แต่ถ้าใครบางคนบอกลูกว่าเขาอ่อนแอ เขาไม่มีพลังจิตใดๆ แล้วโดยผ่านพ่อลูกจะสามารถมอบผลของความรู้สึกที่เขามีต่อลูกได้ไหม? พวกเขาจะรู้จักพ่อได้ก็เมื่อพวกเขาได้รับการประกันบางอย่างจากพ่อก่อน และก็เมื่อพวกเขาสามารถได้รับผลของความรู้สึกที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วนั้น พวกเขาจึงจะมีโยคะในสติปัญญาเชื่อมต่อได้ตามการแนะนำ ผู้ที่ศรัทธาหลายคนที่มีความรู้สึกอย่างนั้นจะมาหาลูกในเวลาสุดท้าย พวกหนึ่งคือผู้ได้รับสถานภาพด้วยความเพียรของตนซึ่งก็จะมาต่อเนื่องกัน ทว่าในเวลาสุดท้ายก็จะไม่มีเวลาทั้งการทำความเพียรหรือดวงวิญญาณจะมีพลัง และสำหรับดวงวิญญาณอย่างนั้น ด้วยความร่วมมือและหน้าที่ของลูกในการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ ลูกจะกลายเป็นเครื่องมือที่จะให้ผลของความรู้สึกที่เลื่อมใสศรัทธาของเขา พวกเขาจะคิดเพียงว่าได้รับพร สิ่งนี้ได้รับการจดจำว่าถูกยกระดับเหนือขึ้นไปด้วยเพียงแค่สบตาจากชักตี

เมื่อลูกเปิดสวิทซ์ของแสงที่ทรงพลัง เชื้อโรคในสถานที่นั้นก็ถูกทำลายในทันที ทำนองเดียวกันเมื่อดวงวิญญาณอยู่สภาพสมบูรณ์ รูปที่ทรงพลัง ก็จะเหมือนว่าเมื่อใครบางคนมาเปิดสวิทซ์ในทันที นั่นคือความคิดบริสุทธ์ ความรู้สึกบริสุทธิ์ที่ว่าดวงวิญญาณนี้ควรได้รับประโยชน์ นี่คือสวิทซ์ของความคิด เมือกด ด้วยการสร้างความคิด ความต้องการของดวงวิญญาณนั้นก็ได้รับการเติมเต็มและเขาจะอ่อนลงในภายใน เพราะดวงวิญญาณที่มาในเวลาสุดท้ายนั้นจะพอใจแม้เพียงน้อยนิด เนื่องจากบทบาทของเขาคือการได้รับไม่กี่เมล็ดเท่านั้น แล้วพวกเขาก็คิดว่าได้รับทั้งหมดแล้ว นั่นคือทั้งหมดของเขาตามที่เขาคิด ดังนั้นทุกดวงวิญญาณควรได้รับผลของความต้องการของเขา จะไม่มีใครถูกกีดกัน และเพื่อการนี้ลูกจะต้องมีสภาพที่ทรงพลังในขณะนี้ นั่นคือลูกต้องสะสมทุกพลังเอาไว้กับตัว เพราะมีแต่พลังที่ลูกสะสมไว้เท่านั้นลูกจึงจะสามารถให้การหล่อเลี้ยงแก่คนหนึ่งและให้ความอดทนกับอีกผู้หนึ่ง ลูกจะสามารถให้แต่ละคนได้รับอะไรก็ตามที่เขาต้องการ 13/04/73


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.