การทำให้ตนเองบริสุทธิ์(3)
บัญชีของการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์สามารถทำให้สมดุลได้โดยเพียงด้วยการกระทำที่บริสุทธิ์ในบทบาทของผู้กระทำที่เป็นดวงวิญญาณเท่านั้น การกระทำที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นอยู่ในสภาพของจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ และในการจดจำของผู้ที่อยู่เหนือการกระทำ นั่นคือวิญญาณสูงสุด(พระเจ้า) ในการเผาไหม้ความรักต่อดวงวิญญาณสูงสุดนั้นบาปจะถูกเผาไหม้ไปอย่างรวดเร็วมาก ดวงวิญญาณต้องการเพียงเพิ่มความรักนั้นให้กับดวงวิญญาณสูงสุด และจดจำท่านอย่างถูกต้องแม่นยำ
บราห์มา กุมารี